JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Raamattu rullataan läpi viikon­lo­pussa – "Ensimmäistä järjes­tä­es­sämme ajattelimme, ettei kukaan jaksa noin pitkää rupeamaa"

Raamattu alusta loppuun -tapahtumassa kuullaan peräti 48 luentoa yhden viikonlopun aikana. "Nyt saisi lyhyessä ajassa tietää, mitä ihmettä Raamattuun oikein on kirjoitettu", sanoo Eero Junkkaala. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Raamattu alusta loppuun -tapahtumassa kuullaan peräti 48 luentoa yhden viikonlopun aikana. "Nyt saisi lyhyessä ajassa tietää, mitä ihmettä Raamattuun oikein on kirjoitettu", sanoo Eero Junkkaala. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

6.10.2021
Markus Luukkonen

Lah­den seu­ra­kun­nis­sa on syys­kau­del­la tar­jol­la mo­ni­muo­tois­ta raa­mat­tuo­pe­tus­ta. Suu­rin pon­nis­tus on Raa­mat­tu alus­ta lop­puun -ta­pah­tu­ma, joka jär­jes­te­tään Ris­tin­kir­kos­sa 15.–17. lo­ka­kuu­ta.

Oh­jel­mas­sa on pe­rä­ti 48 lu­en­toa yh­den vii­kon­lo­pun ai­ka­na. Ru­pe­a­ma ete­nee 20 mi­nuu­tin jak­sois­sa. Kun­kin lu­en­non jäl­keen on ly­hyt ja­loit­te­lu­tau­ko.

Raa­ma­tu­no­pe­tu­sa­ka­te­mi­an joh­ta­ja, te­o­lo­gi­an toh­to­ri Ee­ro Junk­kaa­la, ke­nel­le ta­pah­tu­ma on tar­koi­tet­tu?

– Se on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat yh­den vii­kon­lo­pun ai­ka­na ko­ko­nais­ku­van Raa­ma­tun si­säl­lös­tä. Eri­tyi­ses­ti toi­vo­taan nii­tä, jot­ka ei­vät ole va­ki­tui­sia kir­kos­sa kä­vi­jöi­tä. Nyt sai­si ly­hy­es­sä ajas­sa tie­tää, mitä ih­met­tä Raa­mat­tuun oi­kein on kir­joi­tet­tu.

On­ko vas­taa­van­lai­sia ta­pah­tu­mia jär­jes­tet­ty ai­em­min Suo­mes­sa?

– Vas­taa­via vii­kon­lop­pu­ja on jär­jes­tet­ty kak­si ker­taa ai­em­min, Hel­sin­gis­sä ja Tu­rus­sa. Mo­lem­mis­sa oli yli 200 osal­lis­tu­jaa. Ko­ro­nan ta­kia on pe­ruu­tet­tu kak­si, jot­ka toi­vot­ta­vas­ti voi­daan to­teut­taa en­si vuon­na.

Aka­te­mia aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 2015. Taus­tal­la on kir­kon si­säl­lä vai­kut­ta­via he­rä­tys­liik­kei­tä, ku­ten Kan­san Raa­mat­tu­seu­ra, Kan­san­lä­he­tys ja Suo­men Raa­mat­tuo­pis­to. Mi­hin aka­te­mi­aa tar­vi­taan – ei­kö te­o­lo­gien kou­lu­tus ole riit­tä­vää?

– Te­o­lo­gi­an yli­o­pis­to­kou­lu­tus on hyvä poh­ja, mut­ta käy­tän­nön raa­mat­tuo­pe­tuk­seen tar­vi­taan pal­jon muu­ta­kin. Pap­pien li­säk­si kurs­seil­le on osal­lis­tu­nut mui­ta seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­tä sekä maal­li­koi­ta, jot­ka ha­lu­a­vat toi­mia ope­tus­teh­tä­väs­sä.

Ope­tat­te myös pu­he­tai­toa. Mik­si?

– Lu­en­noil­la ja har­joi­tuk­sis­sa kes­ki­ty­tään toi­saal­ta si­säl­lön opet­ta­mis­ta­poi­hin ja toi­saal­ta juu­ri pu­he­tai­toon. On vä­syt­tä­vää kuun­nel­la pit­kä­ve­tei­siä saar­no­ja ja ope­tus­pu­hei­ta. Sik­si py­rim­me sii­hen, et­tä ope­tus­ti­lai­suu­det oli­si­vat in­nos­ta­via. Pi­täi­si ol­la sekä tie­dol­lis­ta an­tia et­tä hen­gel­li­ses­ti ra­ken­ta­via ele­ment­te­jä, ja kaik­ki tämä mie­len­kiin­toi­ses­ti esi­tet­ty­nä.

Kuin­ka Lah­des­sa opet­ta­va jouk­ko on va­li­koi­tu­nut?

– Lah­des­sa opet­ta­jia on yh­teen­sä 35. Osa on Raa­ma­tu­no­pe­tu­sa­ka­te­mi­an käy­nei­tä pap­pe­ja ja maal­li­koi­ta ja osa Lah­den seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­tä. Mi­nus­ta on kiin­nos­ta­vaa, et­tä lä­hes puo­let lu­en­noit­si­jois­ta on eri alo­jen am­mat­ti­lai­sia mut­ta ei­vät pap­pe­ja.

Jos osal­lis­tu­mi­nen kiin­nos­taa, mut­ta ta­pah­tu­man kes­to hir­vit­tää, kuin­ka neu­voi­sit aloit­ta­maan?

– Ta­pah­tu­ma näyt­tää to­del­la ai­van yli­mi­toi­te­tul­ta. En­sim­mäis­tä jär­jes­tä­es­säm­me ajat­te­lim­me, et­tei ku­kaan jak­sa noin pit­kää ru­pe­a­maa, vaik­ka koko ajan on myös ruo­kai­lu- ja kah­vi­mah­dol­li­suus. Oli yl­lä­tys, et­tä vie­lä sun­nun­tai-il­ta­na Pi­tä­jän­mä­en kirk­ko oli täyn­nä in­nok­kai­ta osal­lis­tu­jia. Ta­pah­tu­ma myös strii­ma­taan, jo­ten voi ai­van hy­vin käy­dä vaik­ka ko­to­na vä­lil­lä kuun­te­le­mas­sa.

Raa­mat­tu alus­ta lop­puun -ta­pah­tu­ma Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa 15.–17.10. Ta­pah­tu­ma strii­ma­taan Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­val­le. Tar­kat oh­jel­ma­tie­dot osoit­tees­sa www.raa­ma­tu­no­pe­tu­sa­ka­te­mia.fi/ta­pah­tu­ma

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover