JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

"Pyrimme viemään musiik­ki­tal­len­teen uudelle tasolle" – Pimeästä valoon -konsertti soi tänä vuonna verkossa

Samuli Putro tuli tunnetuksi Zen Cafén laulajana ja on eräs Suomen menestyneimmistä lauluntekijöistä. Kuva: Aki Roukala

Samuli Putro tuli tunnetuksi Zen Cafén laulajana ja on eräs Suomen menestyneimmistä lauluntekijöistä. Kuva: Aki Roukala

Aki Roukala

9.11.2021
Markus Luukkonen

Lah­te­lai­sin voi­min kes­kel­lä pi­mein­tä vuo­de­nai­kaa jär­jes­tet­tä­vää Pi­me­äs­tä va­loon -kon­sert­tia täh­dit­tää tänä vuon­na lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Sa­mu­li Put­ro. Pi­me­äs­tä va­loon siir­tyi vuon­na 2020 Lah­den Ris­tin­kir­kos­ta verk­koon. To­teu­tus on­nis­tui eri­no­mai­ses­ti, ja kon­sert­ti on ke­rän­nyt lä­hes 5 000 kat­se­lu­ker­taa. Ta­pah­tu­ma on pää­tet­ty to­teut­taa myös tänä vuon­na Yo­u­Tu­bes­sa.

Kon­ser­tin esiin­ty­jät ovat lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Sa­mu­li Put­ro, nas­to­la­lais­taus­tai­nen kont­ra­ba­sis­ti Jar­no ”Jape” Kar­ja­lai­nen sekä lah­te­lai­nen muu­sik­ko Miik­ka Kal­lio, joka toi­mii kon­ser­tin tuot­ta­ja­na. Li­säk­si kon­ser­tis­sa esiin­tyy usei­den ni­mek­käi­den ar­tis­tien taus­tal­la soit­ta­nut lah­te­lai­nen Lu­mos-kvar­tet­ti. Ta­voit­tee­na on luo­da toi­voa pi­me­än syk­syn ja yhä jat­ku­van ko­ro­na-ajan kes­kel­le.

– Haa­veis­sa­ni on, et­tä täs­tä tu­lee eräs vuo­den kos­ket­ta­vim­mis­ta kon­ser­teis­ta. Py­rim­me tuot­ta­maan ko­ti­soh­vil­le loh­tua ja va­loa tuo­van kon­ser­tin, joka ha­lu­taan kat­soa yhä uu­del­leen, ker­too Miik­ka Kal­lio.

Vuo­den 2020 live stream -tuo­tan­nos­ta poi­ke­ten kon­sert­ti tal­ti­oi­daan etu­kä­teen.

– Te­ki­jöil­le tuli vii­me vuon­na yl­lä­tyk­se­nä, kuin­ka pal­jon kat­so­jat lä­het­ti­vät vies­te­jä ja kynt­ti­lä­ku­via kon­ser­tin ai­ka­na. Lä­hes­kään kaik­ki ei­vät mah­tu­neet lä­he­tyk­seen. Tänä vuon­na py­rim­me vie­mään Yo­u­Tu­bes­sa esi­tet­tä­vän mu­siik­ki­tal­len­teen uu­del­le ta­sol­le, Kal­lio suun­nit­te­lee.

Sa­mu­li Put­ro kuu­luu suo­ma­lai­sen mu­siik­kie­lä­män kiin­to­täh­tiin. Put­ro tuli tun­ne­tuk­si Zen Cafén lau­la­ja­na ja on eräs Suo­men me­nes­ty­neim­mis­tä lau­lun­te­ki­jöis­tä. Ny­kyi­sin Put­ro tuot­taa mu­siik­kia it­se­näi­se­nä soo­lo­ar­tis­ti­na. Vi­de­o­tuo­tan­nos­ta vas­taa lah­te­lai­nen me­di­a­tuo­tan­toi­hin eri­kois­tu­nut Ins­pi­roi­va Cre­a­ti­ve.

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vät päi­jät­hä­mä­läi­set mie­len­ter­veys­jär­jes­töt yh­des­sä Lah­den seu­ra­kun­tien mie­len­ter­veys­työn kans­sa. Kon­sert­ti liit­tyy val­ta­kun­nal­li­seen päi­vään, jol­loin kynt­ti­lät syt­ty­vät it­se­mur­han teh­nei­den muis­tok­si. Se avaa myös pai­kal­li­ses­ti val­ta­kun­nal­li­sen mie­len­ter­veys­vii­kon.

Pi­me­äs­tä va­loon. En­sie­si­tys su 21.11. klo 19 Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

Jut­tua päi­vi­tet­ty 15.11.2021: Li­sät­ty tie­to Lu­mos-kvar­te­tis­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover