JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

"Olemme kokeneet johdatusta varsinkin työn­te­ki­jöiden kohdalla" – Asikkalan Kurhilassa siunataan tuleva sato, tilaisuuden voi katsoa videolta

"Kylvetään, lannoitetaan ja kastellaan, mutta kuinka satoa tulee, on korkeimman kädessä", sanovat muun muassa perunaa ja mansikkaa viljelevät Anu ja Jukka Mattsson. Kuva: Jani Mahkonen

"Kylvetään, lannoitetaan ja kastellaan, mutta kuinka satoa tulee, on korkeimman kädessä", sanovat muun muassa perunaa ja mansikkaa viljelevät Anu ja Jukka Mattsson. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

25.5.2021
Janne Urpunen

Kyl­vö­sie­me­nen siu­naa­mi­nen on van­ha pe­rin­ne Asik­ka­las­sa­kin. Täl­lä ker­taa kyl­vö­sie­men siu­na­taan Mat­ts­so­nin luo­mu­mar­ja­ti­lal­la Kur­hi­las­sa. 

– Us­ko­taan sii­hen, et­tä sato on Ju­ma­lan meil­le an­ta­maa. Kyl­ve­tään, lan­noi­te­taan ja kas­tel­laan, mut­ta kuin­ka sa­toa tu­lee, on kor­keim­man kä­des­sä, pe­rus­te­lee ti­lan isän­tä Juk­ka Mat­ts­son.

Emän­tä Anu Mat­ts­son muis­tut­taa, et­tä luo­mu­ti­lal­la vil­je­ly­kas­vit vart­tu­vat avo­maal­la ja ovat si­ten säi­den ar­moil­la.

– Ne säät, jol­loin sato kyp­syy, ovat meil­le eri­tyi­sen tär­kei­tä. Meil­lä on ta­pa­na ru­koil­la sa­don, työn­te­ki­jöi­den ja asi­ak­kai­den puo­les­ta, et­tä kau­si su­jui­si hy­vin. On ko­et­tu joh­da­tus­ta var­sin­kin työn­te­ki­jöi­den koh­dal­la. On saa­tu hy­viä työn­te­ki­jöi­tä.

Siu­nauk­sen suo­rit­taa kirk­ko­her­ra Jari Lau­lai­nen.

– Meil­lä ei kyl­ve­tä kyl­vön siu­nauk­sen yh­tey­des­sä sie­me­niä, vaan is­tu­te­taan man­si­kan tai­mia. Pyy­de­tään siu­naus­ta ke­sän sa­dol­le: mar­ja­kas­veil­le, pe­ru­nal­le ja vil­jal­le, kai­kel­le mitä Asik­ka­las­sa vil­jel­lään, Juk­ka Mat­ts­son sa­noo.

Ti­lai­suus oli tar­koi­tus pi­tää ylei­sö­ti­lai­suu­te­na, mut­ta ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si se ei ole mah­dol­lis­ta. Sen si­jaan Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta jul­kai­see ti­lal­la tal­len­net­ta­van vi­de­on jäl­ki­kä­teen.

Anu Mat­ts­so­nin suku aloit­ti ti­lan pi­don ra­jan­ta­kai­ses­sa Kar­ja­las­sa vuon­na 1776. Kur­hi­laan siir­ryt­tiin so­tien jäl­keen. Anu ja Juk­ka Mat­ts­son ovat vas­tan­neet ti­las­ta vuo­des­ta 1995. Luo­muun tila siir­tyi 2015.

– Ti­lan koko on 10 heh­taa­ria. Tänä päi­vä­nä tila on pie­ni, mut­ta näil­lä eri­kois­kas­veil­la koi­te­taan pär­jä­tä. Met­sä­ta­lout­ta on tu­ke­na ja tal­vi­ai­kaan on teh­ty mui­ta­kin töi­tä, Anu var­sin­kin, isän­tä ker­too.

En­sim­mäi­set man­si­kat ovat Kur­hi­las­sa poi­mit­ta­vis­sa hei­nä­kuun alus­sa.

– Har­voin on saa­tu avo­maal­ta man­sik­kaa vie­lä ju­han­nuk­se­na.

Vi­deo kyl­vö­sie­me­nen siu­naa­mis­ti­lai­suu­des­ta Anu ja Juk­ka Mat­ts­so­nin luo­mu­mar­ja­ti­lal­la nau­hoi­te­taan sun­nun­tai­na 6. ke­sä­kuu­ta ja jul­kais­taan jäl­ki­kä­teen. Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si pai­kal­le ei voi tul­la ylei­söä.

Meillä on tapana rukoilla sadon, työntekijöiden ja asiakkaiden puolesta, että kausi sujuisi hyvin, kertovat luomutilalliset Anu ja Jukka Mattsson. Kuva: Jani Mahkonen

Meillä on tapana rukoilla sadon, työntekijöiden ja asiakkaiden puolesta, että kausi sujuisi hyvin, kertovat luomutilalliset Anu ja Jukka Mattsson. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Jut­tua edi­toi­tu 3.6.2021 klo 9.55: Li­sät­ty tie­to, et­tä ko­ro­na­ra­joi­tuk­set es­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­sen. Pois­tet­tu mai­nin­nat pai­kan pääl­lä jär­jes­tet­tä­väs­tä ylei­sö­ti­lai­suu­des­ta ja li­sät­ty tie­to, et­tä ti­lal­la teh­dään vi­deo, joka jul­kais­taan jäl­ki­kä­teen Asik­ka­lan seu­ra­kun­nan verk­ko­si­vuil­la.  

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover