JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

"Motiivini on töytäistä ihmisiä kevyesti" – Tuuli Sotamaa tuo luonnon moni­muo­toi­suuden Ristin­kirk­koon

Kuva: Jani Mahkonen

Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

17.8.2023
Teemu Leppänen

Fa­ze­rin vie­rai­lu­kes­kus Van­taal­la, Ruot­sin ku­nin­kaal­li­nen in­si­nöö­ri­tie­tei­den aka­te­mia Tuk­hol­mas­sa. Muun mu­as­sa nii­den ti­lois­sa nä­kyy suun­nit­te­li­ja Tuu­li So­ta­maan kä­den­jäl­ki.

Muo­toi­lu, ark­ki­teh­tuu­ri, ti­la­suun­nit­te­lu, tai­de, nä­ky­väk­si te­ke­mi­nen. So­ta­maa ei ole ha­lun­nut lo­ke­roi­tua, vaan pi­kem­min­kin yh­dis­tää eri op­pe­ja toi­siin­sa.

Nyt hän ker­too jäl­leen ole­van­sa uu­den edes­sä. Kau­pal­lis­ten toi­mek­si­an­to­jen rin­nal­le on nous­sut oma luon­toon sekä ajan­koh­tai­siin ja yh­teis­kun­nal­li­siin ai­hei­siin liit­ty­vän tai­teen te­ke­mi­nen. Elä­män­verk­ko-näyt­te­ly­sar­jan en­sim­mäi­sen osan paik­ka­na toi­mii Lah­den Ris­tin­kirk­ko ja tee­ma­na on Ve­si­jär­vi ja sen luon­to.

So­ta­maa ker­too ole­van­sa lo­put­to­man kiin­nos­tu­nut sa­nat­to­mas­ta vies­tin­näs­tä. Jo lap­se­na hän seu­ra­si si­si­lis­ko­ja ai­van hil­jaa ja pyy­dys­ti niil­le kär­pä­siä, jot­ta sai­si nii­den luot­ta­muk­sen. Hän is­tui met­säs­sä ja tark­kai­li mi­ten eläi­met koh­taa­vat toi­sen­sa.

Luon­non mo­ni­muo­toi­suus on val­ta­va haas­te, jota ei toi­saal­ta tie­dos­te­ta tar­peek­si ja joka toi­saal­ta saa ih­mi­siä ah­dis­tu­maan.

– Mo­tii­vi­ni on töy­täis­tä ih­mi­siä ke­vy­es­ti ja hou­ku­tel­la hei­dät ko­ke­maan, tut­ki­maan ja ym­mär­tä­mään, mikä mer­ki­tys meil­le jopa nä­ky­mät­tö­mil­lä luon­to­kap­pa­leil­la on luon­non elä­män­ver­kos­sa. Ha­lu­an myös osoit­taa, et­tä pie­nil­lä­kin omil­la te­oil­la on mer­ki­tys­tä luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den kan­nal­ta.

Näyt­te­ly muo­dos­tuu 14 eli­ö­la­jis­ta, jois­ta näh­dään eri ko­koi­sia prin­tat­tu­ja ver­si­oi­ta. Suu­rim­mat työt ovat kol­me met­riä kor­kei­ta. Te­ok­sia voi toi­saal­ta kat­soa etäi­syy­den pääs­tä, mut­ta tut­kia myös lä­hel­tä.

– Nii­tä kat­sel­les­sa voi miet­tiä, mikä niis­sä on fan­ta­si­aa ja mikä tot­ta.

Näyt­te­ly muo­dos­tuu­kin vas­ta­koh­tien vuo­ro­pu­he­luk­si. Eläi­met ovat ku­vis­sa herk­kiä ja py­säh­dyk­sis­sä, mut­ta toi­saal­ta vah­vo­ja ja liik­kees­sä. Te­ok­set ovat sa­maan ai­kaan myös yk­sin­ker­tai­sia, mut­ta yk­si­tyis­koh­dil­taan rik­kai­ta.

So­ta­maa on haas­ta­tel­lut näyt­te­lyä var­ten Päi­jät-Hä­meen Ve­si­jär­vi­sää­ti­ön asi­an­tun­ti­joi­ta. Te­os­ten vie­res­sä ole­vil­la teks­teil­lä tuo­daan esil­le, mikä eli­ön roo­li on ve­si­luon­nol­le ja sen mo­ni­muo­toi­suu­del­le.

Näyt­te­ly ei tu­pu­ta mi­tään.

– Joku voi myös vain kat­soa, et­tä on­pas jän­nit­tä­viä ja ki­vo­ja ku­via. Tääl­lä ei tar­vit­se kul­kea gal­le­ri­a­la­sit sil­mil­lä.

Tuu­li So­ta­maa: Elä­män­verk­ko Ve­si­jär­vel­lä – Ve­si­kirp­pu Daph­nia ja muut ys­tä­vä­ni. Tai­de­näyt­te­ly Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa 22.8.–30.9. kir­kon au­ki­o­lo­ai­koi­na: joka päi­vä klo 10–15 sekä ti­lai­suuk­sien yh­tey­des­sä. Ava­jai­set ti 22.8. klo 17, pu­heen­vuo­rot: Tuu­li So­ta­maa sekä Päi­jät-Hä­meen Ve­si­jär­vi­sää­tiö, luon­to­ai­heis­ta mu­siik­kia: kant­to­ri An­na-Mai­ja Vir­ta­nen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover