JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Laurin vaellus tarjoaa fyysistä haastetta ja henkistä lepoa – "Ihmeellinen yhteys porukan kesken syntyy aina"

Hollolan seurakunnan Laurin vaellus on järjestetty vuodesta 1997. Tämän vuoden elokuun tapahtumaa järjestävät kappalainen Katja-Margit Takatalo ja diakoniatyöntekijä Pia Rantatupa. Kuva: Jani Mahkonen

Hollolan seurakunnan Laurin vaellus on järjestetty vuodesta 1997. Tämän vuoden elokuun tapahtumaa järjestävät kappalainen Katja-Margit Takatalo ja diakoniatyöntekijä Pia Rantatupa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

30.6.2021
Janne Urpunen

Pe­rin­tei­nen Lau­rin va­el­lus käy 7. elo­kuu­ta Hol­lo­lan kir­kol­ta Hä­meen­kos­ken Py­hän Lau­rin kir­kon rau­ni­oil­le. Mää­rän­pää on ai­na sama, mut­ta läh­tö­paik­koi­na vuo­rot­te­le­vat Lam­mi, Kär­kö­lä ja Hol­lo­la.

Va­el­lus on jär­jes­tet­ty 21 ker­taa. Hol­lo­lan kap­pa­lai­nen Kat­ja-Mar­git Ta­ka­ta­lo, joka on jär­jes­tä­mäs­sä elo­kuis­ta ta­pah­tu­maa, läh­tee mat­kaan nel­jän­nen ker­ran.

– Mat­ka voi tun­tua pit­käl­tä ja fyy­si­ses­ti ras­kaal­ta, mut­ta on sa­mal­la hen­kis­tä le­poa. Mi­nus­ta pa­ras­ta on päi­vän ai­ka­na syn­ty­vä yh­teys va­el­ta­jien vä­lil­le, hän sa­noo.

Tai­val­ta on tai­tet­ta­va­na 22 ki­lo­met­riä ja mat­ka kes­tää kuu­des­ta seit­se­mään tun­tiin. Vä­lil­lä py­säh­dy­tään ja le­vä­tään – hil­jen­ny­tään har­tauk­siin tai vaih­de­taan kuu­lu­mi­sia va­el­ta­vien kes­ken.

– Ja­e­taan elä­mää, kuka mi­tä­kin ha­lu­aa ja­kaa, ja ol­laan yh­des­sä hil­jaa. Pal­jon on tun­te­mat­to­mia, mut­ta se ih­meel­li­nen yh­teys po­ru­kan kes­ken syn­tyy ai­na.

Ta­ka­ta­lo suo­sit­te­lee jal­ki­neik­si mu­ka­vik­si as­tut­tu­ja lenk­ka­rei­ta.

– Ei uu­sia ken­kiä, vaan sel­lai­set, joil­la on jo kä­vel­ty. Rep­puun kan­nat­taa lait­taa myös tak­ki, joka hyl­kii vet­tä tai joku muu sa­de­suo­ja.

Rep­puun voi pan­na pien­tä eväs­tä ja juo­ta­vaa.

– Toki huol­to­au­tos­ta­kin löy­tyy vet­tä. Yh­teis­ruo­kai­lu odot­taa pe­ril­lä Hä­meen­kos­kel­la. Va­el­lus käyn­nis­tyy har­tau­del­la Hol­lo­lan kir­kos­sa.

Pääs­tään siu­nat­tui­na mat­kaan. Vä­hän en­nen kym­men­tä läh­de­tään käp­päi­le­mään.

Mat­kaa teh­dään pit­kin van­haa kirk­ko­tie­tä, men­nei­den vuo­sien Fin­lan­dia-uraa ja Hä­meen­kos­kel­la Kuk­ko­lan­har­jun ul­koi­lu­reit­tiä.

Va­el­lus päät­tyy kel­lo 18 Py­hän Lau­rin kir­kon rau­ni­oil­la pi­det­tä­vään mes­suun ja kirk­ko­kah­vei­hin, jon­ka jäl­keen osal­lis­tu­jat pa­lau­te­taan au­to­kyy­dil­lä Hol­lo­laan.

Lau­rin va­el­lus lau­an­tai­na 7.8. al­ka­en klo 9. Hin­ta ai­kui­sil­ta on 20 eu­roa, al­le 18-vuo­ti­ail­ta 10 eu­roa. Ke­sän rip­pi­kou­lu­lai­set pää­se­vät il­mai­sek­si. Ta­pah­tu­maan on il­moit­tau­dut­ta­va en­nak­koon Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Pia Ran­ta­tu­val­le tai Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan verk­ko­si­vu­jen lo­mak­keel­la.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover