JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Keske­ne­räi­syys sallittu - Kaikkien olkkarissa ei kysellä saavutusten perään, vaan kukin saa tulla juuri sellaisena kuin on.

Jani Mahkonen

12.3.2024
Jaana Kosunen

Hel­pos­ti sitä tu­lee aja­tel­leek­si, et­tä tie­tys­sä iäs­sä meil­lä jo­kai­sel­la oli­si jo elä­män pa­li­kat pai­koil­laan. Et­tä oli­si työ- tai opis­ke­lu­paik­ka, oli­si koti, elä­män­kump­pa­ni ja eh­kä jo per­het­tä­kin.

Mut­ta ei­hän se ai­na näin su­ju­van suun­ni­tel­mal­li­ses­ti mene. Ai­na elä­män suun­ta­vii­vat ei­vät tun­nu löy­ty­vän, ei­vät sit­ten mil­lään.

Tä­hän sau­maan is­kee Kaik­kien olk­ka­ri – paik­ka, jon­ne jo­kai­nen on ter­ve­tul­lut ihan oman­lai­se­naan. Kes­ke­ne­räi­se­nä.

– Lah­den alu­eel­la – ku­ten kaik­ki­al­la Suo­mes­sa – on pal­jon ih­mi­siä, jot­ka ko­ke­vat yk­si­näi­syyt­tä ja yh­teis­kun­nan toi­min­to­jen ul­ko­puo­lel­le jää­mis­tä. Ei ole löy­ty­nyt omaa kou­lu­paik­kaa, ei työ­paik­kaa, ja on eh­kä myös mo­nen­lai­sia mui­ta haas­tei­ta elä­mäs­sä. Me ajat­te­lim­me, et­tä sil­loin oli­si hyvä ol­la joku paik­ka, jon­ne voi­si tul­la sel­lai­se­na kuin on. Voi­si tul­la ta­paa­maan mui­ta ja jut­te­le­maan ja eh­kä löy­tä­mään sel­lais­ta yh­tei­söä, jo­hon voi­si tun­tea kuu­lu­van­sa, yh­teis­kun­nal­li­sen työn pas­to­ri Tomi Ala­sal­mi miet­tii.

Kaik­kien olk­ka­ris­sa ei ole oh­jat­tua toi­min­taa. Ei ole raa­mat­tu­pii­riä ei­kä lau­le­ta vir­siä. Näi­den si­jaan on säm­py­lää, kah­via, pe­le­jä ja jut­tu­ka­ve­rei­ta. Sem­mois­ta ren­toa, olk­ka­riin so­pi­vaa ole­mis­ta ja te­ke­mis­tä.

– Me oh­jaa­jat otam­me vas­taan ja olem­me jut­tu­ka­ve­ri­na, mut­ta ju­lis­tus­työ­tä em­me tee. Sitä ei siis tar­vit­se pe­lä­tä, et­tä pi­täi­si is­tua kol­me tun­tia kään­ny­tet­tä­vä­nä, Ala­sal­mi täs­men­tää hy­myil­len.   

Kaik­kien olk­ka­ri on ni­men­sä mu­kai­ses­ti avoin kai­kil­le ei­kä siel­lä mit­tail­la elä­mäs­sä me­nes­ty­mi­sen merk­ke­jä. Eri­tyi­ses­ti hu­huil­laan 20–30-vuo­ti­ai­den nuor­ten mies­ten pe­rään – he kun tun­tu­vat usein jää­vän kai­kes­ta jo jär­jes­te­tys­tä toi­min­nas­ta ul­ko­puo­lel­le.

– Suo­ma­lai­sil­la te­ke­mi­nen on usein se voi­mak­kaim­min iden­ti­teet­tiä mää­rit­tä­vä seik­ka. Me muis­tu­tam­me, et­tä kes­ke­ne­räi­syys ja pro­ses­si on sal­lit­tua. Tääl­lä voi rau­has­sa miet­tiä, mikä on se oma jut­tu ja et­siä elä­mäl­leen suun­taa. Kan­ta­va­na aja­tuk­se­na ol­koon hu­man being, ei hu­man doing, päih­de­työn di­a­ko­ni Ant­to Nauk­ka­ri­nen lin­jaa.

Sitä her­rat Ala­sal­mi ja Nauk­ka­ri­nen ei­vät osaa en­nus­taa, mi­ten Kaik­kien olk­ka­ri ote­taan vas­taan. Tu­lee­ko yk­si ute­li­as vai tu­lee­ko tupa täy­teen.

– Roh­kai­sem­me kum­min­kin tes­taa­maan. Voi käy­dä vain kään­ty­mäs­sä ja jos ei omal­ta tun­nu, pää­see pois, ovet ei­vät ole lu­kos­sa. Tai sit­ten voi vii­pyä pi­dem­pään, pe­lail­la ja viet­tää ai­kaa mui­den kans­sa. Nyt ko­keil­laan, ta­voi­tam­me­ko hei­dät, jot­ka tätä toi­min­taa, omaa Olk­ka­ria ja sen jut­tu­ka­ve­rei­ta, oi­ke­as­ti kai­paa­vat.

Kaik­kien Olk­ka­ri on avoin ta­paa­mis­paik­ka kai­kil­le, eri­tyi­ses­ti 20–30-vuo­ti­ail­le. Avoin­na se on maa­nan­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin klo 12–15 Wal­kers-kah­vi­lan ti­lois­sa, osoit­tees­sa Ve­si­jär­ven­ka­tu 20. Jär­jes­tä­ji­nä ovat seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn sekä eri­tyis­nuo­ri­so­työn yk­si­köt.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover