JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Jouluhyvää laulamalla ja market­ti­tem­pauk­sella – "On monia koti­ta­louksia, jonne joulu ei tulisi ilman tällaista apua"

Lahtelaiset ystävykset Meri Kalanti ja Heidi Sihvonen tekevät hyvää laulamalla ja organisoimalla hyväntekeväisyyskeräystä. Kuva: Jani Mahkonen

Lahtelaiset ystävykset Meri Kalanti ja Heidi Sihvonen tekevät hyvää laulamalla ja organisoimalla hyväntekeväisyyskeräystä. Kuva: Jani Mahkonen

3.12.2021
Janne Urpunen

Jou­lu on pait­si läm­pi­mien aja­tus­ten myös hy­vien te­ko­jen ai­kaa. Hy­vää voi teh­dä mo­nel­la ta­paa. Lah­te­lai­set ys­tä­vyk­set Meri Ka­lan­ti ja Hei­di Sih­vo­nen te­ke­vät hy­vää lau­la­mal­la ja or­ga­ni­soi­mal­la hy­vän­te­ke­väi­syys­ke­räys­tä.

Ka­lan­tin ja Sih­vo­sen jou­lu­kon­sert­ti soi Nas­to­lan kir­kos­sa. Sop­raa­not esit­tä­vät pe­rin­tei­siä ja tuo­reem­pi­a­kin jou­lu­lau­lu­ja her­käs­sä hen­ges­sä Timo Mä­ke­län pi­a­non ja ryt­mi­ryh­män sä­es­tyk­sel­lä. Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy, mut­ta hy­vää voi teh­dä os­ta­mal­la kym­me­nen eu­roa mak­sa­van kä­si­oh­jel­man, jon­ka myyn­ti­tuot­to oh­ja­taan ly­hen­tä­mät­tö­mä­nä puo­lik­si Yh­teis­vas­tuu-ke­räyk­seen ja vä­hä­va­rai­sil­le per­heil­le Lah­den alu­eel­la.

Kon­sert­tia seu­raa­va­na päi­vä­nä Ka­lan­ti ja Sih­vo­nen osal­lis­tu­vat Tee Hyvä Teko -kam­pan­jaan Lah­den alu­een ruo­ka­kau­pois­sa ja mar­ke­teis­sa. Kam­pan­jas­sa Li­ons-klu­bien va­paa­eh­toi­set päi­vys­tä­vät kau­pois­sa ja vink­kaa­vat os­tok­sil­le tu­le­vil­le mah­dol­li­suu­des­ta hank­kia jo­tain pien­tä ja hy­vin säi­ly­vää avun tar­pees­sa ole­vil­le lä­him­mäi­sil­le.

– Lah­joi­tuk­set ovat ylei­sim­min rii­siä, pi­pa­rei­ta, kah­via, tee­tä, glö­giä, kui­va­he­del­miä, suk­laa­ta ja ma­kei­sia. Joka vuo­si on tul­lut run­saas­ti myös le­lu­ja, vaat­tei­ta ja jal­ki­nei­ta, Hei­di Sih­vo­nen ker­too.

Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Ka­lan­ti sa­noo, et­tä seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työ sä­kit­tää tem­pauk­ses­ta ker­ty­neet ruo­ka­tuot­teet ja ta­va­rat sekä ja­kaa ne tar­vit­se­vil­le Lah­den alu­eel­la. Tem­paus jär­jes­te­tään 12. ker­ran.

– Tämä al­koi Lah­des­ta ruo­ka­ke­räyk­se­nä, mut­ta on laa­jen­tu­nut Lah­den alu­een ul­ko­puo­lel­le. On mo­nia ko­ti­ta­louk­sia, jon­ne jou­lu ei tu­li­si il­man täl­lais­ta apua, Sih­vo­nen muis­tut­taa.

Kai­ken hy­vän li­säk­si LC Lah­ti/Vel­la­mot lah­joit­taa 1 200 eu­ron edes­tä pai­kal­lis­ten liik­kei­den lah­ja­kort­te­ja seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn asi­ak­kail­le.

Jou­lu kai­kil­le -kon­sert­ti Nas­to­lan kir­kos­sa per­jan­tai­na 10. jou­lu­kuu­ta kel­lo 18. Tee Hyvä Teko -tem­paus Lah­den ja Nas­to­lan ruo­ka­kau­pois­sa ja mar­ke­teis­sa 11. jou­lu­kuu­ta kel­lo 11–15.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover