JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Hollolassa kaivetaan kris­til­lisen mystiikan timantteja – taustalla alkukirkon perinne

"Alkukirkon ajoista kristityt ovat yhdessä ja yksin etsineet tapoja, rukouksia ja raamatunlukutapoja, joilla kokisivat Jumalan läsnäoloa", kertoo kristillisen mystiikan peruskurssia Hollolassa pitävä pappi Ville Särkkä. Kuva: Jani Mahkonen

"Alkukirkon ajoista kristityt ovat yhdessä ja yksin etsineet tapoja, rukouksia ja raamatunlukutapoja, joilla kokisivat Jumalan läsnäoloa", kertoo kristillisen mystiikan peruskurssia Hollolassa pitävä pappi Ville Särkkä. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

3.10.2022
Janne Urpunen

Kris­til­li­sen mys­tii­kan pe­rus­kurs­sil­la Hol­lo­las­sa su­kel­le­taan vuo­si­tu­han­sia van­hoi­hin ta­poi­hin ja pe­rin­tei­siin, joil­la kris­ti­tyt ovat vaa­li­neet Ju­ma­la-suh­det­taan.

– Al­ku­kir­kon ajois­ta kris­ti­tyt ovat yh­des­sä ja yk­sin et­si­neet ta­po­ja, ru­kouk­sia ja raa­ma­tun­lu­ku­ta­po­ja, joil­la ko­ki­si­vat Ju­ma­lan läs­nä­o­loa. Lu­en­to­sar­ja on suun­nat­tu ih­mi­sil­le, jot­ka ha­lu­a­vat am­men­taa tuos­ta pe­rin­tees­tä, Hol­lo­lan kan­ta­seu­ra­kun­nan pap­pi Vil­le Särk­kä sa­noo.

Mys­tii­kal­la tar­koi­te­taan ju­ma­luu­den vä­lit­tö­mään yh­tey­teen pyr­ki­vää us­kon­nol­li­sen elä­män muo­toa. Ei se sen mys­ti­sem­pää ole.

– Joku vii­sas te­o­lo­gi on jos­kus sa­no­nut, et­tä sel­lai­nen ih­mi­nen, joka aa­vis­te­lee ole­vai­sen ta­ka­na vai­kut­ta­van py­hän Ju­ma­lan, on jo ot­ta­nut as­ke­leen mys­tii­kan tiel­lä.

Vii­si­o­sai­sen sar­jan jo­kai­nen ko­koon­tu­mi­nen nou­dat­taa sa­maa kaa­vaa.

– En­sin tu­tus­tu­taan yh­des­sä ai­he­pii­riin ja te­o­ri­aan. Sen jäl­keen hil­jen­ny­tään käy­tän­nön har­joi­tuk­seen tai raa­ma­tun­lu­ku­ta­paan. Jo­kai­sel­la ker­ral­la vie­dään te­o­ria käy­tän­töön.

Sar­jan en­sim­mäi­ses­sä osas­sa osal­lis­tu­jat saa­tel­laan kris­til­li­sen mys­tii­kan ää­rel­le ja oi­o­taan asi­aan liit­ty­viä vää­rin­kä­si­tyk­siä.

– Vaik­ka kris­til­li­nen mys­tiik­ka on Ju­ma­lan ar­moa et­si­vää pe­rin­net­tä, ky­sy­mys ei ole sii­tä, et­tä omil­la te­oil­la an­sait­tai­siin Ju­ma­lan ar­mo. Kris­til­li­nen mys­tiik­ka on ti­lan rai­vaa­mis­ta Ju­ma­lan koh­taa­mi­sel­le.

En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la tu­tus­tu­taan myös Exa­men-ru­kouk­seen, joka on Sär­kän mu­kaan yk­si kris­til­li­sen pe­rin­teen ja­lo­ki­vis­tä. Toi­ses­sa ko­koon­tu­mi­ses­sa sel­vi­te­tään, mitä luo­ma­kun­ta kuis­kii kris­ti­tyl­le. Kol­man­nen ker­ran ot­sik­ko on Raa­ma­tun sy­vyys ja Lec­tio Di­vi­na.

– Nel­jän­nel­lä ker­ral­la kes­ki­ty­tään hil­jai­suu­teen ja kuun­te­le­vaan ru­kouk­seen, ”vii­pyi­lyyn Ju­ma­lan edes­sä” ja ret­riit­tiin, Särk­kä sa­noo.

Sar­jan lo­puk­si opis­kel­laan kir­kon pe­rin­tees­tä kum­pu­a­via ru­kous­ta­po­ja sekä poh­di­taan mes­sua ja eh­tool­lis­ta osa­na kris­til­li­sen mys­tii­kan pe­rin­net­tä.

Särk­kä jär­jes­tää lu­en­to­sar­jan kol­le­gan­sa Satu Alan­de­rin ja seu­ra­kun­nan va­paa­eh­tois­ten kans­sa. Kurs­si on kä­vi­jöil­le il­mai­nen.

Kris­til­li­sen mys­tii­kan pe­rus­kurs­sin en­sim­mäi­nen ko­koon­tu­mi­nen Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa per­jan­tai­na 14. lo­ka­kuu­ta kel­lo 18.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover