JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Hollolan seurakunnan mailla sijaitseva mystee­ri­kohde sai oman näyttelyn – Kuhmoisten linnavuori tulee Sovi­tuk­sen­kirk­koon

Esinelöytöjen perusteella Novgorodin porukka tuli Kuhmoisten linnavuorelle ryöstöretkelle, mutta jostain syystä esineet eivät hyökkääjillekään kelvanneet, ihmettelee Kuhmoisten kotiseutuyhdistyksen varapuheenjohtaja Eero Ikonen.

Esinelöytöjen perusteella Novgorodin porukka tuli Kuhmoisten linnavuorelle ryöstöretkelle, mutta jostain syystä esineet eivät hyökkääjillekään kelvanneet, ihmettelee Kuhmoisten kotiseutuyhdistyksen varapuheenjohtaja Eero Ikonen.

Jani Mahkonen

18.10.2021
Janne Urpunen

Jos vuo­ri ei tule Mu­ham­me­din luo, Mu­ham­med me­nee vuo­ren luo, ker­ro­taan eng­lan­ti­lai­sen yleis­ne­ron Sir Fran­cis Ba­co­nin loh­kais­seen jos­kus 400 vuot­ta sit­ten.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan mail­la si­jait­se­va Kuh­mois­ten lin­na­vuo­ri kui­ten­kin ta­val­laan lii­kah­taa, kun sii­tä ker­to­va näyt­te­ly au­ke­aa Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa. Lin­na­vuo­ri oli käy­tös­sä rau­ta­kau­den ja var­hais­kes­ki­a­jan tait­tees­sa. Mah­dol­li­ses­ti 1200-lu­vun puo­li­vä­lis­sä vuo­rel­la käy­tiin mui­nai­sus­kois­ten hä­mä­läis­ten ja or­to­dok­sis­ten nov­go­ro­di­lais­ten ja kar­ja­lais­ten vä­li­nen tal­vi­tais­te­lu, jon­ka jäl­keen va­rus­tuk­set hy­lät­tiin.

– On suu­ri mys­tee­ri, mik­si paik­ka hy­lät­tiin. Vuo­rel­le jäi pal­jon ar­vo­kas­ta ta­va­raa, jota ei ha­et­tu pois. Esi­ne­löy­tö­jen pe­rus­teel­la Nov­go­ro­din po­ruk­ka tuli ryös­tö­ret­kel­le, mut­ta jos­tain syys­tä esi­neet ei­vät hyök­kää­jil­le­kään kel­van­neet, ih­met­te­lee Kuh­mois­ten ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ee­ro Iko­nen.

Iko­nen on toi­mit­ta­nut ai­hees­ta kir­jan Lin­na­vuo­ren mys­tee­ri yh­des­sä An­na Kar­hi­lan ja Ka­ro­lii­na Vi­ti­kai­sen kans­sa.

– Lin­na­vuo­ri oli käy­tös­sä noin 300 vuot­ta. Sitä on pi­det­ty pa­ko­lin­na­na, mut­ta siel­lä on kui­ten­kin ol­lut suh­teel­li­sen pit­kä­ai­kais­ta asu­tus­ta. Siel­lä on si­jain­nut se­pän paja sekä pa­ri­sen­kym­men­tä tu­li­si­jaa. Esi­ne­löy­tö­jä on teh­ty yli 340, mikä on enem­män kuin mil­tään muul­ta lin­na­vuo­rel­ta.

Al­ku­pe­räi­se­si­neet ovat osa Kan­sal­lis­mu­se­on ko­ko­el­maa, ja nii­tä näh­dään So­vi­tuk­sen­kir­kon näyt­te­lys­sä va­lo­ku­vi­na. Pir­kan­maan mu­se­ol­ta näyt­te­lyyn tu­lee muu­al­ta löy­ty­nei­tä rau­ta­kau­ti­sia esi­nei­tä: miek­ka, kuo­lai­met ja mie­kan hi­on­ta­ki­vi. Näyt­te­lys­sä voi tu­tus­tua myös ny­ky­ai­kai­siin jäl­jen­nök­siin sa­vi­ku­pis­ta, kil­ves­tä, mie­kas­ta sekä jou­ses­ta ja nuo­li­vii­nes­tä sekä lin­na­vuo­ren pie­nois­mal­liin.

Kuh­mois­ten lin­na­vuo­ri -näyt­te­ly Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kon au­las­sa 18.10.–18.11. Näyt­te­lyn avaa kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen tors­tai­na 21.10. kel­lo 11.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover