JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Hiihtämällä hyvää – näin jokainen ulkoilija voi osallistua Yhteis­vas­tuu­ke­räyk­seen

Miikka Kallio Lahden seurakunnista ja Kati Lempiäinen (taka-alalla) kannustavat tekemään ulkoilemalla hyvää. Yhteisvastuuhiihdossa voi valita oman liikuntamuodon. Kuva: Jani Mahkonen

Miikka Kallio Lahden seurakunnista ja Kati Lempiäinen (taka-alalla) kannustavat tekemään ulkoilemalla hyvää. Yhteisvastuuhiihdossa voi valita oman liikuntamuodon. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

6.2.2023
Markus Luukkonen

Tal­vi on par­haim­mil­laan, ja Sal­paus­se­län la­dut eri­no­mai­ses­sa kun­nos­sa. Val­ta­kun­nal­li­nen Yh­teis­vas­tuu­ke­räys käyn­nis­tyy 5. hel­mi­kuu­ta. Lah­den ja Hol­lo­lan seu­ra­kun­nat ovat päät­tä­neet haas­taa lä­hi­seu­dun asuk­kaat ul­koi­le­maan Yh­teis­vas­tuun hy­väk­si.

Yh­teis­vas­tuu­hiih­to-ni­mel­lä kul­ke­van tem­pauk­sen idea on yk­sin­ker­tai­nen. En­sin ul­koil­laan oma­va­lin­tai­nen mat­ka omaan tah­tiin ja it­sel­le so­pi­va­na ajan­koh­ta­na. Sit­ten lah­joi­te­taan oman va­lin­nan mu­kai­nen sum­ma Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen.

Jos hiih­tää 10 ki­lo­met­rin len­kin, voi lah­joit­taa vaik­ka­pa 10 eu­roa, tai jon­kin toi­sen sum­man. Säh­köi­nen jär­jes­tel­mä ei kui­ten­kaan hy­väk­sy al­le vii­den eu­ron lah­joi­tus­ta.

Lii­kun­ta­muo­dol­la ei ole suu­rem­paa mer­ki­tys­tä. Yh­teis­vas­tuu­hiih­toon voi osal­lis­tua hiih­tä­mi­sen ohel­la esi­mer­kik­si kä­ve­le­mäl­lä, pyö­räi­le­mäl­lä, luis­te­le­mal­la tai käy­mäl­lä avan­nos­sa. Osal­lis­tu­jia kan­nus­te­taan myös ker­to­maan ke­räyk­ses­tä so­mes­sa ai­he­tun­nis­teel­la #yh­teis­vas­tuu­hiih­to sekä haas­ta­maan mu­kaan omia tut­ta­via.

Näis­sä verk­ko-osoit­teis­sa voi teh­dä lah­joi­tuk­sen ko­ti­seu­ra­kun­nan alu­eel­la: yh­teis­vas­tuu.fi/kes­ki-lah­ti, yh­teis­vas­tuu.fi/lau­ne, yh­teis­vas­tuu.fi/jout­jar­vi, yh­teis­vas­tuu.fi/sal­paus­sel­ka, yh­teis­vas­tuu.fi/nas­to­la, yh­teis­vas­tuu.fi/hol­lo­la.

Klik­kaa Muu sum­ma ja kir­joi­ta eu­ro­mää­rä.

Kir­joi­ta Nimi-koh­taan: ”Yh­teis­vas­tuu­hiih­to / Lah­ti” tai ”Yh­teis­vas­tuu­hiih­to / Hol­lo­la”. Käy­tä tätä muo­toa vaik­ka kä­ve­li­sit, luis­te­li­sit, pyö­räi­li­sit ja niin edel­leen. Mui­ta yh­teys­tie­to­ja ei tar­vi­ta.

Klik­kaa Siir­ry mak­sa­maan ja mak­sa pank­ki­tun­nuk­sil­la.

Lah­den ja Hol­lo­lan seu­ra­kun­tien yh­tei­nen tem­paus juon­taa juu­ren­sa Sal­paus­sel­kään ja sen ul­koi­lu­mah­dol­li­suuk­siin. La­tu­ver­kos­to le­vit­täy­tyy laa­jal­le alu­eel­le, ei­kä Sal­paus­sel­kä tun­ne seu­ra­kun­ta­ra­jo­ja.

– Yh­teis­vas­tuu­hiih­to­kam­pan­ja 2022 sai Hol­lo­las­sa hy­vän vas­taa­no­ton ja lii­kun­ta­haas­te­päi­vi­tyk­siä nä­kyi so­mes­sa ki­vas­ti. Täl­lai­nen haas­te te­kee hy­vää lah­joit­ta­jal­le it­sel­leen sa­mal­la, kun saa lah­joit­taa hy­vää myös eteen­päin, sa­noo Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Kati Lem­pi­äi­nen.

Vuo­den 2023 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys ke­rää va­ro­ja nuor­ten vä­ki­val­lan ja konf­lik­tien rat­kai­suun ja en­nal­ta­eh­käi­syyn.

– Ke­räyk­sen koh­de on tänä vuon­na eri­tyi­sen tär­keä. Nuor­ten ko­ke­ma vä­ki­val­ta jär­kyt­tää ym­pä­ri maa­ta ja maa­il­maa. Yh­teis­vas­tuu­ke­räys on tär­keä, kos­ka vas­tuu lä­him­mäi­sis­tä on meil­lä jo­kai­sel­la. Seu­ra­kun­nal­la on mer­kit­tä­vä roo­li vas­tuun­kan­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­ja­na, täh­den­tää Lem­pi­äi­nen.

Kaik­ki ke­räys­muo­dot yh­teen las­kien vuo­den 2022 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tuot­ti Lah­des­sa 36 749 eu­roa ja Hol­lo­las­sa 13 059 eu­roa.

Li­sä­tie­to­ja val­ta­kun­nal­li­ses­ta ke­räyk­ses­tä osoit­tees­sa yh­teis­vas­tuu.fi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover