JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Heinolassa keskus­tel­laan rakkaudesta – "Tällaiselle tuntuu olevan tilausta"

Pappi Maarit Kihlström ja kappalainen Pia Särkelä tuottavat parisuhdetapahtuman Heinolan kirkkoon. Kuva: Jani Mahkonen

Pappi Maarit Kihlström ja kappalainen Pia Särkelä tuottavat parisuhdetapahtuman Heinolan kirkkoon. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

25.2.2022
Janne Urpunen

"Niin py­sy­vät nämä kol­me: us­ko, toi­vo, rak­kaus. Mut­ta suu­rin niis­tä on rak­kaus." Näin ker­ro­taan apos­to­li Paa­va­lin kir­joit­ta­neen Ko­rin­tis­sa si­jain­neel­le seu­ra­kun­nal­le.

Paa­va­li tar­koit­ti rak­kaut­ta laa­jas­sa mer­ki­tyk­ses­sä, mut­ta Hei­no­las­sa kes­ki­ty­tään maa­lis­kuus­sa rak­kau­teen pa­ri­suh­tees­sa. Hei­no­lan seu­ra­kun­nan Yh­te­nä il­ta­na -kes­kus­te­lu­sar­jas­sa Hei­no­lan kir­kos­sa ai­hees­ta kes­kus­te­le­vat pari- ja sek­su­aa­li­te­ra­peut­ti Timo Poi­ko­lai­nen Lah­des­ta, sai­raan­hoi­ta­ja, po­lii­tik­ko, äi­ti, mum­mo ja tyt­töys­tä­vä Kir­si Leh­ti­mä­ki sekä muu­sik­ko Tee­mu Ran­ta­la Hei­no­las­ta.

Ylei­söl­lä on ta­pah­tu­maan va­paa pää­sy. Kes­kus­te­luun voi osal­lis­tua lä­het­tä­mäl­lä etu­kä­teen rak­kau­teen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä tai pie­niä oma­koh­tai­sia ta­ri­noi­ta il­lan juon­ta­val­le kap­pa­lai­sel­le Pia Sär­ke­läl­le (ku­vas­sa oi­ke­al­la). Kes­kus­te­lun li­säk­si tar­jol­la on mu­siik­kia.

– Jo­kai­nen kes­kus­te­li­ja tuo tul­les­saan mu­siik­ki­toi­veen, joka ker­too jo­tain hä­nen aja­tuk­sis­taan rak­kau­des­ta. Nämä lau­lut esit­tää Kar­la Lam­min­hei­mo Tuo­mas Oras­maan sä­es­tä­mä­nä. Il­lan päät­teek­si lau­le­taan yh­des­sä il­ta­vir­si, Sär­ke­lä ker­too.

Lo­ka­kuus­sa, sar­jan avauk­ses­sa, kes­kus­tel­tiin su­rus­ta. Tuol­loin Hei­no­lan pi­tä­jän kirk­koon saa­pui noin 70 kuu­li­jaa. Pia Sär­ke­län kans­sa sar­jaa tuot­ta­va seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Maa­rit Kihlst­röm (ku­vas­sa va­sem­mal­la) us­koo, et­tä avau­so­san ylei­sö­mää­rä yli­te­tään, kun ko­koon­nu­taan Hei­no­lan kes­kus­tas­sa.

– Täl­lai­sel­le tun­tuu ole­van ti­laus­ta. Kun pu­hu­taan suu­ris­ta tee­mois­ta, ih­mi­sil­lä on tar­ve osal­lis­tua, vaik­ka sit­ten kuun­nel­len ja mui­den sa­no­maa omaan elä­mään­sä pei­la­ten, Kihlst­röm sa­noo.

Kihlst­rö­mil­le ja Sär­ke­läl­le on tär­ke­ää vie­dä kes­kus­te­lut Her­ran huo­nee­seen.

– Kai­ken­lai­sia asi­oi­ta voi kä­si­tel­lä Ju­ma­lan edes­sä. Kirk­ko ei ole ai­no­as­taan hen­gel­lis­tä elä­mää var­ten, kak­sik­ko pe­rus­te­lee.

Kes­kus­te­lu­sar­ja jat­kuu syk­syl­lä. Sil­loin ai­hee­na on suku. Tu­le­vien il­to­jen ai­heis­ta ja vie­rais­ta Kihlst­röm ja Sär­ke­lä ot­ta­vat eh­do­tuk­sia vas­taan.

Yh­te­nä il­ta­na... rak­kau­des­ta -kes­kus­te­luil­ta Hei­no­lan kir­kos­sa 10. maa­lis­kuu­ta kel­lo 18.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover