JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Haluaisitko yöpyä kirkossa? Harvinainen mahdol­li­suus tarjolla Hollolan Sovi­tuk­sen­kir­kossa

Tarvitset patjan, peiton ja tyynyn, saunatarpeet sekä rennon oloasun. Riitta Petsalo ja Mira Airaksinen näyttävät mallia. Kuva: Jani Mahkonen

Tarvitset patjan, peiton ja tyynyn, saunatarpeet sekä rennon oloasun. Riitta Petsalo ja Mira Airaksinen näyttävät mallia. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

23.1.2024
Janne Urpunen

Uni­luk­ka­rit he­rät­te­li­vät mui­noin kir­kon penk­kiin nu­kah­ta­nei­ta, mut­ta ny­ky­ään kir­kos­sa on ihan ok ot­taa tir­sat. Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kon Nais­ten yö -ta­pah­tu­mas­sa yö­py­mi­nen­kin on­nis­tuu.

– Tämä on ma­ta­lan kyn­nyk­sen elä­mys. Yö­py­mis­rat­kai­su on kui­ten­kin ai­ka poik­keuk­sel­li­nen. Nu­ku­taan kirk­ko­ti­las­sa, jos­sa pai­kan pat­jal­leen voi va­li­ta va­paas­ti, sa­noo ta­pah­tu­maa jär­jes­tä­vä Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tuk­sen oh­jaa­ja Riit­ta Pet­sa­lo.

Pit­käl­leen voi käy­dä vaik­ka alt­ta­rin vie­reen.

– Tai kas­te­puun al­le, jos­sa olen it­se nuk­ku­nut, Pet­sa­lon kans­sa jär­jes­te­ly­vas­tuun ja­ka­va las­te­noh­jaa­ja Mira Ai­rak­si­nen vink­kaa.

Yk­si­tyi­syyt­tä kai­paa­va le­vit­tää pat­jan­sa And­re­ak­sen kap­pe­liin.

Riitta Petsalo ja Mira Airaksinen järjestävät Sovituksenkirkon ensimmäisen Naisten yön. Kuva: Jani Mahkonen

Riitta Petsalo ja Mira Airaksinen järjestävät Sovituksenkirkon ensimmäisen Naisten yön. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Hol­lo­las­sa on jär­jes­tet­ty kirk­ko­öi­tä ai­kai­sem­min per­heil­le ja kou­lu­lai­sil­le.

– Per­hei­den yö­kirk­koon osal­lis­tu­neil­ta tuli toi­ve, jos­ko yö­kir­kon voi­si jär­jes­tää nai­sil­le niin, et­tä nai­set voi­si­vat ker­ran­kin hil­jen­tyä ja ren­tou­tua kirk­ko­sa­lis­sa kes­ke­nään, Pet­sa­lo to­te­aa ide­an idus­ta.

Nais­ten yös­sä käy­tös­sä on kirk­ko­ti­lan ja kap­pe­lin li­säk­si sau­na ja tak­ka­huo­ne, ko­kous­ti­la Moo­ses sekä hil­jai­nen huo­ne. Oh­jel­mas­sa on hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja Mar­je-Ly Kos­ken hy­vin­voin­ti­tuo­kio mie­lel­le ja ke­hol­le, sau­no­mis­ta, il­ta­pa­la, il­ta­har­taus tai hil­jen­ty­mi­nen sekä aa­mu­pa­la.

– Meil­lä on oh­jel­ma­suun­ni­tel­ma, mut­ta ei ole pak­ko men­nä sen mu­kaan. Osal­lis­tu­jat rat­kai­se­vat, kuin­ka pal­jon suun­ni­tel­maa nou­da­te­taan.

Tyynysota ja meluaminen eivät käy laatuun kirkkosalissa Naisten yönäkään. Kuva: Jani Mahkonen

Tyynysota ja meluaminen eivät käy laatuun kirkkosalissa Naisten yönäkään. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Kirk­ko­ti­la ha­lu­taan joka ta­pauk­ses­sa pi­tää hil­jai­se­na, Pet­sa­lo sa­noo.

– Sa­lis­sa voi köl­lö­tel­lä ja kuun­nel­la vaik­ka mu­siik­kia luu­reis­ta, mut­ta siel­lä ei pu­hu­ta. Kes­kus­te­lua var­ten on mui­ta ti­lo­ja, ja jos joku ha­lu­aa ke­ven­tää sy­dän­tään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti, me työn­te­ki­jät olem­me val­mii­ta kuun­te­le­maan ja kes­kus­te­le­maan.

Nais­ten yö­hön kan­nat­taa läh­teä avoi­mel­la mie­lel­lä. Ota mu­kaan pat­ja, peit­to ja tyy­ny sekä muu yö­py­mis­va­rus­tus, sau­na­tar­peet ja ren­to olo­a­su. Omia eväi­tä ei tar­vi­ta.

– Il­ta- ja aa­mu­pa­la si­säl­ty­vät 15 eu­ron osal­lis­tu­mis­mak­suun.

En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen vaa­di­taan. Il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tuu jär­jes­tä­jil­le pu­he­li­mit­se tai Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan verk­ko­si­vuil­la.

Ai­rak­si­sel­la ja Pet­sa­lol­la ei ole ha­ju­a­kaan sii­tä, kuin­ka mo­nia ih­mi­siä kir­kos­sa yö­py­mi­nen kiin­nos­taa.

– Kun on toi­vot­tu, ko­keil­laan. Jos ei toi­mi, unoh­de­taan. Ja jos toi­mii, voi­daan teh­dä uu­del­leen.

Nais­ten yö al­kaa So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa 9.2. kel­lo 19 ja päät­tyy 10.2. kel­lo 09.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover