JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Erilaisten tyylilajien taituri Club For Five esiintyy Hollolassa akustisesti

Club for Five kuuluu Suomen suosituimpiin a cappella -yhtyeisiin ja on tunnettu myös kansainvälisesti. Viisikkoon kuuluvat Maija Sariola (sopraano), Saima Haapanen (altto), Jouni Kannisto (tenori), Juha Viitala (baritoni) ja Tuukka Haapaniemi (basso).

Club for Five kuuluu Suomen suosituimpiin a cappella -yhtyeisiin ja on tunnettu myös kansainvälisesti. Viisikkoon kuuluvat Maija Sariola (sopraano), Saima Haapanen (altto), Jouni Kannisto (tenori), Juha Viitala (baritoni) ja Tuukka Haapaniemi (basso).

30.5.2024
Jaana Kosunen

Hie­man eri­lais­ta ja to­tu­tus­ta poik­ke­a­vaa Club For Five -mu­si­soin­tia. Näin ku­vai­lee Club For Five -yh­ty­een sop­raa­no Mai­ja Sa­ri­o­la Hol­lo­lan kir­kos­sa ke­sä­kuun 12. päi­vä ta­pah­tu­vaa vii­si­kon kirk­ko­kon­sert­tia. Ku­vai­lul­laan Sa­ri­o­la tar­koit­taa sitä, et­tä kon­sert­ti on puh­taas­ti akus­ti­nen.

– On hie­noa tul­la esiin­ty­mään akus­ti­ses­ti, sil­lä juu­ri akus­ti­se­na lau­lu on kos­ket­ta­vim­mil­laan, Sa­ri­o­la sa­noo.

Club For Five saa­puu Hol­lo­lan kirk­koon nyt en­sim­mäis­tä ker­taa. Muu­toin yh­tye on esiin­ty­nyt kir­kois­sa jo vuo­sia, ja ko­kee kirk­ko­jen so­pi­van heil­le kon­sert­ti­paik­ka­na hy­vin.

– Akus­tiik­ka on yleen­sä kir­kois­sa to­del­la hyvä, eli sen­kin ta­kia kir­kois­sa on miel­lyt­tä­vä esiin­tyä. Li­säk­si on mu­ka­vaa, et­tä kirk­koon voi tul­la kai­ke­ni­käis­tä ylei­söä, mei­dän ylei­söm­me kun ni­me­no­maan on ikä­haa­ru­kal­taan hy­vin laa­ja.

Kirk­koi­hin yh­ty­een tie vei eri­tyi­ses­ti ne­li­sen vuot­ta sit­ten il­mes­ty­neen Vir­ret-al­bu­min jäl­keen. Sa­ri­o­la sa­noo, et­tä vir­sien esit­tä­mi­nen on ol­lut koko yh­ty­eel­le ai­na hy­vin luon­te­vaa – kuu­lu­vat­han ne osak­si kan­sal­lis­pe­rin­tö­äm­me.

– Mi­nul­la­kin vir­siin liit­tyy pal­jon muis­to­ja lap­suu­des­ta ja kou­lu­a­jois­ta. Eh­kä juu­ri sik­si ih­mi­set ha­lu­a­vat nii­tä kuul­la, kun kai­kil­la niis­tä on joi­ta­kin muis­to­ja. Vir­ret liit­ty­vät tär­kei­siin juh­liin, ti­lai­suuk­siin ja ih­mi­siin, Sa­ri­o­la miet­tii.

Nyt Hol­lo­las­sa kuul­laan suo­ma­lai­sil­le tut­tu­jen ja rak­kai­den vir­sien li­säk­si myös mui­ta tun­nel­mal­li­sia lau­lu­ja yh­ty­een uran var­rel­ta. Tyy­li­la­jit ja tun­nel­mat vaih­tu­vat pit­kin kon­sert­tia ja se­hän so­pii, sil­lä sii­tä tämä vuo­des­ta 2000 toi­mi­nut lau­lu­yh­tye juu­ri on tun­net­tu.

Tä­nä­kin ke­sä­nä esiin­ty­mis­pai­kat vaih­tu­vat tyy­lil­tään lai­das­ta lai­taan.

– Kirk­ko­kon­sert­tien li­säk­si esiin­nym­me eri­lai­sil­la mu­siik­ki­juh­lil­la, ku­ten Kaus­ti­sil­la kan­san­mu­siik­ki­juh­lil­la ja Tuu­su­las­sa puis­to­kon­ser­tis­sa, Sa­ri­o­la ker­too.

Club For Five kuu­luu Suo­men suo­si­tuim­piin a cap­pel­la -yh­ty­ei­siin ja on tun­net­tu myös kan­sain­vä­li­ses­ti. Vii­sik­koon kuu­lu­vat Mai­ja Sa­ri­o­la (sop­raa­no), Sai­ma Haa­pa­nen (alt­to), Jou­ni Kan­nis­to (te­no­ri), Juha Vii­ta­la (ba­ri­to­ni) ja Tuuk­ka Haa­pa­nie­mi (bas­so).

Club For Five - Kirk­ko­kon­sert­ti Hol­lo­lan kir­kos­sa 12.6. klo 19.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover