JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Kummilan ovet ovat aina avoimet – "Pienet arkiset yhtey­de­notot ovat tärkeitä"

Elias Mikkonen heitti frisbeegolfia yhdessä kummitätinsä Riikka Pyykkösen kanssa Hollolan järvimaisemissa. Kuva: Markus Luukkonen

Elias Mikkonen heitti frisbeegolfia yhdessä kummitätinsä Riikka Pyykkösen kanssa Hollolan järvimaisemissa. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

1.6.2021
Topias Mikkonen

Eli­as Mik­ko­nen kas­tet­tiin noin kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Val­koi­seen mek­koon pu­et­tu pie­no­kai­nen lii­tet­tiin osak­si maa­il­man­laa­juis­ta kirk­koa sekä ko­tin­sa lä­heis­tä Sal­paus­se­län seu­ra­kun­taa.

Per­heen­jä­sen­ten ja ti­lai­suu­den toi­mit­ta­van pas­to­rin li­säk­si kas­te­ti­lai­suut­ta ovat ai­na seu­raa­mas­sa kas­te­tun tu­le­vat kum­mit. On suu­ri kun­nia tul­la va­li­tuk­si kum­mik­si, mut­ta se tuo mu­ka­naan myös vas­tuu­ta. Kum­min toi­vo­taan py­sy­vän nuo­ren elä­mäs­sä vä­hin­tään­kin rip­pi­kou­luun ja kon­fir­maa­ti­oon saak­ka.

Hol­lo­la­lai­nen Riik­ka Pyyk­kö­nen on ol­lut Eli­ak­sen kas­teen jäl­keen ak­tii­vi­ses­ti yh­teyk­sis­sä kum­mi­lap­seen­sa. Hän on ru­koil­lut tä­män puo­les­ta ja ol­lut po­jan ai­kui­nen ys­tä­vä. Mik­ko­nen ku­vai­lee­kin kyt­kös­tään kum­mi­tä­tiin­sä poik­keuk­sel­li­sek­si.

– Jos mi­nul­le tu­li­si jo­kin hätä, voi­sin ky­syä Rii­kal­ta apua ja ol­la var­ma, et­tä hän aut­taa.

Kum­mi­tä­din tun­tee pa­rem­min kuin muut ai­kui­set ja hä­nen luo­naan tu­lee käy­tyä use­am­min.

Haas­ta­tel­tu­jen per­heet ovat lä­hei­siä ja ovat teh­neet yh­des­sä pal­jon sekä koti- et­tä ul­ko­maan­mat­ko­ja.

– Olem­me ol­leet yh­des­sä mon­ta ker­taa Thai­maan-reis­suil­la, ja muis­tan myös, kun kä­vim­me Sär­kän­nie­mes­sä ja yö­vyim­me siel­lä ho­tel­lis­sa. Se oli ki­vaa, Mik­ko­nen muis­te­lee.

Li­säk­si si­det­tä ovat vah­vis­ta­neet vuo­tui­set syn­ty­mä­päi­vä­juh­lat ja jo­ka­lau­an­tai­set uin­ti­har­joi­tuk­set Hol­lo­lan ui­ma­hal­lis­sa.

– Vaik­ka em­me ole sa­mas­sa uin­ti­ryh­mäs­sä, hal­li on sen ver­ran pie­ni, et­tä nä­em­me toi­sem­me var­mas­ti. Sil­loin, kun Eli­as oli pie­nem­pi, leu­dot sau­na­het­ket uin­nin jäl­keen kuu­lui­vat ai­na oh­jel­maan, Pyyk­kö­nen ker­too.

Hän jat­kaa myön­tä­mäl­lä, et­tä kah­den­kes­kis­tä ai­kaa on tul­lut vie­tet­tyä vä­hän eten­kin nyt, kun vie­rai­lua tu­li­si vält­tää ja kun har­ras­tus­toi­min­ta on tau­ol­la. Pa­rin ko­dit si­jait­se­vat lä­hel­lä toi­si­aan, jo­ten he saat­ta­vat ta­va­ta yl­lät­tä­en­kin, esi­mer­kik­si kau­pas­sa.

– Tu­tut kas­vot ilah­dut­ta­vat ai­na, Mik­ko­nen nau­rah­taa.

Ke­sä­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na, 6.6., jär­jes­te­tään val­ta­kun­nal­li­nen kum­mi­päi­vä, jon­ka jär­jes­te­lyis­sä Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on vah­vas­ti mu­ka­na. Yh­tei­sö- ja ta­pah­tu­ma­pap­pi Jan­ne Kont­ti­sen mu­kaan tar­koi­tuk­se­na on, et­tä kum­mit muis­tai­si­vat viet­tää ai­kaa kum­mi­las­ten­sa kans­sa myös ko­ro­nan kes­kel­lä.

– Kum­mi­päi­vä ke­hot­taa kum­me­ja ra­ken­ta­maan tie­toi­ses­ti suh­det­taan kum­mi­lap­siin­sa, Kont­ti­nen ajat­te­lee.

Hän al­le­vii­vaa toi­saal­ta sitä, et­tä ke­nen­kään ei tule ot­taa päi­väs­tä lii­kaa pai­nei­ta.

– Te­ko­jen ei tar­vit­se ol­la iso­ja, vaan pie­net ar­ki­set yh­tey­de­no­tot ovat yh­tä lail­la tär­kei­tä. Jos asuu kau­em­pa­na, voi soit­taa esi­mer­kik­si vi­de­o­pu­he­lun.

"Olemme läheisiä, eikä näin hyvää ihmissuhdetta kannata vain heittää romukoppaan", sanoo Elias Mikkosen kummitäti Riikka Pyykkönen.

"Olemme läheisiä, eikä näin hyvää ihmissuhdetta kannata vain heittää romukoppaan", sanoo Elias Mikkosen kummitäti Riikka Pyykkönen.

Markus Luukkonen

Lä­hei­nen kum­mi­suh­de an­taa li­sä­pot­kua sekä kum­min et­tä nuo­ren elä­mään. He voi­vat tur­vau­tua toi­siin­sa ir­rot­tau­tu­mal­la ar­jes­ta ja ole­mal­la kah­des­taan omia it­se­jään il­man, et­tä ku­kaan tuo­mit­see. Pyyk­kö­nen pal­jas­taa, et­tä kum­mi­po­jas­ta on tul­lut yh­tei­sen ajan myö­tä hä­nel­le lä­hei­sem­pi kuin kau­kai­sis­ta su­ku­lai­sis­ta.

– Omat su­ku­lai­set ovat muu­al­ta, mikä on vai­kut­ta­nut osal­taan myös sii­hen, et­tä kum­mi­po­jas­ta on tul­lut tär­keä.

Kum­mi­lan ovet tu­le­vat ole­maan Eli­ak­sel­le ai­na avoi­met. Pyyk­kö­nen toi­voo, et­tä saa ol­la osa kum­mi­lap­sen­sa elä­mää myös rip­pi­kou­lun jäl­keen, vaik­ka vel­vol­li­suus kum­mi­na vi­ral­li­ses­ti päät­tyy­kin.

– Olem­me lä­hei­siä, ei­kä näin hy­vää ih­mis­suh­det­ta kan­na­ta vain heit­tää ro­mu­kop­paan. Ei­kös se niin mene, et­tä kum­mi­tä­ti kut­su­taan ai­na­kin edes häi­hin?

Mik­ko­nen ha­lu­aa tu­le­vai­suu­des­sa käy­dä ter­veh­ti­mäs­sä kum­mi­tä­ti­ään use­am­min ja on­kin kek­si­nyt jo hy­vää oh­jel­maa.

– Voim­me fris­bee­gol­fa­ta, käy­dä kau­pun­gil­la syö­mäs­sä tai sit­ten Riik­ka voi kat­sel­la, kun hyp­pe­len tram­po­lii­nil­la.

Val­ta­kun­nal­lis­ta kum­mi­päi­vää vie­te­tään 6.6.2021. Ai­hees­ta li­sää osoit­tees­sa kum­min­kaa.fi

"Jos minulle tulisi jokin hätä, voisin kysyä Riikalta apua ja olla varma, että hän auttaa", kuvailee Elias suhdettaan kummitätiinsä. Kuva: Markus Luukkonen

"Jos minulle tulisi jokin hätä, voisin kysyä Riikalta apua ja olla varma, että hän auttaa", kuvailee Elias suhdettaan kummitätiinsä. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover