JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

"Jatko­ker­tomus saattoi herauttaa jännäpissan housuun" – Parhaim­mil­laan kirkon toiminta tavoitti puolet Lahden pojista

Mat­ti Ka­ta­ja ja John Laa­so­nen liit­tyi­vät Lah­den seu­ra­kun­nan poi­ka­ker­hoon en­nen nä­kö­ra­di­oai­kaa. Ker­ho­ko­koon­tu­mi­sen odo­te­tuin oh­jel­ma­nu­me­ro 1950-lu­vul­la oli jat­ko­ker­to­mus, joka saat­toi he­raut­taa jän­nä­pis­san hou­suun.

John Laasonen johtaa entisten seurakuntapoikien kuukausittaisia kokoontumisia. Kuva: Jani Mahkonen

John Laasonen johtaa entisten seurakuntapoikien kuukausittaisia kokoontumisia. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

14.3.2023
Janne Urpunen

Matti Ka­ta­ja liit­tyi Lah­den Seu­ra­kun­nan Poi­kiin [LSP] kuu­si­vuo­ti­aa­na vuon­na 1953.

– Se oli LSP:n Möy­sän osas­to, joka ko­koon­tui osoit­tees­sa Kar­ja­lan­ka­tu 14. Isä tun­si seu­ra­kun­nan poi­ka­työ­noh­jaa­ja Pent­ti "Pena" Sor­mu­sen ja oh­ja­si sin­ne. Py­hät­tö­mäs­sä asut­tiin, Ka­ta­ja ker­too 70 vuot­ta myö­hem­min.

Kun Ka­ta­ja LSP:iin liit­tyi, kil­pai­lu las­ten sie­luis­ta ei ol­lut niin ko­vaa kuin ny­ky­ään. Vi­de­o­pe­le­jä, mat­ka­pu­he­li­mia ja te­le­vi­si­o­ka­na­via ei ol­lut ja ra­di­o­ka­na­via oli vain yk­si.

Viih­de- ja tie­don­näl­kän­sä LSP:n Möy­sän osas­ton 7–14-vuo­ti­aat tyy­dyt­ti­vät maa­nan­tai­sin ker­hoil­las­sa, jos­sa kuul­tiin jat­ko­ker­to­mus tai kat­sot­tiin fil­mi. Kou­kut­ta­val­la oh­jel­mal­la po­jat saa­tiin pa­laa­maan ker­hoon ker­ta toi­sen­sa jäl­keen.

– Pena aloit­ti vas­ta, kun oli hil­jais­ta. Hän oli hyvä ker­to­ja, ja ker­to­mus ai­na niin jän­nit­tä­vä, et­tei ku­kaan kos­kaan kes­keyt­tä­nyt, muis­te­lee Ka­ta­jaa vuot­ta nuo­rem­pi John Laa­so­nen.

Jän­nit­tä­vän tun­nel­man ta­kaa­mi­sek­si Sor­mu­nen käyt­ti kek­se­li­äi­tä efek­te­jä.

– Hän pi­men­si ker­ho­ti­lan ja piti na­ri­se­via saap­pai­ta. Etu­pen­kis­sä oli niin jän­nit­tä­vää, et­tä jol­le­kin saat­toi tul­la pis­sa hou­suun.

Laa­so­sel­le il­lois­ta on jää­nyt mie­leen myös Nak­ke Na­kut­ta­jan nau­ru.

– Nak­kea kat­sot­tiin fil­mil­tä, mut­ta oli myös asi­a­jut­tu­ja, ku­ten Al­bert Eins­tei­nin hen­ki­lö­ku­va. Li­säk­si Pent­ti näyt­ti ku­vaa­mi­aan fil­me­jä seu­ra­kun­nan toi­min­nas­ta.

John Laasonen noin kymmenvuotiaana kotonaan Möysänkadulla LSP:n villapaidassa ja 1960-luvun hiihtotamineissa. Kuva: John Laasosen albumi

John Laasonen noin kymmenvuotiaana kotonaan Möysänkadulla LSP:n villapaidassa ja 1960-luvun hiihtotamineissa. Kuva: John Laasosen albumi

Sun­nun­tai­aa­mui­sin kel­lo kah­dek­sas­ta yh­dek­sään Kar­ja­lan­ka­dul­la ko­koon­tui LSP:n Raa­mat­tu­pii­ri.

– Oli siel­lä­kin par­haim­mil­laan tois­ta sa­taa poi­kaa. Pena piti mei­dät Her­ran nuh­tees­sa, Ka­ta­ja sa­noo.

Pent­ti Sor­mu­nen osa­si mo­ti­voi­da poi­kia. Ka­ta­jan Sor­mu­nen ni­mit­ti no­pe­as­ti LSP:n pii­rin apu­lais­joh­ta­jak­si.

– Oli kym­men­vuo­ti­aal­le ko­hot­ta­va jut­tu. Pii­riä veti pii­ri­joh­ta­ja, jol­la oli apu­lais­joh­ta­ja. Py­hät­tö­mäs­sä­kin oli use­am­pia pii­re­jä.

Matti Katajan johtajakirja. Kirjaan kerättiin läsnäolo- ja suoritusmerkintöjä. Kuva: Jani Mahkonen

Matti Katajan johtajakirja. Kirjaan kerättiin läsnäolo- ja suoritusmerkintöjä. Kuva: Jani Mahkonen

LSP:n eri­kois­ker­hois­sa Lah­den eri alu­ei­den seu­ra­kun­ta­po­jat saat­toi­vat ta­va­ta toi­si­aan. Ka­ta­ja ja Laa­so­nen muis­ta­vat veis­to­ker­hon, Ei­no Rii­he­län joh­ta­man va­lo­ku­vaus­ker­hon ja kir­jan­si­don­ta­ker­hon.

Eri­kois­ker­ho­ja pi­det­tiin pal­jon Kirk­ko­ka­tu 5:ssä, mut­ta Rei­no Mä­ke­län kir­joit­ta­mas­sa Lah­den Seu­ra­kun­nan Po­jat – Ai­kan­sa il­miö -kir­jas­sa ker­ho­ja ker­ro­taan ol­leen eri puo­lil­la kau­pun­kia. Oli esi­mer­kik­si len­nok­ki-, ra­dio-, pos­ti­merk­ki-, mai­nos-, na­han­muo­toi­lu- ja moot­to­ri­ker­ho.

Moot­to­ri­ker­hol­la oli sa­ta­piik­ki­nen Jawa-moot­to­ri­pyö­rä, jota ar­vos­tel­tiin seu­ra­kun­nal­li­seen nuo­ri­so­työ­hön so­pi­mat­to­ma­na ja vaa­ral­li­se­na. Ai­na­kin jäl­kim­mäi­ses­sä krii­ti­kot osui­vat oi­ke­aan. Seu­ra­kun­ta­po­jan ajet­tua Ja­wal­la ko­la­rin kirk­ko­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Os­ka­ri Lou­hi­mo jou­tui ylim­pä­nä vas­tuun­kan­ta­ja­na kä­rä­jil­le.

Ra­di­o­ker­ho aloit­ti Oke­rois­ten­tien seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa 1947 ja siir­tyi myö­hem­min Lau­neen kir­kol­le. Ker­hos­sa ra­ken­net­tiin nä­kö­ra­di­o­kau­den koit­ta­es­sa nä­kö­ra­dio eli te­le­vi­si­o­vas­taa­no­tin.

 

LSP:n oh­jel­maan kuu­lui myös ur­hei­lu. Seu­ra­kun­ta­po­jat voi­mis­te­li­vat, nyrk­kei­li­vät, ylei­sur­hei­li­vat, ui­vat, hiih­ti­vät, suun­nis­ti­vat, hyp­pä­si­vät mä­keä sekä pe­la­si­vat pal­lo­pe­le­jä. Osas­toil­la oli pal­loi­lu­jouk­ku­een­sa, jot­ka koh­ta­si­vat toi­sen­sa sar­ja­pe­leis­sä.

Ur­hei­lu­ker­ho­jen pe­rim­mäi­nen aja­tus oli poi­kien har­ras­tus­tar­peen tyy­dyt­tä­mi­nen, ei kil­pai­le­mi­nen ur­hei­lun eri­kois­seu­ro­jen kans­sa tai huip­pu­jen kas­vat­ta­mi­nen, mut­ta huip­pu­ja­kin isos­ta jou­kos­ta tuli.

– Ai­na­kin Timo Lampén oli LSP:n kas­vat­ti, Mat­ti Ka­ta­ja muis­tut­taa.

Lah­den NMKY:ssa pe­lan­nut Lampén va­lit­tiin kah­des­ti Suo­men par­haak­si ko­ri­pal­loi­li­jak­si. Maa­ot­te­lu­ja ker­tyi 132.

Kori- ja len­to­pal­loa LSP kävi pe­laa­mas­sa Ke­ra­van nuo­ri­so­van­ki­lan yh­dis­tel­mää vas­taan.

– Erää­nä vuon­na van­ki­lan jouk­ku­ees­sa oli enem­män lah­te­lai­sia seu­ra­kun­ta­poi­kia kuin mei­dän jouk­ku­ees­sa, Ka­ta­ja sa­noo.

Seu­ra­kun­ta­po­jis­ta py­rit­tiin kas­vat­ta­maan ”kun­non kan­sa­lai­sia ja Ju­ma­lan ih­mi­siä”, ja niin se John Laa­so­sen mu­kaan pit­käl­ti me­ni­kin.

– Ei­vät po­jat pa­ho­ja ol­leet, mut­ta jo­ten­kin oli­vat lain vää­räl­le puo­lel­le ek­sy­neet.

Ka­ta­ja huo­maut­taa, et­tä van­ki­las­ta va­pau­dut­tu­aan moni pa­la­si seu­ra­kun­ta­poi­kien yli 14-vuo­ti­ai­den nuo­ru­kai­so­sas­to­jen toi­min­taan.

 

LSP:n ke­vät­tal­ven ta­paus oli Hol­lo­lan Ro­vas­ti­kun­nan tal­vi­päi­vät.

– Ne ei­vät ol­leet ihan Sal­paus­se­län ki­sat, mut­ta mel­kein, Ka­ta­ja muis­te­lee.

Tal­viur­hei­lu­la­jien li­säk­si päi­vien oh­jel­mas­sa oli hen­kis­tä kil­voit­te­lua – lau­lua, soit­toa ja lau­sun­taa.

Vap­pu­na ret­keil­tiin Hol­lo­lan kir­kol­le.

– Pol­ku­pyö­ril­lä men­tiin Ran­ta­tien vart­ta, vaik­ka rän­tää­kin jos­kus pus­ki. Li­pun­ryös­tö kir­kon­mä­el­lä oli päi­vän ko­ho­koh­ta, sa­moin kuin ke­sä­lei­ril­lä Hei­nä­saa­res­sa.

LSP:lla oli myös kuo­ro ja soit­to­kun­ta. Mä­ke­län his­to­rii­kin mu­kaan soit­ta­ja­po­jat Teu­vo Paa­vi­lai­nen, Tau­no Ak­so­la, Mart­ti In­ki­nen ja Simo Mik­ko­la pu­hal­si­vat Lah­des­sa 1952 pe­lat­tu­jen olym­pi­a­jal­ka­pal­lo-ot­te­lui­den fan­faa­rit, kun taas ”seu­ra­kun­ta­poi­kien soit­to­kun­ta viih­dyt­ti Ki­sa­puis­tos­sa ylei­söä reip­paal­la pu­hal­lin­mu­sii­kil­la”.

Soit­to­kun­nan rum­pa­li­na eh­ti toi­mia myös Pent­ti Sor­mu­sen poi­ka Pek­ka. Pe­kan ja vel­jen­sä Pert­ti “Ted­dy” Sor­mu­sen pe­rus­ta­man Amu­let-bän­din tun­ne­tuin kap­pa­le Suo­men Chi­ca­go soi edel­leen Pe­li­can­sin ko­ti­ot­te­luis­sa.

 

Par­haim­mil­laan, vuon­na 1958, LSP:n toi­min­nas­sa oli mu­ka­na 2 500 al­le 18-vuo­ti­as­ta. Kau­pun­gin 7–14-vuo­ti­ais­ta LSP ta­voit­ti noin puo­let.

Vie­lä 1960-lu­vul­la toi­min­ta oli vi­re­ää, mut­ta seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen koit­ta­es­sa al­koi hii­pu­mi­nen, en­ti­set seu­ra­kun­ta­po­jat Ka­ta­ja ja Laa­so­nen muis­te­le­vat.

En­tis­ten seu­ra­kun­ta­poi­kien toi­min­ta jat­kui Joka Po­jan Rait­tius­lii­ton Lah­den osas­to 1 -yh­dis­tyk­ses­sä. LSP:n jä­se­ni­nä po­jat oli­vat liit­ty­neet rait­tiu­syh­dis­tyk­seen ja teh­neet rait­tius­lu­pauk­sen.

– Olim­me ak­tii­vi­sia yh­dis­tyk­ses­sä 1990-lu­vul­le saak­ka. Olin pur­ka­mas­sa yh­dis­tys­tä työ­ni puo­les­ta, asi­a­na­ja­ja­na työ­u­ran­sa teh­nyt Ka­ta­ja muis­te­lee.

Seurakuntapojat liittyivät myös raittiusliittoon, ja raittiuslupauksessaan lupasivat pyrkiä elämään ilman alkoholia ja tupakkaa. Kuva: Jani Mahkonen

Seurakuntapojat liittyivät myös raittiusliittoon, ja raittiuslupauksessaan lupasivat pyrkiä elämään ilman alkoholia ja tupakkaa. Kuva: Jani Mahkonen

Poi­ka­työ­noh­jaa­ja Pent­ti Sor­mu­sen muis­toa en­ti­set seu­ra­kun­ta­po­jat kun­ni­oit­ta­vat vuo­sit­tain vie­rai­le­mal­la tä­män hau­dal­la.

– Se on ajoi­tet­tu en­sim­mäi­seen ad­vent­tiin. Las­ke­taan sep­pe­le hau­dal­le Mus­tan­kal­li­on hau­taus­maal­la. Yleen­sä lau­le­taan Rien­nä rie­muin ees­päin vaan, ja sit­ten men­nään yh­tei­sel­le pik­ku­jou­lu­lou­naal­le.

Sata vuot­ta en­sim­mäi­sen poi­ka­ker­hon pe­rus­ta­mi­ses­ta

En­ti­set seu­ra­kun­ta­po­jat viet­ti­vät maa­lis­kuus­sa Lah­den kris­til­li­sen poi­ka­ker­ho­toi­min­nan sa­ta­vuo­tis­päi­vää.

– Lah­den Seu­ra­kun­nan Po­jat pe­rus­tet­tiin 1935, mut­ta maa­lis­kuus­sa tu­lee ku­lu­neek­si 100 vuot­ta sii­tä, kun NMKY:n poi­ka­o­sas­to pe­rus­tet­tiin Lah­teen, Kau­ko Sah­la ker­too.

En­nak­ko­suun­ni­tel­man mu­kaan juh­la­ko­kouk­sen oh­jel­ma nou­dat­ti kau­pun­gin en­sim­mäi­sen poi­ka­ker­hon en­sim­mäi­sen ko­koon­tu­mi­sen oh­jel­maa. Oh­jel­mas­sa oli runo, ker­to­mus, puhe: Kuin­ka Saul tuli ope­tus­lap­sek­si, vii­si lau­lua nuor­ten Lau­la, Veik­ko! -lau­lu­kir­jas­ta sekä pää­tös­ru­kous.

Entisiä seurakuntapoikia on rivissä vielä parikymmentä. Kuva: Matti Katajan albumi

Entisiä seurakuntapoikia on rivissä vielä parikymmentä. Kuva: Matti Katajan albumi

Sah­la ei kuu­lu Lah­den en­ti­siin seu­ra­kun­ta­nuo­riin, mut­ta on teh­nyt työ­u­ran­sa seu­ra­kun­nan poi­ka- ja nuo­ri­so­työs­sä.

– Aloi­tin Sa­von­lin­nan seu­ra­kun­nas­sa 1961. Var­ti­o­ky­län seu­ra­kun­nas­sa Itä-Hel­sin­gis­sä meni 21 vuot­ta. Tääl­lä Lah­des­sa Jout­jär­vel­lä olin var­hais­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä­nä 1984–1998. Sen opin 37 vuo­den ai­ka­na, et­tä po­jat tyk­kää­vät asi­ois­ta, jot­ka pyö­ri­vät, ve­ny­vät ja pauk­ku­vat, hän ker­too.

Lah­den en­tis­ten seu­ra­kun­ta­poi­kien kuu­kau­sit­tai­sia ko­koon­tu­mi­sia joh­ta­va John Laa­so­nen ker­toi etu­kä­teen, et­tä juh­la­ko­kous jär­jes­te­tään ta­val­li­sen kuu­kau­si­ko­kouk­sen puit­teis­sa.

– Ve­te­raa­ni­sa­lis­sa omal­la po­ru­kal­la ko­koon­nu­taan. Pa­ri­kym­men­tä kor­kein­taan tu­lee, Laa­so­nen ar­vi­oi.

Ju­tun läh­tee­nä on käy­tet­ty Rei­no Mä­ke­län kir­jaa Lah­den Seu­ra­kun­nan Po­jat – Ai­kan­sa il­miö.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover