JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yllättävä äänes­tys­tulos Keski-Lahdessa – ei lupaa sään­nöl­li­sille sateen­kaa­ri­mes­suille

Marian Kammarissa pidettiin Keski-Lahden viimeisin sateenkaarimessu toukokuussa. Kuva: Markku Lehtinen

Marian Kammarissa pidettiin Keski-Lahden viimeisin sateenkaarimessu toukokuussa. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

14.12.2023
Janne Urpunen

Sa­teen­kaa­ri­mes­su­ja ei jär­jes­te­tä Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nas­sa jat­kos­sa­kaan sään­nöl­li­ses­ti. Asi­as­ta päät­ti seu­ra­kun­ta­neu­vos­to ko­kouk­ses­saan kes­ki­viik­ko­na. Pää­tös syn­tyi ää­nin 9–7.

Tu­los­ta voi­daan pi­tää yl­lä­tyk­se­nä. Mar­ras­kuus­sa 11 seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löä teki aloit­teen, et­tä seu­ra­kun­ta­neu­vos­to myön­täi­si py­sy­vän lu­van jär­jes­tää vuo­des­sa yh­des­tä nel­jään sa­teen­kaa­ri­mes­sua Kirk­ko­ka­tu 5:n kirk­ko­ti­las­sa, Muk­ku­lan kir­kos­sa ja Ma­ri­an Kam­ma­ris­sa. Jos kaik­ki aloit­teen al­le­kir­joit­ta­neet seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­se­net oli­si­vat ol­leet läs­nä ko­kouk­ses­sa ja ää­nes­tä­neet aloit­teen puo­les­ta, sa­teen­kaa­ri­kan­ta oli­si voit­ta­nut.

Sään­nöl­li­sen mes­su­lu­van puo­les­ta ää­nes­ti­vät Er­po Hei­no­lai­nen, Tar­ja Kol­jo­nen, Han­nu Kuok­ka­nen, Min­na Saa­rel­ma-Pauk­ka­la, Kat­ri Ni­va­la, Mau­no Ni­va­la ja Ris­to Tar­ki­ai­nen. Vas­taan ää­nes­ti­vät Mii­ka Hä­mä­läi­nen, Ur­po Kar­ja­lai­nen, An­na-Lii­sa Hal­me, Mar­ket­ta Iha­lai­nen, Rai­mo Luuk­ka­nen, Erk­ki Nie­mi­nen, Mi­ka­el Sep­pä­lä, Erk­ki Su­ho­nen ja Kari Val­ka­ma. Sep­pä­lä tuu­ra­si aloit­teen al­le­kir­joit­ta­nut­ta Tar­ja Pölk­kiä, mut­ta pää­tök­seen ei oli­si ol­lut vai­ku­tus­ta, vaik­ka Pölk­ki oli­si ol­lut pai­kal­la, kos­ka ta­sa­ti­lan­tees­sa kirk­ko­her­ra Hä­mä­läi­sen ää­ni oli­si rat­kais­sut. Aloit­teen al­le­kir­joit­ta­nut An­na-Lii­sa Kar­hu­la ei ol­lut ko­kouk­ses­sa läs­nä ei­kä hä­nen va­ra­jä­se­nen­sä.

– Odo­tin, et­tä läpi me­nee, mut­ta ei­len sat­tui ole­maan sel­lai­nen päi­vä, et­tä ää­nes­tys meni tuol­la ta­val­la. Kyl­lä se pet­ty­mys oli. Mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa eri puo­lil­la Suo­mea mes­su­toi­min­taan si­säl­ty­vät myös sa­teen­kaa­ri­mes­sut, mut­ta jos­tain syys­tä Lah­ti on täl­lai­nen van­hoil­li­suu­den pe­sä­ke, Mau­no Ni­va­la per­ka­si tap­pi­on he­rät­tä­miä aja­tuk­sia.

Ää­nes­tys­tä edel­si noin tun­nin kes­tä­nyt kes­kus­te­lu, joka Ni­va­lan ja kirk­ko­her­ra Hä­mä­läi­sen mu­kaan käy­tiin hy­väs­sä hen­ges­sä.

– Kes­kus­te­lus­sa meni noin tun­ti, pit­käl­ti tois­ta­kym­men­tä pu­heen­vuo­roa käy­tet­tiin. Vaik­ka nä­kö­kan­nat ero­si­vat, kes­kus­te­lu oli toi­sia kun­ni­oit­ta­vaa, asi­al­lis­ta ja ra­ken­ta­vaa, Hä­mä­läi­nen sum­ma­si.

– Kes­kus­te­lu oli hy­vin joh­det­tua. Py­rit­tiin asi­al­li­suu­teen, ja vaik­ka pik­kui­sen vä­lil­lä mei­na­si­vat tun­teet joil­la­kin nous­ta, pu­heen­joh­ta­ja rau­hoit­ti ko­kouk­sen. Mei­dän kan­nal­ta han­ka­luus on sii­nä, et­tä kes­kus­te­lu jun­naa pai­kal­laan, Ni­va­la sa­noi ja jat­koi:

– Vas­tus­ta­jil­la on puol­to­naan pit­kä liu­ta ja­kei­ta ja lau­sei­ta eri puo­lil­ta Raa­mat­tua, ja kaik­ki pe­rus­tuu Raa­ma­tun tul­kin­taan. Kun taas esi­mer­kik­si Tul­kaa kaik­ki -lii­ke mie­lel­lään tut­kii elä­män il­mi­öi­tä ju­ma­luu­so­pin li­säk­si lää­ke­tie­teen, his­to­ri­a­ke­hi­tyk­sen, psy­ko­lo­gi­an ja muun tie­teen kaut­ta.

Vaik­ka suh­tau­tu­mi­nen sa­teen­kaa­ri­mes­su­a­si­as­sa ja­kaa Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jyr­käs­ti kah­tia, Hä­mä­läi­sen mu­kaan jako ei hei­jas­tu neu­vos­ton muu­hun työs­ken­te­lyyn.

– Asi­oi­ta pys­ty­tään rat­ko­maan yh­tei­ses­sä rin­ta­mas­sa. Täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa, vaik­ka ol­tiin­kin eri miel­tä, mo­nes­sa pu­heen­vuo­ros­sa ko­ros­tet­tiin yh­dis­tä­viä asi­oi­ta.

Aloi­te ei kos­ke­nut Ris­tin­kirk­koa, vaan seu­ra­kun­nan mui­ta kirk­ko­ti­lo­ja sekä seu­ra­kun­nan va­paa­eh­tois­ten pyö­rit­tä­mää Ma­ri­an Kam­ma­rin kah­vi­laa.

– Aja­tel­tiin, et­tä me­ni­si pa­rem­min läpi il­man Ris­tin­kirk­koa. Ma­ri­an Kam­ma­ris­sa on pi­det­ty yk­sit­täi­siä sa­teen­kaa­ri­mes­su­ja. Niin mei­dän var­maan tu­le­vai­suu­des­sa­kin täy­tyy teh­dä, et­tä ano­taan lupa yh­teen mes­suun ker­ral­laan, Ni­va­la sa­noi.

Vii­mek­si Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­to an­toi lu­van sa­teen­kaa­ri­mes­sun jär­jes­tä­mi­seen Ma­ri­an Kam­ma­ris­sa maa­lis­kuus­sa 2023. Lupa hel­ti­si ää­nes­tyk­sen jäl­keen, ja mes­su pi­det­tiin tou­ko­kuus­sa osa­na Pride-viik­koa.

Sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jen sa­teen­kaa­ri­mes­su­ja on Lah­des­sa pi­det­ty Ni­va­lan mu­kaan myös NNKY:n ti­lois­sa ja di­a­ko­ni­a­lai­tok­sel­la.

– Nii­tä on eh­kä kym­men­kun­ta ker­taa Lah­des­sa jär­jes­tet­ty.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover