JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ristinkirkon perus­kor­jaus jatkuu – työmaa-aita avataan sunnuntain messu­kä­vi­jöille, keskiviikon viikkomessu siirtyy Kirkkokatu 5:een

Pääportaiden kautta ei ole kulkua kirkolle tai läpikulkua parkkipaikalle. Poikkeus tehdään kuitenkin sunnuntain messukävijöiden kohdalla, jolloin työmaa-aita avataan portaiden yläpäästä. Kuva: Markus Luukkonen

Pääportaiden kautta ei ole kulkua kirkolle tai läpikulkua parkkipaikalle. Poikkeus tehdään kuitenkin sunnuntain messukävijöiden kohdalla, jolloin työmaa-aita avataan portaiden yläpäästä. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

17.4.2024
Markus Luukkonen

Lah­den Ris­tin­kir­kon pe­rus­kor­jaus jat­kuu san­ka­ri­hau­taus­maan puo­lei­sen sei­nus­tan maan­ra­ken­nus­töil­lä. Työ­maa-alu­ee­na toi­mii piha-alue sa­kas­tin ovel­ta pää­o­vel­le ja siel­tä san­ka­ri­hau­taus­maan puo­lei­sel­le sei­nus­tal­le ai­na Päi­jän­teen­ka­dun puo­lei­sel­le kul­mal­le saak­ka. Kul­ku työ­maa-alu­eel­le on es­tet­ty, jo­ten kirk­koon pää­see si­säl­le vain sa­kas­tin oves­ta.

Pää­por­tai­den kaut­ta ei ole kul­kua kir­kol­le tai lä­pi­kul­kua park­ki­pai­kal­le, kos­ka maa-ai­neis­ten kul­je­tuk­set hoi­de­taan si­sä­pi­han ja pää­o­ven edus­tan kaut­ta, ei­kä ul­ko­puo­li­sia voi­da tur­val­li­suu­den vuok­si pääs­tää täl­le alu­eel­le.

Poik­keus teh­dään kui­ten­kin sun­nun­tain mes­su­kä­vi­jöi­den koh­dal­la. Sun­nun­tai­sin kul­ku kirk­koon mes­sui­hin ta­pah­tuu nor­maa­lis­ti pää­o­vis­ta, eli sil­loin ava­taan työ­maa-ai­ta por­tai­den ylä­pääs­tä.

Kes­ki­vii­kos­ta 24.4. läh­tien kel­lo 11.15 al­ka­va viik­ko­mes­su pi­de­tään Kirk­ko­ka­tu 5:n juh­la­sa­lis­sa. San­ka­ri­hau­taus­maal­le pää­see yhä pää­por­tai­den ylä­pääs­tä oi­ke­al­le me­ne­vän hiek­ka­po­lun kaut­ta.

Ke­sä­kuun alus­sa al­kaa si­sä­ti­lo­jen LVIA-sa­nee­raus, jol­loin kirk­ko me­nee ko­ko­naan kiin­ni ja kul­ku kir­kol­le es­te­tään Kirk­ko­ka­dul­ta saak­ka. Myös py­sä­köin­ti­a­lu­eet pois­tu­vat käy­tös­tä pe­rus­kor­jauk­sen ajak­si. Sok­ke­lin ve­sie­ris­teet uu­si­taan, ja ala­ka­tot au­kais­taan sa­kas­tin käy­tä­väl­lä, kirk­ko­sa­lin ja par­ven ta­ka­o­sas­sa sekä kai­kis­sa ala­ker­ran ti­lois­sa.

Kirk­ko­sa­lin penk­kien al­ta tu­le­vien il­man­vaih­to­ka­na­vien reit­te­jä muu­te­taan ja ta­pu­lin rap­pu­käy­tä­vän kuo­ro­jen pu­ku­huo­neet muu­te­taan ko­ne­huo­neik­si. Myös ala­ker­ran iso va­ras­to muut­tuu ko­ne­huo­neek­si, ja uu­si va­ras­to ra­ken­ne­taan ny­kyi­sen al­ba-va­ras­ton pai­kal­le.

Au­di­to­rio sa­nee­ra­taan täy­sin ja se tu­lee ole­maan jat­kos­sa kah­des­sa eri ta­sos­sa. Vä­es­tön­suo­ja­ti­loi­hin teh­dään toi­nen si­sään­käyn­ti ison va­ras­ton puo­lel­ta, jol­loin sitä voi­daan hyö­dyn­tää ker­ho­ti­la­na. Keit­ti­ön ka­lus­tei­ta kor­ja­taan ja uu­si­taan sekä teh­dään toi­min­nal­li­sia pa­ran­nuk­sia.

LVIA-sa­nee­rauk­sen on mää­rä val­mis­tua mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä, jol­loin Ris­tin­kirk­ko voi­daan ot­taa käyt­töön ad­vent­ti­a­jan ti­lai­suuk­sia var­ten.

Al­var Aal­lon suun­nit­te­le­maa ja vuon­na 1978 val­mis­tu­nut­ta Ris­tin­kirk­koa on pe­rus­kor­jat­tu jo muu­ta­man vuo­den ajan. Tu­le­vi­na vuo­si­na on tar­koi­tus teh­dä vie­lä joi­ta­kin si­sä­ti­la­muu­tok­sia, jot­ta ti­lat pal­ve­li­si­vat pa­rem­min tu­le­vai­suu­den käyt­tö­tar­pei­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover