JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Liisattu eikä ostettu" – Lahdessa on päästy kier­to­ta­lou­dessa alkuun

Kier­to­ta­lous ei pe­rus­tu omis­ta­mi­seen, vaan ja­ka­mi­seen, vuok­raa­mi­seen ja kier­rät­tä­mi­seen. Mal­li te­kee tu­lo­aan myös seu­ra­kun­tiin.

Kiertotaloudessa tuotteet eivät päädy käytön jälkeen jätteeksi, toisin kuin perinteisessä talousmallissa. "Paikallisesta innovatiivisuudesta hyvä esimerkki on Fazerin tehdas, joka alkaa valmistaa Lahdessa ksylitolia kauran kuorista", sanoo Kaisa Kerminen. Kuva: Markku Lehtinen

Kiertotaloudessa tuotteet eivät päädy käytön jälkeen jätteeksi, toisin kuin perinteisessä talousmallissa. "Paikallisesta innovatiivisuudesta hyvä esimerkki on Fazerin tehdas, joka alkaa valmistaa Lahdessa ksylitolia kauran kuorista", sanoo Kaisa Kerminen. Kuva: Markku Lehtinen

10.3.2020
Janne Urpunen

Kier­to­ta­lou­des­sa py­ri­tään mak­si­moi­maan tuot­tei­den, kom­po­nent­tien ja ma­te­ri­aa­lien sekä nii­hin si­tou­tu­neen ar­von kier­to ta­lou­des­sa mah­dol­li­sim­man pit­kään. Mal­li te­kee tu­lo­aan myös seu­ra­kun­tiin.

Lah­te­lai­nen Kai­sa Ker­mi­nen opis­ke­lee kier­to­ta­lou­den asi­an­tun­ti­jak­si Suo­men ym­pä­ris­tö­o­pis­to Syk­lis­sä ja suo­rit­taa opin­to­ko­ko­nai­suu­teen si­säl­ty­vää sa­dan päi­vän työ­jak­soa Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä. Ker­mi­sen mu­kaan Lah­des­sa on pääs­ty kier­to­ta­lou­des­sa al­kuun.

– Vuon­na 2018 kun­nos­tet­tiin 69 hau­taus­maan penk­kiä sen si­jaan, et­tä oli­si hei­tet­ty van­hat me­ne­mään ja han­kit­tu uu­det. Hau­taus­mail­la reu­na­ki­viä uu­si­o­käy­te­tään vi­her­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Le­vol­la van­ho­ja hau­ta­ki­viä on käy­tet­ty osa­na muis­te­lu­muu­ria. Kir­je­kuo­ret ja ko­te­lo­ma­pit ovat uu­si­o­ma­te­ri­aa­lia, ja tie­tyis­sä ti­lois­sa käy­te­tään kan­kai­sia kä­si­pyyh­kei­tä pa­pe­ris­ten ker­ta­käyt­tö­pyyh­kei­den si­jaan. As­ti­oi­ta ja huo­ne­ka­lu­ja on siir­ret­ty ti­lois­ta toi­siin niin, et­tei uu­sia ole tar­vin­nut hank­kia, hän lu­et­te­lee.

Kier­to­ta­lou­des­sa ku­lu­tus ei pe­rus­tu omis­ta­mi­seen, vaan pal­ve­lui­den käyt­tä­mi­seen – ja­ka­mi­seen, vuok­raa­mi­seen ja kier­rät­tä­mi­seen.

– Seu­ra­kun­nan tie­to­ko­neet on lii­sat­tu ei­kä os­tet­tu. Käy­te­tään pal­ve­lua omis­ta­mi­sen si­jaan.

Seu­ra­kun­nan kier­to­ta­lou­sa­jat­te­lu ei vie­lä ole ko­vin kek­se­li­äs­tä, mut­ta Ker­mi­nen an­taa näyt­teen.

– Pai­kal­li­ses­ta in­no­va­tii­vi­suu­des­ta hyvä esi­merk­ki on Fa­ze­rin teh­das, joka al­kaa val­mis­taa Lah­des­sa ksy­li­to­lia kau­ran kuo­ris­ta.

Ai­kai­sem­min kuo­ret on hyö­dyn­net­ty pää­a­si­as­sa ener­gi­an­tuo­tan­nos­sa. Kier­to­ta­lou­des­sa tuot­teet ei­vät pää­dy käy­tön jäl­keen jät­teek­si, toi­sin kuin pe­rin­tei­ses­sä ta­lous­mal­lis­sa.

Kai­sa Ker­mi­nen on suo­rit­ta­nut Lah­des­sa Hel­sin­gin yli­o­pis­ton ym­pä­ris­tö­e­ko­lo­gi­an opin­not ja teh­nyt väi­tös­kir­jan tor­jun­ta-ai­nei­den ha­jo­a­mi­ses­ta. Hä­nen työ­jak­son­sa seu­ra­kun­nas­sa kes­tää tou­ko­kuun lo­pul­le.

– Olen teh­nyt muun mu­as­sa jä­te­huol­to- ja la­jit­te­luoh­jeis­tus­ta sekä aloi­tel­lut kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­min vä­li­au­di­toin­tia. Tar­koi­tus on vie­dä vä­li­au­di­toin­ti lop­puun as­ti yh­teis­kun­nal­li­sen työn pas­to­ri Tomi Ala­sal­men ja hau­taus­toi­men yli­puu­tar­hu­ri Ei­la Ny­kä­sen kans­sa, Ker­mi­nen ker­too.

Au­di­toin­ti on osa kir­kon omaa ym­pä­ris­tö­dip­lo­mia. Dip­lo­min saa­neet seu­ra­kun­nat ja seu­ra­kun­ta­yh­ty­mät ovat si­tou­tu­neet huo­mi­oi­maan ym­pä­ris­tö­a­si­at toi­min­nas­saan. Dip­lo­min saa­dak­seen seu­ra­kun­nan on täy­tet­tä­vä tie­tyt mi­ni­mi­vaa­ti­muk­set sekä ke­rät­tä­vä tar­vit­ta­va mää­rä pis­tei­tä va­lin­nai­ses­ta toi­min­nas­ta.

Vä­li­au­di­toin­ti suo­ri­te­taan noin puo­les­sa vä­lis­sä dip­lo­mi­kaut­ta.

– Kat­so­taan, mis­sä ol­laan me­nos­sa, ja mitä täy­tyy vie­lä teh­dä. Vä­li­au­di­toin­nin on tar­koi­tus hel­pot­taa myös ym­pä­ris­tö­kat­sel­muk­sen te­koa, joka edel­tää dip­lo­min ha­kua.

Au­di­toin­nin koh­teik­si on täl­lä ker­taa va­lit­tu Va­pau­den­ka­tu 6:n kiin­teis­tö ja Lau­neen kirk­ko.

– Suu­rem­pia on­gel­mia ei ole ha­vait­tu. Va­pau­den­ka­tu 6:ssa kaik­ki on mie­les­tä­ni var­sin hy­vin en­nen muu­ta jä­te­huol­lon osal­ta. On myös hie­noa, et­tä kiin­teis­tös­sä on au­to­ma­ti­soi­tu ener­gi­an ku­lu­tuk­sen seu­ran­ta.

Ker­mi­sen työn­ku­vaan seu­ra­kun­nas­sa kuu­luu myös elä­män­ta­pa­muu­tok­siin oh­jaa­va, kai­kil­le avoin Eko­tii­mi-oh­jel­ma. Tii­mi on tar­koi­tet­tu ih­mi­sil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ryh­mäs­sä poh­tia ja kes­kus­tel­la, mi­ten oman elä­män­ta­van ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia voi­si vä­hen­tää.

Oh­jel­man poh­jal­ta osal­lis­tu­jan on mah­dol­lis­ta va­li­ta, mitä muu­tok­sia ha­lu­aa elä­mäs­sään teh­dä ja to­teut­taa ne.

Ryh­mäs­sä va­li­taan kä­si­tel­tä­väk­si kol­me tee­maa seu­raa­vis­ta: asu­mi­nen, liik­ku­mi­nen, ruo­ka, os­tok­set ja hy­vin­voin­ti. Mak­su­ton Eko­tii­mi ko­koon­tuu maa­lis-tou­ko­kuus­sa vii­si ker­taa.

Eko­tii­miin voi il­moit­tau­tua vii­meis­tään maa­nan­tai­na 23.3. klo 14 men­nes­sä joko säh­kö­pos­tit­se kai­sa.ker­mi­nen@evl.fi tai pu­he­li­mit­se 044 719 4606.

Tie­to­ko­neet on lii­sat­tu ei­kä os­tet­tu. Käy­te­tään pal­ve­lua omis­ta­mi­sen si­jaan.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover