JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Heinolan seura­kun­nalle uusi lähetystyön nimik­ko­kohde Tansaniasta

Heinolan seurakunnan uusi lähetystyön nimikkokohde on Evakeliumia kylille -hanke, jonka työtä tehdään Tansaniassa. Kuvassa evakeliointitapahtuma Runzewen kylässä. Kuva: Suomen Lähetysseura

Heinolan seurakunnan uusi lähetystyön nimikkokohde on Evakeliumia kylille -hanke, jonka työtä tehdään Tansaniassa. Kuvassa evakeliointitapahtuma Runzewen kylässä. Kuva: Suomen Lähetysseura

Suomen Lähetysseura

15.4.2021
Piia Ojanen

Hei­no­lan seu­ra­kun­ta on kirk­ko­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä ot­ta­nut Suo­men Lä­he­tys­seu­ran Evan­ke­liu­mia ky­lil­le -hank­keen uu­dek­si lä­he­tys­työn ni­mik­ko­koh­teek­seen. Työ­tä teh­dään Tan­sa­ni­as­sa Us­he­tun ja Iti­li­man alu­eil­la. Alue kuu­luu Vic­to­ri­a­jär­ven kaak­koi­seen hiip­pa­kun­taan. Hank­keen yh­te­nä ta­voit­tee­na on uu­sien pas­to­rien ja evan­ke­lis­to­jen kou­lu­tus.

Alue on syr­jäi­nen, ja Vic­to­ri­a­jär­ven ete­lä­puo­lel­la kris­tit­ty­jen mää­rä on vä­häi­nen. Li­säk­si ky­lis­sä val­lit­se­vat va­hin­gol­li­set pe­rin­tei­set us­ko­muk­set, jois­ta hyö­ty­vät pe­rin­tei­set pa­ran­ta­jat ja noi­ta­toh­to­rit. Esi­mer­kik­si ih­mi­set, joil­la on al­bi­nis­mi, ovat suu­res­sa vaa­ras­sa.

Evan­ke­li­oin­ti­työn myö­tä ih­mi­set ovat va­pau­tu­neet pe­lois­taan ja van­ho­jen ta­po­jen­sa kah­leis­ta. Sa­mal­la kris­tit­ty­jen mää­rä on kas­va­nut. Myös nai­sia on roh­kais­tu toi­mi­maan seu­ra­kun­nan vas­tuun­kan­ta­ji­na.

Ih­mi­soi­keuk­sien ym­mär­tä­mi­nen ja kun­ni­oit­ta­mi­nen ovat li­sän­neet alu­een tur­val­li­suut­ta. Li­säk­si alu­eel­le on pe­rus­tet­tu kuu­si uut­ta kap­pe­li­seu­ra­kun­taa. Kirk­ko on tul­lut täl­lä ta­voin ih­mis­ten lä­hel­le ja seu­ra­kun­tien jä­sen­mää­rät ovat kas­va­neet.

Si­ne­ma Leo -elo­ku­va­tii­mi te­kee alu­eel­le 11 kah­den vii­kon pi­tuis­ta evan­ke­li­oin­ti­mat­kaa vuo­des­sa. Työ­tii­mi mat­kus­taa pie­niin ky­liin, jois­sa on vain muu­ta­ma kris­tit­ty tai jois­sa seu­ra­kun­ta­e­lä­mä on hii­pu­nut.

Ky­lis­sä teh­dään ko­ti­käyn­te­jä ja kes­kus­tel­laan ih­mis­ten kans­sa elä­mään liit­ty­vis­tä asi­ois­ta, ku­ten ter­vey­des­tä ja hy­vin­voin­nis­ta, ja yleen­sä kris­ti­tyn elä­mäs­tä ja us­kos­ta. Il­tai­sin ky­län kes­kus­tas­sa näy­te­tään elo­ku­va, joka ker­too usein jon­kin Raa­ma­tun ta­ri­nan. Elo­ku­via kat­so­maan saat­taa ko­koon­tua yli tu­hat ih­mis­tä.

Alu­eil­la, joil­la evan­ke­li­oi­mis­työ­tä on teh­ty Si­ne­ma Leon avul­la, seu­ra­kun­nat ovat vah­vis­tu­neet, kris­tit­ty­jen mää­rä on kas­va­nut ja alu­eel­le on ra­ken­net­tu uu­sia kirk­ko­ja.

Elo­ku­va­tii­min työn li­säk­si mo­lem­mil­le alu­eil­le jär­jes­te­tään hiip­pa­kun­nan piis­pan ja va­paa­eh­tois­ten to­teut­ta­ma evan­ke­li­oin­ti­viik­ko, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on ju­lis­taa Ju­ma­lan sa­naa, kut­sua ih­mi­siä seu­ra­kun­taan ja ru­koil­la hei­dän puo­les­taan.

Vuon­na 2019 yh­teen­sä 23 734 ky­lä­läis­tä ta­voi­tet­tiin elo­ku­vien vä­li­tyk­sel­lä, 500 ih­mis­tä kas­tet­tiin, 400 ih­mis­tä liit­tyi seu­ra­kun­tiin ja kol­me pap­pia suo­rit­ti yli­o­pis­to­kou­lu­tuk­sen.

Alu­eel­le on val­mis­tu­nut kak­si uut­ta evan­ke­lis­taa. Hei­dän työ­tään hel­pot­taa se, et­tä he tun­te­vat alu­een ja myös hei­dät tun­ne­taan. Täs­tä syys­tä yh­tei­söön on hel­pom­pi liit­tyä ja kou­lu­te­tut työn­te­ki­jät pys­ty­vät pa­rem­min pal­ve­le­maan alu­een seu­ra­kun­tia.

Myös alu­een py­hä­kou­lu­no­pet­ta­jat ovat saa­neet hank­keen kaut­ta ma­te­ri­aa­lia, jon­ka avul­la lap­sil­le on voi­tu tar­jo­ta kris­til­lis­tä ope­tus­ta. Sa­mal­la koko yh­tei­sön kris­til­li­nen ar­vo­poh­ja on vah­vis­tu­nut.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover