JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Ihmisen tehtävä on ravita sieluaan – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Meillä pyhyys tuntuu varsinkin ehtoollisen toimittamisessa, kun liinoin peitetyt ehtoollisvälineet otetaan kauniisti esille", sanoo heinolalainen Helena Kekkonen. Kuva: Laura Visapää

Meillä pyhyys tuntuu varsinkin ehtoollisen toimittamisessa, kun liinoin peitetyt ehtoollisvälineet otetaan kauniisti esille", sanoo heinolalainen Helena Kekkonen. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

3.5.2022
Laura Visapää

”Olen ol­lut Bots­wa­nas­sa lä­he­tys­työs­sä, ja siel­lä ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa Ju­ma­laa ylis­tet­tiin ryt­mik­käin lau­luin ja tans­sein. Se on af­rik­ka­lai­nen tapa. Kun tu­lin Suo­meen ja is­tuin kir­kon­penk­kiin, teki mie­li nous­ta tans­si­maan ylis­tyk­sen ai­ka­na, mut­ta mei­dän ta­pam­me ko­kea Ju­ma­lan py­hyyt­tä on toi­sen­lai­nen.

Meil­lä py­hyys tun­tuu var­sin­kin eh­tool­li­sen toi­mit­ta­mi­ses­sa, kun lii­noin pei­te­tyt eh­tool­lis­vä­li­neet ote­taan kau­niis­ti esil­le. Mie­he­ni Kau­kon kans­sa olem­me vä­lil­lä eh­tool­li­sa­vus­ta­ji­na. Sy­dä­mee­ni tu­lee suu­ri ilo, et­tä saan tar­joil­la Kris­tus­ta seu­ra­kun­ta­lai­sil­le. Sii­nä het­kes­sä ta­pah­tuu jo­tain sel­lais­ta, et­tä tun­nen Kris­tuk­sen to­del­la ole­van läs­nä.

Eh­tool­li­nen, Raa­ma­tun sana, ru­kous ja kes­ki­näi­nen yh­teys ra­vit­se­vat sie­lu­am­me. Ju­ma­la pu­hal­si Aa­da­miin hen­ken­sä, sie­lun. Sie­lu on ar­vok­kain lah­ja, jon­ka olem­me Ju­ma­lal­ta saa­neet. Mei­dän teh­tä­väm­me on ra­vi­ta sie­lu­am­me.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa pyhä het­ki on myös, kun vai­na­jien ni­met lu­e­taan, ja hei­dän muis­tol­leen sy­ty­te­tään kynt­ti­lä Kris­tus-kynt­ti­läs­tä. Sil­loin ajat­te­len, et­tä erää­nä päi­vä­nä mi­nun­kin muis­tol­le­ni sy­ty­te­tään tuo kynt­ti­lä.”

He­le­na Kek­ko­nen, Hei­no­la

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover