JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Yhdelle kauhistus, toiselle leväh­dys­py­säkki – näin uusi tv-kanava haastaa ajat­te­lu­amme

15.10.2021
Markus Luukkonen

Lä­he­tyk­siä tans­si­la­voil­ta, Syk­syn sä­vel, mis­si­ki­sat, rau­hal­li­sia kes­kus­te­luoh­jel­mia, ko­ti­ku­toi­suut­ta, kris­til­lis­de­mok­raat­tien ra­hoit­ta­maa si­säl­töä.

Al­faTV:ssä on piir­tei­tä ame­rik­ka­lai­ses­ta Fox News Chan­ne­lis­ta, joka tie­de­tään esi­mer­kik­si en­ti­sen pre­si­den­tin Do­nald Trum­pin suo­si­kik­si. Mo­lem­pien pe­rus­ta on sel­väs­ti oi­keis­to­kon­ser­va­tii­vi­nen. Oh­jel­ma­kar­tat ja nä­kö­kul­mat kum­pu­a­vat pe­rin­tei­tä ja py­sy­vyyt­tä ar­vos­ta­vas­ta maa­il­man­kä­si­tyk­ses­tä. Yh­del­le se on kau­his­tus, toi­sel­le le­väh­dys­py­säk­ki mo­ni­mut­kai­sek­si ja re­pi­väk­si muut­tu­nees­sa maa­il­mas­sa.

Isot me­di­at ovat suh­tau­tu­neet te­le­vi­si­o­ka­na­van laa­jen­tu­mi­seen, ylei­sö­an­tiin sekä ka­na­van tar­jo­a­miin si­säl­töi­hin tois­tai­sek­si mel­ko va­rau­tu­nees­ti. Jul­ki­sen sa­nan neu­vos­to kui­ten­kin hy­väk­syi Al­faTV:n jä­sen­ha­ke­muk­sen 14. lo­ka­kuu­ta. Suo­meen on siis aset­tu­nut uu­den­lai­nen me­dia, joka on muok­kaa­mas­sa kä­si­tyk­siä me­di­a­si­säl­tö­jen ta­ka­na ole­vis­ta maa­il­man­ku­vis­ta.

Al­faTV:n kiin­nos­ta­vin­ta si­säl­töä ovat tois­tai­sek­si vah­voi­hin hen­ki­löb­rän­dei­hin pe­rus­tu­vat kes­kus­te­luoh­jel­mat. San­na Uk­ko­la, Hjal­lis Har­ki­mo, Tom­mi Park­ko­nen ja Tom­my Hel­ls­ten tuo­vat sär­mää ja pro­fii­lia.

Uu­tis­ten puo­lel­la meno vie­lä on­nah­te­lee. Olen seu­ran­nut kah­det Al­faTV:n uu­ti­set, ja vai­ku­tel­ma on ol­lut häm­men­tä­vä. Lä­he­tyk­sis­sä kuu­lu­tet­tiin ka­na­van va­lit­se­mia ja ke­vy­es­ti edi­toi­mia uu­ti­sai­hei­ta, mut­ta ruu­dul­la pyö­ri­tet­tiin pelk­kiä uu­tis­toi­mis­to­jen ja ku­va­pank­kien va­lo­ku­via. Uu­ti­set il­man ank­ku­rei­ta ja lii­ket­tä so­pi­vat huo­nos­ti te­le­vi­si­oon.

Lä­he­tyk­set al­le­vii­va­si­vat sitä re­a­lis­mia, et­tä laa­duk­kaan jour­na­lis­ti­sen si­säl­lön tuot­ta­mi­nen ei ole help­poa ei­kä hal­paa.

Al­faTV voi­si rat­kais­ta asi­an os­ta­mal­la uu­tis­pal­ve­lua vaik­ka­pa STT:ltä tai Kes­ki­suo­ma­lai­sen omis­ta­mal­ta Uu­tis­suo­ma­lai­sel­ta. Tämä ke­ven­täi­si riip­pu­mat­to­muu­teen liit­ty­viä on­gel­mia, sil­lä edel­lä mai­ni­tut tun­ne­taan tin­ki­mät­tö­mis­tä jour­na­lis­ti­sis­ta pe­ri­aat­teis­taan. Kes­ki­suo­ma­lai­nen on jo si­joit­ta­nut pie­nen sum­man Al­faTV:hen ja ke­hu­nut sen tuo­van ar­vo­kir­joa te­le­vi­si­oon.

Pe­rin­tei­set toi­mi­tuk­sel­li­set me­di­at sel­vi­si­vät koh­tuul­li­ses­ti niin kut­sut­tu­jen vas­ta­me­di­oi­den hyök­käyk­sis­tä, jot­ka sai­vat vuon­na 2015 voi­maa glo­baa­lis­ta pa­ko­laisk­rii­sis­tä. Tor­jun­ta­voit­toa edis­ti­vät vaih­to­eh­to­me­di­oi­den kar­kea tyy­li, hu­hu­jen le­vit­tä­mi­nen sekä joi­den­kin yl­lä­pi­tä­jien ri­kol­li­sek­si osoit­tau­tu­nut toi­min­ta.

Al­faTV:n koh­dal­la läh­tö­koh­dat ovat hy­vin toi­sen­lai­set, ja voi hy­vin ol­la mah­dol­lis­ta, et­tä suo­ma­lai­seen me­di­a­puu­hun haa­roit­tuu uu­si ok­sa. Sii­tä tus­kin tu­lee kaik­kien jut­tu, mut­ta on­nis­tu­es­saan kas­vu­poh­ja ja ra­vin­teet riit­tä­vät toi­min­nan ra­hoit­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover