JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Syliin liittyy lämpimiä muistoja tai puutteen aiheuttamaa kaipuuta – ja nämä tunteet kulkeutuvat myös pari­suh­tei­siimme

18.3.2020
Eija Tolonen

Pie­ni lap­si tar­vit­see sy­liä, tie­tää ra­kas­ta­va van­hem­pi. Las­tenp­sy­ki­at­rit pu­hu­vat sii­tä, kuin­ka syli on kor­vaa­ma­ton ko­ke­mus kas­va­vil­le ai­voil­le. Ai­vo­jen myön­tei­set tun­ne­a­lu­eet ke­hit­ty­vät tur­val­li­ses­sa lä­hei­syy­des­sä ja vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Lap­sen kyky ren­tou­tua sy­liin on tai­to, joka syn­tyy yh­tey­des­sä toi­seen ih­mi­seen.

Syli, sen muis­tot tai sen kai­puu kul­kee mu­ka­nam­me koko elä­män, keh­dos­ta hau­taan. Omas­sa työs­sä­ni pa­ri­te­ra­peut­ti­na ja it­se­kin pit­kään pa­ri­suh­tees­sa elä­nee­nä olen huo­man­nut, et­tä usein suh­teen ris­ti­rii­tai­suuk­sien taak­se kät­key­tyy vail­le jää­mi­set var­hai­sis­sa ih­mis­suh­teis­sa. Sik­si pa­ri­suh­de on­kin yk­si haas­ta­vim­mis­ta ih­mis­suh­teis­ta. Usein olem­me ih­meis­säm­me, mik­si taas pu­to­sim­me ”tä­hän kuop­paan”.

Minä puo­li­so­na tar­vit­sen sy­liä. Tar­vit­sen loh­du­tus­ta. Tar­vit­sen ym­mär­tä­jää. Tar­vit­sen va­rauk­se­ton­ta myö­tä­e­lä­jää. On hie­noa us­kal­taa tar­vi­ta. Mut­ta puo­li­so­na lii­an usein ole­tan, et­tä rak­kaa­ni nä­kee tar­pee­ni ja lu­kee aja­tuk­se­ni. Sit­ten on­kin help­po louk­kaan­tua, kun puo­li­so ”ei kos­kaan ym­mär­rä, loh­du­ta, ota sy­liin ja niin edel­leen”.

Jo­kai­sel­la lap­sel­la on jo vau­vas­ta läh­tien oi­keus ra­kas­ta­vaan van­hem­paan, joka vas­taa her­kin tun­noin lap­sen­sa tun­ne­tar­pei­siin. Sil­loin lap­si op­pii tun­nis­ta­maan tun­tei­taan, op­pii il­mai­se­maan omia tar­pei­taan, op­pii ot­ta­maan loh­du­tus­ta vas­taan. Lap­ses­ta kas­vaa ai­kui­nen, joka ar­vos­taa it­se­ään. Va­li­tet­ta­vas­ti me ih­mi­set kui­ten­kin olem­me va­ja­vai­sia. Tus­kin ku­kaan meis­tä on sel­vin­nyt lap­suu­des­taan il­man trau­mo­ja (huo­mio: sa­naa trau­ma käy­tän hy­vin löy­häs­ti).

Riit­tä­vän pit­käs­sä ja tur­val­li­ses­sa pa­ri­suh­tees­sa lap­suu­den vail­le jää­mi­set al­ka­vat nos­taa pää­tään sie­lu­jem­me sy­vyyk­sis­tä. Kun tu­lee huo­no päi­vä, vä­syt­tää ja ar­jen haas­teet pai­na­vat pääl­le, kai­paam­me ym­mär­tä­jää, myö­tä­tun­toa, loh­du­tus­ta eli yh­del­lä sa­nal­la sa­not­tu­na: sy­liä.

Us­kal­lan­ko sitä tar­vi­ta? Osaan­ko sitä pyy­tää? Lap­se­na loh­du­tus­ta ei kan­nat­ta­nut pyy­tää, jos van­hem­mat sa­noi­vat ”oma vi­ka­si”, ”mitä me­nit ra­pak­koon” tai ”mitä sinä it­se en­sin teit”. Pel­kääm­me­kö, et­tä puo­li­so­kin toi­mii sa­mal­la kaa­val­la?

Pa­ri­te­ra­pi­as­sa asi­ak­kaat opet­te­le­vat tun­nis­ta­maan tar­pei­taan ja sa­noit­ta­maan nii­tä toi­sil­leen. Il­man pa­ri­te­ra­pi­aa­kin puo­li­sot voi­vat ope­tel­la ai­kuis­mai­sia vuo­ro­vai­ku­tus­ta­po­ja. Usein al­kuun pää­se­mi­sek­si aut­taa se, kun puo­li­sot ja­ka­vat muis­to­jaan, kuka hei­tä lap­suu­des­sa loh­dut­ti ja ot­ti sy­liin.

Kun tun­nis­tan oman lap­sel­li­sen luu­lo­ni ja toi­vee­ni, et­tä puo­li­so osaa lu­kea aja­tuk­se­ni, sil­loin mi­nun on hel­pom­pi ot­taa vas­tuu omis­ta toi­veis­ta ja tar­peis­ta. Sen jäl­keen voin al­kaa ope­tel­la pyy­tä­mään. Ai­na ei ole help­poa myös­kään ot­taa vas­taan. Se­kin vaa­tii opet­te­lua. Kou­lus­sa kai­ken ikää, myös pa­ri­suh­tees­sa!

Kir­joit­ta­ja on per­he­neu­vo­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover