JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Suokoon Luoja minulle lähimmäisen rakkautta, joka ylittää oman rakkauteni rajat

5.9.2020
Jeremias Sankari

Tä­nään, jos Luo­ja oli­si suo­nut, oli­sin viet­tä­nyt päi­vää Har­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­los­sa avus­ta­en Har­to­lan mark­ki­noi­den lä­he­tys­lou­naal­la. Luo­ja soi toi­sin, vie­tän sen nor­maa­leis­sa pa­pin teh­tä­vis­sä.

Huo­mi­nen päi­vä pu­huu lä­him­mäi­ses­tä. Lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­ses­ta lä­he­tys­lou­naas­sa oli­si ol­lut kyse.

Oli­sim­me aut­ta­neet sa­to­ja. Nii­tä jot­ka ha­lu­a­vat tul­la mark­ki­na­hu­mun kes­kel­tä het­kek­si le­pää­mään seu­ra­kun­ta­ta­lom­me sei­nien si­säl­le. Oli­sim­me aut­ta­neet nii­tä, jot­ka tu­le­vat mauk­kaan lou­naan täh­den. Ja nii­tä­kin jot­ka ha­lu­ai­si­vat ni­me­no­maan tu­kea lä­he­tys­työ­tä.

Mut­ta em­me oli­si aut­ta­neet vain pai­kal­le tu­le­via lä­him­mäi­si­äm­me. Lou­naan tuot­to oli­si vie­nyt lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta ete­läi­seen Af­rik­kaan, Lähi-itään ja Kes­ki-Aa­si­aan ni­mik­ko­lä­het­tiem­me ja -koh­teit­tem­me kaut­ta.

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta ke­rää va­ro­ja, työs­ken­te­lee ja ru­koi­lee muun mu­as­sa mus­li­mien ja pa­ko­lais­ten pa­ris­sa. Sa­noi­na niil­le on help­po ke­rä­tä ra­haa.

Mut­ta kun alan miet­tiä ke­nel­le ra­haa ke­rä­tään. Et­tä voi­daan aut­taa mus­li­mia, joka ei kään­ny­kään kris­ti­tyk­si. Tai et­tä voi­daan aut­taa ko­ti­maan­sa jät­tä­nei­tä, joi­ta tääl­lä Suo­mes­sa kut­sut­tai­siin elin­ta­so­pa­ko­lai­sik­si. Ke­rääm­me ra­haa hei­dän aut­ta­mi­sek­seen, jois­ta mei­tä pe­lo­tel­laan. Riit­tää­kö mi­nul­la rak­kaut­ta?

Täl­lais­ten aja­tus­ten pa­ris­sa pie­ni pää­ni pyö­rii.

Sit­ten otan Raa­ma­tun ja luen huo­mi­sen päi­vän evan­ke­liu­min. ”Ra­kas­ta­kaa vi­ha­mie­hi­äm­me ja ru­koil­kaa vai­noo­jien­ne puo­les­ta.” Kuin­ka sat­tui­kaan, lä­he­tys­työ­tä teem­me nii­den jou­kos­sa, joi­den väi­te­tään ole­van mei­dän vi­ha­mie­hi­äm­me ja vai­noo­ji­am­me.

Vä­lil­lä tai­taa ol­la hyvä, et­tei avun koh­de hen­ki­löi­dy. Pie­nil­le lap­sil­le tai sai­rail­le van­huk­sil­le on help­po ke­rä­tä ja an­taa ra­haa. Mut­ta ni­met­tö­mä­nä se me­nee heil­le­kin, joi­den aut­ta­mi­nen voi­si ol­la muu­ten mi­nul­le vai­ke­aa.

Sik­si iloit­sen lä­he­tys­työs­tä ja su­ren, et­tä tä­nään jää pal­jon ra­haa saa­mat­ta niin hy­vien kuin pa­ho­jen aut­ta­mi­seen. An­taa­han Ju­ma­la­kin sekä au­rin­kon­sa et­tä vir­kis­tä­vän sa­teen tul­la kai­kil­le.

Toi­von, et­tä Luo­ja suo mi­nul­le lä­him­mäi­sen rak­kaut­ta, joka ylit­tää mi­nun oman rak­kau­te­ni ra­jat. Sik­si jak­san iloi­ta lä­he­tys­työs­tä, et­tä se pa­kot­taa mi­nut oman rak­kau­den ja mu­ka­vuu­den ul­ko­puo­lel­le.

Kir­joit­ta­ja on Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover