JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sonja Turunen: Tuhlataan rakkautta

Lahden seurakunnat

18.10.2022
Sonja Turunen

Toisi­naan mi­nul­le aras­tel­laan ker­toa elä­män epä­on­nis­tu­mi­sis­ta tai huo­nois­ta va­lin­nois­ta. Pe­lä­tään, et­tä pap­pi pa­hek­suu ja tuo­mit­see. Rip­pi­kou­luun tu­le­va nuo­ri on puo­les­taan pe­län­nyt, et­tä hän­tä ei hy­väk­sy­tä jouk­koon, jos hän on oma it­sen­sä. Yh­teyt­tä kai­paa­va taas on jät­tä­nyt osal­lis­tu­mat­ta seu­ra­kun­nan ti­lai­suu­teen niin ikään tuo­mit­se­mi­sen ja ul­ko­puo­lel­le sul­ke­mi­sen pe­los­sa.

Täl­lai­nen te­kee mi­nut su­rul­li­sek­si. Mi­ten pa­pil­la, seu­ra­kun­nal­la tai kir­kol­la voi ol­la sel­lai­nen mai­ne, et­tä odo­te­taan tuo­mit­se­mis­ta? Ko­ke­mus­ko on osoit­ta­nut pe­lon ai­heel­li­sek­si?

”’Opet­ta­ja, mikä on lain suu­rin käs­ky?’ Jee­sus vas­ta­si: ’Ra­kas­ta Her­raa, Ju­ma­laa­si, koko sy­dä­mes­tä­si, koko sie­lus­ta­si ja mie­les­tä­si. Tämä on käs­kyis­tä suu­rin ja tär­kein. Toi­nen yh­tä tär­keä on tämä: Ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si.’” (Matt. 22:36–39.) Jee­suk­sen vas­taus oli rak­kaus. Ei tuo­mit­se­mi­nen, ei pa­hek­su­mi­nen, ei jou­kon ul­ko­puo­lel­le sul­ke­mi­nen, vaan rak­kaus. Jee­sus ei tul­lut maa­il­maan sitä tuo­mit­se­maan vaan pe­las­ta­maan sen.

Saan työs­ken­nel­lä hy­vin mo­ni­kult­tuu­ri­sis­sa ja -us­kon­toi­sis­sa op­pi­lai­tok­sis­sa. Kun ta­po­ja ja us­kon­to­ja on lu­ke­mat­to­mia, tu­lee en­tis­tä tär­ke­äm­mäk­si löy­tää se kaik­kia yh­dis­tä­vä ydin. Ydin, jon­ka va­ras­sa on mah­dol­lis­ta elää yh­des­sä hy­vää ja tur­val­lis­ta ar­kea. Se on rak­kaus.

Me ih­mi­set olem­me seu­ra­kun­ta ja kirk­ko tääl­lä maan pääl­lä. Sik­si nämä yh­tei­söt ovat epä­täy­del­li­siä. Ai­na ei osa­ta toi­mia oi­kein, vaik­ka tah­toa oli­si. Sa­ma­nai­kai­ses­ti juu­ri in­hi­mil­li­syys ja rik­ki­näi­syys on kau­nis­ta ja ai­toa. Me saam­me yh­des­sä ope­tel­la ra­kas­ta­mis­ta.

Jos me ra­kas­tam­me Ju­ma­laa, me tah­dom­me toi­mia Hä­nen oh­jei­den­sa ja esi­merk­kin­sä mu­kaan. Jos me ra­kas­tam­me ih­mi­siä lä­hel­läm­me, me tah­dom­me heil­le vain hy­vää ja ym­mär­räm­me myös hei­dän ole­van Ju­ma­lan rak­kau­den koh­tei­na. Jos me ra­kas­tam­me it­se­äm­me, us­kom­me ole­vam­me rak­kau­den ar­voi­sia nii­den omien epä­on­nis­tu­mis­tem­me kans­sa ja omis­ta huo­nois­ta va­lin­nois­tam­me huo­li­mat­ta.

Voim­me yh­des­sä ja jo­kai­nen omal­la pai­kal­lam­me osoit­taa seu­ra­kun­nan ole­van jo­ta­kin, jos­ta tu­lee en­sim­mäi­se­nä mie­leen rak­kaus, hy­väk­syn­tä, ys­tä­vyys ja ar­mo.

Kir­joit­ta­ja on op­pi­lai­tos­pap­pi Kou­lu­tus­kes­kus Sal­pauk­ses­sa, LAB-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa ja LUT-yli­o­pis­tos­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover