JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Paperi porskuttaa yhä – Kirkon­seutua luetaan entistä tasaisemmin eri ikäryhmissä

1.6.2021
Markus Luukkonen

Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon toi­min­taa seu­raa­vat da­tain­toi­li­jat sai­vat ke­sän kor­val­la uut­ta tut­kit­ta­vaa. Käym­me suu­rien seu­ra­kun­ta­yh­ty­mien ti­laa­maa mai­ne­tut­ki­mus­ta läpi tar­kem­min täs­sä ju­tus­sa.

Ison ku­van ohel­la oli tie­tys­ti kiin­nos­ta­vaa mit­ta­roi­da, kuin­ka Kir­kon­seu­tu-leh­teä lu­e­taan ja mitä sii­tä aja­tel­laan. Vaik­ka pa­pe­rin kuo­le­maa on en­nus­tet­tu ai­na­kin 20 vuo­den ajan, vas­taus­ten pe­rus­teel­la se näyt­tää pors­kut­ta­van edel­leen.

Ky­syt­tä­es­sä, et­tä "olet­ko koh­dan­nut Lah­den seu­ra­kun­tia vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na jois­sa­kin seu­raa­vis­sa yh­teyk­sis­sä", seu­ra­kun­ta­leh­ti ja muut uu­tis­me­di­at sai­vat eni­ten mai­nin­to­ja. Hau­taus­maat tu­li­vat kin­te­reil­lä, mut­ta muut koh­taa­mi­set jäi­vät sel­väs­ti taa­em­mas.

60 pro­sent­tia lah­te­lai­ses­ta ai­kuis­vä­es­tös­tä lu­kee Kir­kon­seu­tua. Leh­teä luki 66 pro­sent­tia nai­sis­ta ja 53 pro­sent­tia mie­his­tä.

Tut­ki­muk­ses­sa ta­voi­tet­tiin 508 lah­te­lais­ta 18 vuot­ta täyt­tä­nyt­tä hen­ki­löä. Kir­kon­seu­dun lu­ke­mis­ta tut­kit­tiin nyt en­sim­mäi­sen ker­ran sit­ten tam­mi­kuus­sa 2020 ta­pah­tu­neen leh­tiu­u­dis­tuk­sen.

Niis­tä vas­taa­jis­ta, jot­ka lu­ki­vat Kir­kon­seu­tua, 52 pro­sent­tia ker­toi lu­ke­van­sa jo­kai­sen leh­den, 20 pro­sent­tia noin joka toi­sen leh­den ja 28 pro­sent­tia har­vem­min.

Seu­ra­kun­ta­leh­den lu­ke­mi­nen on ylei­sin­tä van­hem­mis­sa ikä­ryh­mis­sä, ku­ten 55–65-vuo­ti­ais­sa ja yli 65-vuo­ti­ais­sa. Lu­ke­mi­nen ja­kau­tuu kui­ten­kin en­tis­tä ta­sai­sem­min eri ikä­ryh­mien vä­lil­le.

Se tun­tuu hy­väl­tä, kos­ka eräs uu­dis­ta­mi­sen pää­ta­voit­teis­ta oli kai­ke­ni­käis­ten ai­kuis­ten ta­voit­ta­mi­nen.

Verk­ko­si­säl­tö­jen lu­ke­mi­nen on kas­vus­sa. Si­vu­la­taus­ten mää­rä kas­voi vii­me vuon­na nel­jän­nek­sen, ja tä­nä­kin vuon­na ol­laan tu­ke­val­la kas­vu-ural­la. Vie­lä riit­tää sil­ti te­ke­mis­tä, sil­lä vas­ta joka kym­me­nes lah­te­lai­nen ker­toi lu­ke­van­sa verk­ko­jut­tu­jam­me kuu­kau­sit­tain.

Verk­koa kan­nat­taa seu­ra­ta ja ke­hit­tää. Siel­tä löy­tyy tren­de­jä ja "heik­ko­ja sig­naa­le­ja", jot­ka muok­kaa­vat ym­pä­ris­tö­äm­me pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä. Yk­si täl­lai­nen on nuor­ten mies­ten kiin­nos­tus kris­ti­nus­kon si­säl­töi­hin.

Ky­se­lys­sä pis­ti sil­mään, et­tä 18–24-vuo­ti­aat lah­te­lais­mie­het suh­tau­tui­vat kirk­koon yl­lät­tä­vän myön­tei­ses­ti. He pi­ti­vät kirk­koa us­kot­ta­vam­pa­na ja lä­hei­sem­pä­nä kuin ikä­ryh­män­sä nai­set ja an­toi­vat luo­tet­ta­vuu­del­le koko tut­ki­mus­jou­kon kor­keim­mat ar­vo­sa­nat.

Nuor­ten mies­ten kas­va­va kiin­nos­tus vaa­tii sy­väl­li­sem­pää tar­kas­te­lua. Vaik­ka kir­kol­la on haas­tei­ta jä­sen­pi­dos­sa ja ai­ka on al­tis mo­nen­lai­sil­le mer­ki­tys­kamp­pai­luil­le, voi­daan sil­ti pää­tel­lä, et­tä pu­heet us­kon­nol­li­suu­den hä­vi­ä­mi­ses­tä ovat vah­vas­ti lii­oi­tel­tu­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover