JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Täydellinen ja tylsä para­tii­si­termos

Lahden seurakunnat

22.11.2023
Ohto Oksanen

Joi­den­kin mie­les­tä Ju­ma­la on kök­kö­pää, kos­ka hän sal­lii pa­han. Ei muu­ten sal­li. Pel­käl­lä Raa­ma­tun peuk­kup­lä­räyk­sel­lä huo­maa, et­tä kai­ken­moi­nen pa­huus suo­ras­taan po­tut­taa Ju­ma­laa. Bib­lia on täyn­nä pa­han kiel­to­ja ja hy­vän oh­jei­ta, mut­ta sepä ei ole ih­mi­sil­le kel­van­nut. Älä tapa, älä va­ras­ta, älä tee avi­o­ri­kos­ta ja niin edel­leen. Mut­ta en­sin ih­mi­nen tap­paa, va­ras­taa ja te­kee avi­o­ri­kok­sia, ja sit­ten al­kaa syyt­tä­mään Ju­ma­laa sii­tä, et­tä maa­il­mas­sa on pa­haa. Ei us­koi­si, et­tä pei­lin kek­si­nyt eli­ö­la­ji voi ol­la näin ky­ke­ne­mä­tön löy­tä­mään hirt­tä omas­ta sil­mä­mu­nas­taan.

Ju­ma­lal­le on pak­ko an­taa tsemp­pa­ri­pal­kin­to sii­tä, et­tä loi ih­mi­sen Tel­lus­ta tal­lo­maan, vaik­ka hel­pom­mal­la oli­si pääs­syt, jos oli­si luo­nut vain re­tii­sin ja kur­pit­san, ja ihas­tel­lut nii­den kas­vua iä­i­syy­des­tä toi­seen. Ei oli­si tar­vin­nut seu­ra­ta luo­mien­sa pis­si­mis­tä omiin ja ka­ve­rin mu­roi­hin, kuun­nel­la it­ku­pot­ku­rai­va­rei­ta pa­has­ta maa­il­mas­ta, ja sit­ten vie­lä uh­ra­ta omaa poi­kaa kiit­tä­mät­tö­män jou­kon puo­les­ta.

Va­lin­nan­va­pau­teen kuu­luu mah­dol­li­suus va­li­ta myös vää­rin. Aa­ta­mil­le ja Ee­val­le jä­tet­tiin pa­ra­tii­sis­sa vain yk­si vää­rä va­lin­ta: kiel­le­tyn he­del­män mu­tus­te­lu. Niin oli kui­ten­kin kiu­saus suu­ri, et­tä Aa­ta­mi­kin va­lit­si mie­luum­min työn­te­on ja tu­lo­ve­ron kuin ikui­sen lo­man pai­kas­sa, jos­sa hu­na­ja oli il­mais­ta ja nai­set kul­ki­vat il­man vaat­tei­ta. Ker­to­mus syn­tiin­lan­kee­muk­ses­ta ku­vas­taa hie­nos­ti Ju­ma­lan tah­toa tar­jo­ta ih­mi­sel­le hyvä maa­il­ma ja oh­jeet pa­han vält­tä­mi­seen – ja myös ih­mi­sen tai­pu­mus­ta teh­dä juu­ri päin vas­toin.

Poi­ka­ni sai taan­noin läk­syk­si ku­vail­la, mil­lai­nen on tur­val­li­nen piha. Vas­ta­sim­me yh­del­lä sa­nal­la: ”tyl­sä”. Sel­lai­nen oli­si kai täy­del­li­nen maa­il­ma, pum­pu­lil­la täy­tet­ty yh­den hen­gen ter­mos­pul­lo. Täy­del­li­ses­sä maa­il­mas­sa kun ei saa kyn­si loh­je­ta, tul­la kyl­mä tai näl­kä, kuul­la eri­ä­vää mie­li­pi­det­tä tai jou­tua ka­deh­ti­maan naa­pu­rin Ir­me­lin 300 eu­ron per­ma­nent­tia.

Il­man pa­haa ei oli­si kuo­le­maa em­me­kä tar­vit­si­si Ju­ma­lan pe­las­tus­työ­tä. Vain ih­mi­nen, joka ko­kee sekä hy­vää et­tä pa­haa, pys­tyy päät­tä­mään, ha­lu­aa­ko kuo­le­man jäl­keen viet­tää iä­i­syy­den pa­has­sa vai hy­väs­sä pai­kas­sa. Kai­ken mu­roi­hin pis­si­mis­ten jäl­keen­kin Ju­ma­la tar­jo­aa meil­le mah­dol­li­suut­ta täy­del­li­seen paik­kaan. Vaan ei­pä kel­paa se­kään pa­han maa­il­man ma­naa­jil­le.

Vaik­ka täy­del­li­nen maa­il­ma on vain epä­re­a­lis­ti­nen fan­ta­sia, ei sil­ti hait­tai­si, jos vä­hän pa­rem­min me­ni­si. Ju­ma­la on oh­jeen­sa an­ta­nut ja hy­vät oh­jeet ovat­kin. Enää ei tar­vit­si­si kuin saa­da ih­mis­kun­ta nii­tä nou­dat­ta­maan. It­ses­tä on hyvä aloit­taa.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Nas­to­las­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover