JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Kun harras­tuk­sesta tulee työ, jäljelle jää vain työ

Jani Mahkonen

9.3.2022
Eira Rosberg

Mo­nes­ti sel­lai­sia ih­mi­siä ka­deh­di­taan, jot­ka ovat teh­neet har­ras­tuk­ses­taan it­sel­leen työn tai seu­ran­neet kut­su­mus­taan ja elä­vät sii­tä saa­ta­vil­la tu­loil­la. To­del­li­suus ei tie­ten­kään ole mus­ta­val­kois­ta täs­sä­kään asi­as­sa.

Kun työs­ken­te­lee in­nois­saan, työn imu voi ol­la hyvä ja töi­tä jak­saa teh­dä pal­jon. Jos kui­ten­kin työ­tä on ihan lii­kaa tai työn or­ga­ni­soin­ti huo­noa, ih­mi­nen joko nos­taa kyt­kin­tä tai vä­syy täy­sin. Jos on vas­tuun­tun­toi­nen suo­rit­ta­ja­luon­ne, voi uu­vut­taa it­sen­sä tai vä­hin­tään muut­tua kyy­ni­sek­si. Jo­ten­kin tu­lee mie­leen näi­tä mi­nun­kin kirk­ko­ni työn­te­ki­jöi­tä ja aut­ta­jia. Ovat eh­kä teh­neet it­sel­leen har­ras­tuk­ses­ta työn – ja uu­pu­vat?

Kun har­ras­tuk­ses­ta tu­lee työ, kai­kes­ta in­nos­ta ja kut­su­muk­ses­ta huo­li­mat­ta se on työ­tä. Ar­ki on ar­kis­ta työ­tä paa­vil­le­kin Pie­ta­rin­kir­kos­sa. Ul­ko­mail­le läh­ti­jöil­lä uu­tuu­den­vie­hä­tys ka­ri­see ja ru­tii­nit on hoi­det­ta­va myös pal­mun al­la. By­rok­ra­tia voi ol­la pal­jon ko­vem­paa ja van­ha­nai­kai­sem­paa kuin Suo­mes­sa. Koe sii­nä sit­ten työn imua pa­pe­ri­lo­mak­kei­ta ees­taas vie­des­sä tai hi­ki­ses­sä met­ros­sa tun­tien työ­mat­koil­la kiik­ku­es­sa.

Kun har­ras­tuk­ses­ta tu­lee työ, jäl­jel­le jää vain työ. Ih­mi­nen tar­vit­see siis uu­den har­ras­tuk­sen. Van­has­ta har­ras­tuk­ses­ta luo­pu­mi­nen te­kee su­rul­li­sek­si: se ei ole enää har­ras­tus, se on työ­tä.

Pu­hun tie­tys­ti myös omas­ta ko­ke­muk­ses­ta: olen teh­nyt kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ja il­mas­to­työ­tä opis­ke­lu­a­jois­ta as­ti. Ot­so­ni­ka­to, Rion ko­kous, kes­tä­vä ke­hi­tys ja IPCC:n en­sim­mäi­nen ra­port­ti lei­ma­si­vat nuo­ruu­sai­kaa­ni. Vai­kut­ta­mi­nen oli mi­nul­le mer­ki­tyk­sel­li­nen har­ras­tus. Las­ten saa­mi­sen myö­tä ha­lu­sin suun­na­ta työ­u­raa­ni niin, et­tä voi­sin päi­vä­työk­se­ni edis­tää kes­tä­vää ke­hi­tys­tä. Ura­vaih­dos on­nis­tui­kin ja olen pääs­syt te­ke­mään alu­ei­den ja or­ga­ni­saa­ti­oi­den il­mas­to­työ­tä, pääs­syt kan­sain­vä­li­siin töi­hin ja mo­neen edel­lä­kä­vi­jäp­ro­jek­tiin mu­kaan. Te­ke­mi­nen on pa­ras­ta lää­ket­tä il­mas­to­ah­dis­tuk­seen.

Po­li­tiik­kaan­kin läk­sin vai­kut­ta­mis­ha­lus­ta. Aluk­si tein luot­ta­mus­toi­mia il­man palk­ki­o­ta, mut­ta lo­pul­ta tämä har­ras­tus al­koi vie­dä niin pal­jon ai­kaa ja ener­gi­aa, et­tä aloin nos­taa palk­ki­oi­ta ja pyyh­käi­sin sii­nä mie­les­sä har­ras­tuk­sen pois. Se oli su­rul­lis­ta – raa­dol­lis­ta­kin. On­nek­si aloin pa­nos­ta­maan toi­seen har­ras­tuk­seen – nyt yri­tän pi­tää sen vain har­ras­tuk­se­na.

Kai­ken kuk­ku­rak­si il­mas­tok­rii­si ja luon­to­ka­to ovat kai­ken te­ke­mi­se­ni ai­ka­na vain pa­hen­tu­neet, jo­ten il­mas­to­ah­dis­tuk­sen tal­tut­ta­mi­sek­si jou­dun et­si­mään uu­sia te­ke­mi­sen kei­no­ja. Eh­kä lu­ki­joil­la on eh­dot­taa uu­sia il­mas­to­työn muo­to­ja?

Kir­joit­ta­ja on Hei­no­lan kirk­ko­val­tuu­tet­tu, nel­jän lap­sen äi­ti ja alu­e­tie­tei­li­jä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover