JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

"Matka kohti kakkos­ryhmää on alkanut" – milloin juma­lan­pal­ve­luk­sessa pitää seisoa?

Jani Mahkonen

3.5.2022
Kimmo Malin

Kirk­koon kuu­lu­via on eri­lai­sis­sa tut­ki­muk­sis­sa ja­o­tel­tu eri ryh­miin. It­se suo­sin ju­ma­lan­pal­ve­lus­käyt­täy­ty­mi­sen pe­rus­teel­la laa­ti­maa­ni kol­mi­por­tais­ta sei­son­ta­o­saa­mis­ja­ot­te­lua: 1) var­mat it­se­näi­set sei­so­jat, 2) pää­pe­ri­aat­teet ym­mär­tä­vät, mut­ta it­se­näi­sis­sä rat­kai­suis­saan epä­var­mat, 3) esi­mer­kin voi­maan luot­ta­vat si­vul­le­vil­kui­li­jat. In­tui­tii­vi­nen omaan käyt­täy­ty­mi­seen pe­rus­tu­va ar­vio ker­too useim­mi­ten sen, mi­hin luok­kaan kuu­luu. Kol­mo­sia lie­nee kirk­koon kuu­lu­vis­ta eni­ten.

No­he­vim­mat lu­ki­jat jo tu­hah­te­le­vat täs­sä vai­hees­sa: sei­sot­ta­via osi­a­han on niin vä­hän, et­tä kyl­lä­hän ne muis­taa. Tämä on jo osoi­tus sii­tä, et­tä tu­hah­te­li­ja kuu­luu eri ka­te­go­ri­aan kuin suu­ri osa muis­ta kirk­koon kuu­lu­vis­ta.

Epä­var­ma voi sel­vit­tää oman ryh­män­sä sei­son­ta­tes­til­lä. Avus­ta­jaa voi käyt­tää, mut­ta yk­sin­kin tar­vit­ta­es­sa pär­jää. Ko­to­na teh­tä­väs­sä te­o­ri­ao­suu­des­sa avus­ta­ja lu­et­te­lee vir­si­kir­jan mes­su­kaa­vois­ta eri­lai­sia ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen osia sa­tun­nai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä ja tes­tin suo­rit­ta­jan pi­tää ker­toa, sei­so­taan­ko ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa osan ai­ka­na vai ei. Yk­sin to­teu­tet­tu­na kan­nat­taa kir­joit­taa eri osien ni­met la­puil­le, joi­ta tent­taa it­sel­tään. Bo­nus­ky­sy­myk­sik­si kan­nat­taa sääs­tää poik­keuk­sel­li­sia juh­la­py­hiä tai muu­ten epä­tyy­pil­li­siä ti­lan­tei­ta, jois­sa pap­pi esi­mer­kik­si unoh­taa jo­ta­kin.

Tes­tin voi jät­tää pel­käs­tään te­o­ri­ao­saan, mut­ta var­mim­man tu­lok­sen saa suo­rit­ta­mal­la myös käy­tän­nön osuu­den. Tämä edel­lyt­tää ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen osal­lis­tu­mis­ta. Jos ha­lu­aa hy­pä­tä heti sy­vään pää­hän, kan­nat­taa men­nä suo­raan etu­penk­kiin. Siel­lä har­vem­min on ruuh­kaa ja it­se­näi­sil­le asen­to­rat­kai­suil­le on ti­laa. Kah­laa­mal­la voi aloi­tel­la ta­ka­pen­kis­tä ja ede­tä koh­ti etu­ri­viä. Suu­rin uh­ka tes­ti­ar­vol­le on lii­an kuu­li­ja­ys­tä­väl­li­nen kä­si­mer­kein ja pu­heel­la vink­ke­jä ja­ka­va pap­pi. Toi­saal­le kat­se­lu ja pu­heen yk­si­tyis­koh­tien si­vuut­ta­mi­nen hel­pot­taa oma­eh­tois­ta rat­kai­su­har­kin­taa.

Mitä täl­lä ja­ot­te­lul­la sit­ten teh­dään? Ai­na­kin oma kirk­ko­suh­deym­mär­ryk­sem­me pa­ra­nee. Si­tä­kin voi poh­tia, kuu­luu­ko si­nun ja sei­son­ta­ryh­mä­si ää­ni kir­kos­sa­si. Ja­ot­te­lu ker­too myös ih­mis­mie­len toi­min­nan kum­mal­li­suu­des­ta. Omas­ta rip­pi­kou­lus­ta­ni on ai­kaa jo yli nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta ja nyt osaan seis­tä it­se­näi­ses­ti jo Kun­ni­an koh­dal­la. Mat­ka koh­ti kak­kos­ryh­mää on al­ka­nut.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Kuh­moi­sis­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover