JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Maski suojelee palve­lu­talon asukkaiden elämää, mutta huonontaa elämän­laatua

26.9.2020
Leena Hokka

Vii­me viik­koi­na olem­me pääs­seet to­tut­te­le­maan kas­vo­mas­kin käyt­töön – ja sa­mal­la sen he­rät­tä­miin re­ak­ti­oi­hin. Pi­de­tään­kö mas­kia käyt­tä­vää koh­te­li­aa­na ja toi­set ih­mi­set huo­mi­oon ot­ta­va­na? Vai yli­va­ro­vai­se­na niu­hot­ta­ja­na? Tai pe­rä­ti to­den­nä­köi­se­nä tar­tut­ta­ja­na, pe­lot­ta­va­na uh­ka­na?

Pal­ve­lu­ta­lois­sa mas­kien käyt­tö on ol­lut ar­kea jo ke­vääs­tä läh­tien. Hen­ki­lö­kun­ta käyt­tää mas­kia ai­na asuk­kaan luo­na ol­les­saan – eli hy­vin suu­ren osan työ­päi­väs­tä. Yh­tä lail­la mas­kia käyt­tä­vät myös asuk­kai­den luo­na käy­vät lä­hei­set kuin vaik­ka­pa ta­los­sa sa­tun­nai­ses­ti vie­rai­le­va säh­kö­a­sen­ta­ja­kin. Kos­ka mas­kin kans­sa on työ­läs­tä hen­git­tää, se te­kee hoi­ta­jan fyy­si­ses­ti ras­kaas­ta työs­tä vie­lä as­tet­ta kuor­mit­ta­vam­paa. Mas­kin­käy­tön tu­ka­luus on kui­ten­kin help­po hy­väk­syä, käy­te­tään­hän nii­tä asuk­kai­den ter­vey­den ja hen­gen suo­je­le­mi­sek­si.

Huur­tu­via sil­mä­la­se­ja pal­jon suu­rem­pi ky­sy­mys on­kin, mil­tä asuk­kaas­ta tun­tuu koh­da­ta mas­kia käyt­tä­vä ih­mi­nen. Mo­nil­la asuk­kail­la on jo pit­käl­le eden­nyt muis­ti­sai­raus, ei­vät­kä he pys­ty hah­mot­ta­maan ko­ro­na­pan­de­mi­an to­del­li­suut­ta. Heil­lä saat­taa ol­la mie­les­sään vain epä­mää­räi­nen vaa­ran ja pe­lon tun­ne: asi­at ei­vät ole ku­ten ta­val­li­ses­ti, mut­ta he ei­vät muis­ta, mikä uh­ka on. Jot­kut asuk­kaat taas tul­kit­se­vat mas­kien käy­tön niin, et­tä hen­ki­lö­kun­ta suo­je­lee it­se­ään: ”Ot­tai­sit nyt tuon pois, ei­hän mi­nul­la mi­tään tau­tia ole”, kuu­len usein. Tai: ”Et­kö sinä nyt voi ot­taa sitä rät­tiä pois, et­tä minä kuu­li­sin, mitä sinä sa­not.”

Mas­ki vai­kut­taa vuo­ro­vai­ku­tuk­seem­me mo­nin ta­voin, ha­lu­sim­me­pa tai em­me. Ää­nen­voi­mak­kuu­teen, sä­vyyn ja ar­ti­ku­laa­ti­oon jou­tuu kiin­nit­tä­mään ta­val­lis­ta enem­män huo­mi­o­ta. Sa­no­taan, et­tä sil­mät ovat sie­lun pei­li, mut­ta mi­hin se riit­tää, kun lo­put il­mees­tä jää pii­loon mas­kin taak­se? Pal­ve­lu­ta­lo­jen hau­raim­mat asuk­kaat, jot­ka ei­vät enää avus­tet­tui­na­kaan jak­sa liik­kua omis­ta huo­neis­taan, ovat puo­len vuo­den ajan näh­neet pel­käs­tään mas­ki­kas­voi­sia ih­mi­siä. Ei hy­my­jä, ei nau­ra­via sui­ta… Kiis­tä­mä­tön to­si­a­sia on, et­tä mas­kien käyt­tö suo­je­lee pal­ve­lu­ta­lo­jen asuk­kai­den elä­mää. Mut­ta yh­tä kiis­tä­mät­tö­mäs­ti se myös huo­non­taa hei­dän elä­män­laa­tu­aan.

Kaik­ki vies­tit pal­ve­lu­ta­lo­jen asuk­kail­le ovat ko­ro­na-ai­ka­na kul­taa­kin kal­liim­pia. Jos siis si­nul­la on pal­ve­lu­ta­los­sa ys­tä­vä tai su­ku­lai­nen, vaik­ka vä­hän kau­kai­sem­pi­kin, nyt on oi­kea ai­ka ot­taa yh­teyt­tä! Kir­je tai kort­ti ilah­dut­taa ta­kuul­la, ja sii­hen pa­la­taan syk­syn pi­men­ty­es­sä vie­lä mon­ta ker­taa. Ar­jen yk­sin­ker­tai­set kuu­lu­mi­set, van­ha muis­to­ri­kas va­lo­ku­va tai aja­tuk­sel­la va­lit­tu runo ovat ar­vo­kas lah­ja, täyn­nä toi­voa.

Kir­joit­ta­ja on sai­raa­la­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover