JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Luonto puhuu Luojastaan – "Missä sinä olit silloin, kun minä laskin maan perustukset?"

15.8.2020
Kia Sammalkorpi

Maa­il­mas­ta ja sen ole­mas­sa­o­los­ta on mo­nen­lai­sia kä­si­tyk­siä. Nii­tä voi­daan pi­tää toi­sen­sa pois sul­ke­vi­na tai toi­si­aan täy­den­tä­vi­nä. Mo­nen on vai­ke­aa us­koa, et­tä Ju­ma­la voi­si ol­la kai­ken ta­ka­na. Pe­rus­te­luk­si sa­no­taan, et­tä ei mi­kään tai ku­kaan ole voi­nut ol­la ole­mas­sa ai­na ja ikui­ses­ti ja et­tä mi­tään ei voi­da luo­da tyh­jäs­tä. Mis­tä ai­ne sit­ten tuli tai sii­hen elä­mä? Vaa­tii pal­jon enem­män ai­vo­voi­mis­te­lua ja us­koa aja­tel­la, et­tä ai­ne oli­si ol­lut ikui­ses­ti ja elä­mä oli­si syn­ty­nyt it­ses­tään. Pu­hu­mat­ta­kaan, et­tä per­soo­na­ton pro­ses­si oli­si ky­en­nyt ”suun­nit­te­le­maan” näin mo­ni­mut­kai­sen maa­il­man­kaik­keu­den ja ih­mi­so­len­non. Ih­mi­sen tapa aja­tel­la ei ole joh­don­mu­kai­nen, ei­kä edes tie­de ole ereh­ty­mä­tön. Ju­ma­la ky­syi ai­ka­naan Jo­bil­ta: ”Mis­sä sinä olit sil­loin, kun minä las­kin maan pe­rus­tuk­set? Ker­ro, mi­ten se ta­pah­tui, jos osaat! Kuka mää­rä­si maan mi­tat? Tie­dät­kö sen? Kuka veti mit­ta­nuo­ran sen yli? Mi­hin las­ket­tiin sen pe­rus­pyl­väät?”

Tie­de pe­rus­tuu hy­po­tee­sei­hin tai las­kel­miin. Raa­ma­tus­sa meil­lä on sitä vas­toin nel­jän evan­ke­lis­tan ja mo­nen muun sil­min­nä­ki­jän to­dis­tus sii­tä, mitä ta­pah­tui Jee­sus Na­sa­re­ti­lai­sel­le. Näi­den ta­pah­tu­mien jäl­keen mil­joo­nat ih­mi­set ovat ko­ke­neet Raa­ma­tun sa­no­mas­sa jo­tain elä­mää mul­lis­ta­vaa ja muut­ta­vaa. Roo­ma­lais­kir­jees­sä mei­dän ym­mär­rys­täm­me va­lais­taan: ”Sen, mitä Ju­ma­las­ta voi­daan tie­tää, he kyl­lä voi­vat näh­dä. On­han Ju­ma­la il­mais­sut sen heil­le. Hä­nen nä­ky­mät­tö­mät omi­nai­suu­ten­sa, hä­nen ikui­nen voi­man­sa ja ju­ma­luu­ten­sa, ovat maa­il­man luo­mi­ses­ta as­ti ol­leet näh­tä­vis­sä ja ha­vait­ta­vis­sa hä­nen te­ois­saan.” Nämä aja­tuk­set tu­li­vat mie­lee­ni kat­sel­les­sa­ni Ka­ta­ja­vuo­ren hui­pul­ta edes­sä avau­tu­vaa mai­se­maa: met­sää sil­min kan­ta­mat­to­miin, pei­li­tyyn­tä jär­ven­pin­taa ja au­rin­gon las­kun vär­jää­mää tai­vas­ta. Kuin­ka osu­via ovat­kaan sa­nat psal­mis­ta 8: ”Kun minä kat­se­len tai­vas­ta, si­nun kät­te­si työ­tä, kuu­ta ja täh­tiä, jot­ka olet aset­ta­nut pai­koil­leen – mikä on ih­mi­nen! Kui­ten­kin sinä hän­tä muis­tat. Mikä on ih­mis­lap­si! Kui­ten­kin pi­dät hä­nes­tä huo­len.” Mei­dän on hyvä pi­tää kat­seem­me Hä­nes­sä. Hän an­taa meil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von.

Kir­joit­ta­ja on Jout­jär­ven kap­pa­lai­nen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover