JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kuka uskaltaa enää sanoa rauha tai rakkaus samassa lauseessa?

Lahden seurakunnat

16.3.2023
Risto Nikula

Jo­kai­sen ih­mi­sen kie­lel­lä on nyt sana sota. Muis­taa­ko ku­kaan, mitä sana rau­ha tar­koit­taa. Eh­kä­pä joku?

Vä­ki­val­ta on rat­kai­su! Näin mei­tä opet­ta­vat val­ti­oi­den ja kan­sa­kun­tien joh­ta­jat. He tie­tä­vät par­hai­ten. Tur­ha pu­hua vä­ki­val­lan eh­käi­sys­tä, nuor­ten tai ai­kuis­ten vä­ki­val­las­ta, per­he­vä­ki­val­las­ta tai so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ih­mis­ten ag­g­res­si­ois­ta toi­si­aan koh­taan. Meil­le kai­kil­le­han ope­te­taan nyt, tais­te­le, käy­tä asei­ta, sa­tu­ta, huu­da tai is­ke sa­noil­la. Viha on meis­sä sy­väl­lä. Em­me me osaa ra­kas­taa. Tur­ha yrit­tää. Tur­ha toi­voa. Ih­mi­nen on paha.

Sinä huu­dat so­taa val­loit­ta­jia ja vää­rin­te­ki­jöi­tä vas­taan. Vaa­dit oi­keut­ta ja oi­keu­den­mu­kais­ta koh­te­lua kan­sa­kun­nil­le. Nos­tat asee­si aseen­käyt­tä­jää vas­taan hil­jai­sel­la hy­väk­syn­näl­lä­si, kos­ka se on oi­keu­den­mu­kais­ta. Hyök­kää­jä on py­säy­tet­tä­vä, vaik­ka tie­dät, et­tä so­dan osa­puo­lis­ta ei ku­kaan voi­ta. Kär­si­mys ulot­tuu niin so­ti­viin osa­puo­liin kuin joka maa­il­man kolk­kaan, kuo­le­ma kor­jaa, vii­ka­te­mies niit­tää. Hän on voit­ta­ja.

Vä­ki­val­ta ja so­dat pe­las­ta­vat tä­män pla­nee­tan ja ih­mis­kun­nan! Kuo­le­ma on rat­kai­su. Näin us­koo ih­mi­nen.

Mitä Jee­sus teki tai voi­si teh­dä? Löi­si­kö puu­se­pän poi­ka kir­veel­lä hyök­kää­jää, joka pyr­ki­si omi­maan hä­nen per­heen­sä vers­taan? Pyy­täi­si­kö apua kol­le­goil­ta, te­roi­tet­tu­ja veit­siä, miek­ko­ja ja jopa pit­kän kan­ta­man jou­si­pys­sy­jä, jot­ta voi­si tap­paa vi­hol­li­sen?

En­tä­pä tänä päi­vä­nä? Oli­si­ko Jee­sus rau­han­te­ki­jä vai so­taan va­rus­ta­ja? Mi­ten me toi­mim­me? Mikä luo mi­nun rau­ha­ni? Olen­ko so­dan liet­so­ja vai so­vin­non­te­ki­jä? Seu­raam­me­ko ih­mi­syyt­tä si­säl­läm­me, vai sitä Ju­ma­laa mie­les­säm­me, jota Rak­kau­dek­si kut­su­taan. An­nam­me­ko elä­mäl­le mah­dol­li­suu­den?

Kuka us­kal­taa enää sa­noa sa­nat rau­ha tai rak­kaus sa­mas­sa lau­sees­sa? Ne­hän ovat nyky-yh­teis­kun­nan ru­mat sa­nat. Ei­hän nii­tä lau­su kuin nös­söt ja maan­pet­tu­rit. Mis­sä ovat men­nei­den vuo­sien rau­han­kul­ku­eet? Rau­han­liik­keet? Hil­jais­ta on. Vie­lä­kö joku on val­mis rau­han­te­koi­hin? Mis­sä on en­sim­mäi­nen rau­han ret­riit­ti? Kuin­ka pit­kä mat­ka on an­teek­si­an­toon?

Vie­lä­kö täs­tä so­dan erä­maas­ta jos­tain ko­ho­aa ää­ni, joka pyyh­käi­see yli maan­pii­rin, kuis­ka­ten an­teek­si­an­non ja rak­kau­den sa­no­maa. Tu­lem­me­ko vie­lä nä­ke­mään sen, kuin­ka so­dan tais­te­lu­tan­te­reel­la, vi­hol­li­nen ha­laa vi­hol­lis­ta, kuin rak­kain­taan...

Kir­joit­ta­ja on Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover