JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kristuksen rakkaus voitti heidät

Tapio Nieminen

4.7.2020
Anne Joutsijärvi

Mie­li, keho, kau­neus ja ra­vin­to! Pysy ko­to­na, pysy kau­nii­na! Täl­lai­sia mai­nok­sia tup­sah­te­lee vä­lil­lä säh­kö­pos­tiin.

Kun Ro­ma­ni­an juu­ta­lai­nen Ric­hard Wurmb­rand löy­si Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa rau­han mie­lel­leen ja sie­lul­leen, hän ha­lu­si opis­kel­la lu­te­ri­lai­sek­si pas­to­rik­si. Hä­nen vai­mon­sa Sa­bi­na oli­si mie­luum­min jat­ka­nut elä­mää en­ti­sen ateis­tin rin­nal­la. Hän vi­ha­si kris­tit­ty­jä. Vä­hi­tel­len Kris­tus val­loit­ti myös hä­net.

Nat­si­mie­hi­tyk­sen ai­ka­na myös Ro­ma­ni­an juu­ta­lai­sia vai­not­tiin ag­g­res­sii­vi­ses­ti. Kun toi­nen maa­il­man­so­ta oli vie­lä käyn­nis­sä, Churc­hill ja Sta­lin ja­koi­vat Eu­roop­paa. So­pi­muk­sen pe­rus­teel­la Ro­ma­nia luo­vu­tet­tiin Neu­vos­to­lii­tol­le ja maa­han lä­he­tet­tiin mil­joo­na ve­nä­läis­tä.

Ro­ma­ni­an kris­ti­tyil­le al­koi vai­no­jen ai­ka kom­mu­nis­min ikeen al­la. Sen sai­vat ko­kea myös Wurmb­ran­dit. Ric­hard viet­ti nel­jä­tois­ta vuot­ta van­ki­las­sa, Sa­bi­na kol­me vuot­ta työ­lei­ril­lä.

Ric­hard va­pau­tet­tiin 1960-lu­vun al­ku­puo­lel­la. Wurmb­ran­dit oli­vat vai­kei­na ai­koi­na ru­koil­leet län­nen kris­tit­ty­jen puo­les­ta. Kun län­si­mai­sia kris­tit­ty­jä tuli tuo­maan ter­veh­dyk­siä heil­le, Ric­hard lii­kut­tui sy­väs­ti kuul­les­saan, et­tä myös län­nes­sä oli ru­koil­tu hä­nen puo­les­taan.

Tä­nä­kin päi­vä­nä kris­tit­ty­jä vai­no­taan: 260 mil­joo­naa kris­tit­tyä maa­il­mas­sa on va­ka­van vai­non koh­tee­na. Mei­dän, joil­la on va­paat olot ja elä­mi­sen mah­dol­li­suus, on hyvä muis­taa hei­tä ru­kouk­sis­sam­me. Olem­me­han yh­tä per­het­tä Kris­tuk­ses­sa. Em­me eh­kä ai­na ym­mär­rä, kuin­ka vai­kut­ta­via ru­kouk­sem­me ovat, mut­ta Ju­ma­la on lu­van­nut kuul­la mei­tä.

Wurmb­ran­dien ul­koi­nen ole­mus ei to­ti­ses­ti vas­tan­nut ny­ky­päi­vän suo­si­tuk­sia py­syä kau­nii­na: hei­dän ke­ho­aan run­nel­tiin ja ha­kat­tiin mitä jul­mim­mil­la ta­voil­la. Mut­ta hei­dän työn­sä ih­mis­ten hy­väk­si me­nes­tyi. Maa­na­lai­nen seu­ra­kun­ta ku­kois­ti huo­li­mat­ta ai­ka ajoin toi­mi­vis­ta il­mi­an­ta­jis­ta. Wurmb­ran­dit on­nis­tui­vat, kos­ka hei­dän mie­len­sä oli täy­del­li­ses­ti si­tou­tu­nut Kris­tuk­seen niin, et­tä he ra­kas­ti­vat pa­hoin­pi­te­li­jöi­tään. He ei­vät ki­du­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta la­kan­neet ju­lis­ta­mas­ta evan­ke­liu­mia. Pyhä Hen­ki lah­joit­ti heil­le si­säi­sen ilon ja lu­jit­ti hei­tä hei­dän us­kos­saan ja roh­keu­des­saan.

Kir­joit­ta­ja on fi­lo­so­fi­an mais­te­ri ja eläk­keel­lä ole­va eng­lan­nin ja his­to­ri­an opet­ta­ja Har­to­las­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover