JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kirkkotieni alkutaival – "Menetysten ja surun hetkinä kirkko on ollut korvaamaton"

1.9.2020
Tytti Pakarinen

Olin vii­den van­ha, kun sain pik­ku­sis­kon. Ris­ti­äi­set jär­jes­tet­tiin kau­niis­sa me­ri­hu­vi­las­sa. Juh­la­het­ken jäl­keen kas­te­pap­pi ja isä­ni ja­loit­te­li­vat ran­ta­tiel­lä. Minä rie­kuin edes­sä ja ta­ka­na. Koin täh­ti­het­ke­ni: yks­kaks pap­pi nos­ti mi­nut har­teil­leen. Olin ai­van myy­ty.

Sit­tem­min juu­ri hän ja muut Por­voon kir­kon­mie­het kä­vi­vät meil­lä ja naa­pu­ri­ta­lois­sa, usein kol­mi­sin, kos­ka kant­to­ri­kin. Lap­set kuu­lui­vat seu­ra­vä­keen ja sai­vat vir­si­kir­jat eteen­sä. Rip­pi­kou­lua edel­tä­vis­sä vir­sien lau­lu­ko­keis­sa ve­din, vai­ku­tuk­sen teh­däk­se­ni, niin täy­sil­lä, et­tä ää­ne­ni sär­kyi. Ri­pil­le pää­syä odo­tin jän­ni­tyk­sel­lä: luu­lin ko­ke­va­ni niin sa­no­tun us­koon­tu­lo­hur­mi­on…

Täy­si-ikä 21 vuot­ta. Pa­ra­hik­si ky­lä­kou­lul­le avau­tui työ­paik­ka. It­se­näi­syys oli iha­naa! Syök­syin kuo­ro­toi­min­taan, opin­to- ja kes­kus­te­lu­pii­rei­hin. Puo­lue- ja kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan, ja toki vih­doin myös avi­o­liit­toon. Sii­hen as­ti asuin ja au­toin ko­to­na. Olin 25 vuot­ta.

Kun koit­ti ai­ka saa­da lap­sia, tu­li­kin on­gel­mia. Huo­no­jen uu­tis­ten jäl­keen rien­sin it­kien vih­ki­pap­pim­me luo ja il­moi­tin, et­ten enää voi us­koa. Vas­taus nuh­teet­to­muu­tee­ni oli niin jul­ma. Hän oli neu­vo­ton. Ku­lui mon­ta vuot­ta, joi­na rii­te­lin ju­ma­laa­ni vas­taan. Ra­jo­ja rik­koon­tui. Avi­o­liit­to­kin.

Vai­keim­pia mur­ro­sai­ko­ja hel­pot­ti opin­to­va­paa ja vä­li­mat­ka. Pa­la­sin työ­hö­ni. Aloi­tin il­ta­kou­lun. Lä­he­nin seu­ra­kun­taa. Elä­mä va­kaan­tui. Ju­han­nuk­se­na 1983 as­te­lim­me Por­voon tuo­mi­o­kir­kon käy­tä­vää tu­tun vih­ki­pa­pin eteen. Olin ää­rim­mäi­sen kii­tol­li­nen, on­nel­li­nen ja nöy­rä.

Han­kim­me va­paa-ajan ko­din Pa­das­jo­el­ta. Vii­si­tois­ta vuot­ta myö­hem­min sii­tä tuli koti meil­le ja ylä­as­tei­käi­sil­le lap­sil­lem­me. (Si­jais­van­hem­muus 1987 teki meis­tä per­heen.) Pe­rus­tin yri­tyk­sen ja sil­lä oli siu­nauk­sen­sa.

En voi ku­vi­tel­la elä­mää­ni il­man kirk­koa ja seu­ra­kun­ta­yh­teyt­tä! Me­ne­tys­ten ja su­run het­ki­nä se on ol­lut kor­vaa­ma­ton. Mo­niin työn­te­ki­jöi­hin on ol­lut lu­jia si­dok­sia. Luot­ta­mus­teh­tä­viä 20 vuo­del­ta, di­a­ko­nis­ta toi­min­taa pal­jon kau­em­min. Lu­ke­mat­to­mia yh­teis­ta­pah­tu­mia yh­dis­tys­ten ja kou­lun kans­sa. Kon­sert­te­ja, juh­lia. Emän­nyyk­siä.

Kir­kos­sa­ni on pal­jon rak­kaut­ta. Su­ruk­se­ni myös ar­mot­to­muut­ta, kau­naa, syr­jin­tää, juo­nit­te­lua, it­sek­kyyt­tä ja epä­ta­sa-ar­voa. Suu­rin kui­ten­kin on rak­kaus, sii­hen luot­ta­en on kaik­ki mah­dol­lis­ta.

Kir­joit­ta­ja on luot­ta­mus­hen­ki­lö ja va­paa­eh­toi­nen Pa­das­jo­el­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover