JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kirk­ko­her­rojen pääsi­äis­ter­vehdys: Rauha teille!

26.3.2021
Heikki Pelkonen

Raa­mat­tu ker­too, et­tä Jee­suk­sen ope­tus­lap­set hä­nen van­git­se­mi­sen­sa, ris­tiin­nau­lit­se­mi­sen­sa ja hau­taa­mi­sen­sa jäl­keen oli­vat lu­kit­tu­jen ovien ta­ka­na. He pel­kä­si­vät oman tur­val­li­suu­ten­sa ja jopa hen­ken­sä ole­van uhat­tui­na ja sik­si he oli­vat eros­sa muis­ta, omis­sa olois­saan. Tap­pi­o­mie­li­a­la ja pel­ko oli­vat hii­pi­neet hei­dän mie­liin­sä.

Täl­lai­sen il­ma­pii­rin kes­kel­le tu­lee vies­ti Kris­tuk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta. Ja ylös­nous­sut Kris­tus il­mes­tyy op­pi­lail­leen ja lau­suu: ”Rau­ha teil­le!” Het­kes­sä ti­lan­ne ja tun­nel­ma on­kin toi­nen. Pe­lon ti­lal­le tu­lee häm­men­nys, ih­me­tys ja ilo. Voi­ko tämä ol­la tot­ta? Sei­soo­ko Jee­sus hei­dän kes­kel­lään?

Vä­hi­tel­len häm­men­nys muut­tuu luot­ta­muk­sek­si ja epä­tie­toi­suus ym­mär­ryk­sek­si. Juu­ri täs­tä Jee­sus oli­kin pu­hu­nut, et­tä Ih­mi­sen Poi­ka ris­tiin­nau­li­taan, mut­ta hän nou­see kuol­leis­ta kol­men päi­vän ku­lut­tua. Täs­tä his­to­ri­al­li­ses­ta ta­pah­tu­mas­ta, ylös­nou­se­mu­sih­mees­tä ja Kris­tuk­sen koh­taa­mi­ses­ta syn­tyi kris­til­li­nen kirk­ko. Ope­tus­lap­set sai­vat roh­keu­den läh­teä vie­mään ilo­sa­no­maa Kris­tuk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta, sa­no­maa sii­tä, et­tä kuo­le­ma ja syn­ti on voi­tet­tu.

Moni elää tä­nään luk­ko­jen ta­ka­na ja eris­tyk­ses­sä. Tur­vat­to­muus ja epä­var­muus pai­na­vat mie­liä. On huol­ta omas­ta tai lä­heis­ten ter­vey­des­tä ja tur­val­li­suu­des­ta.

Olem­me us­ko­tel­leet, et­tä elä­mäm­me on omis­sa kä­sis­säm­me, mut­ta ko­ro­nan ko­e­tel­les­sa mei­tä jou­dum­me­kin huo­maa­maan elä­män haa­voit­tu­vuu­den ja hau­rau­den. On teh­tä­vä se, mitä in­hi­mil­li­ses­ti voi­daan teh­dä.

Mut­ta sa­mal­la tar­vit­sem­me myös yli­maal­lis­ta vies­tiä, Kris­tuk­sen sa­naa: ”Rau­ha teil­le!” ”Rau­ha huol­ten kes­kel­le!” Evan­ke­liu­mi tuo toi­von sa­no­maa: Kris­tuk­sel­le on an­net­tu val­ta ja voi­ma, joka ylit­tää in­hi­mil­li­set ra­jat, jopa kuo­le­man ra­jan. Sik­si mei­dän ei tar­vit­se ol­la pe­lois­sam­me. Elä­mäm­me on hä­nen kä­des­sään ja hä­nen va­ras­saan. Hä­nen kans­saan voim­me koh­da­ta tur­val­li­ses­ti tu­le­vai­suu­den, mil­lai­nen se on­kaan. ”Mi­nul­la on omat suun­ni­tel­ma­ni tei­tä var­ten, sa­noo Her­ra. Mi­nun aja­tuk­se­ni ovat rau­han ei­vät­kä tu­hon aja­tuk­sia: minä an­nan teil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von” (Jer. 29:11).

Pää­si­äis­ter­veh­dys on kir­joi­tet­tu yh­teis­työs­sä Kir­kon­seu­dun le­vik­ki­a­lu­een kirk­ko­her­ro­jen kans­sa. Heik­ki Pel­ko­nen on Lau­neen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover