JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kirkko on lohdullinen paikka tehdä kestävän kehityksen työtä

17.10.2020
Eira Rosberg

“Vaik­ka tie­täi­sin, et­tä huo­men­na tu­lee maa­il­man­lop­pu, is­tut­tai­sin tä­nään ome­na­puun.” Sa­non­ta ei eh­kä ole Lut­he­rin, mut­ta mie­les­tä­ni se ku­vas­taa kau­niis­ti, kuin­ka kan­nat­taa pa­nos­taa sel­lai­siin si­joi­tuk­siin, jot­ka kan­ta­vat he­del­mää sit­ten­kin, kun mi­nua ei enää ole. Ku­ten kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen. Ja lap­siin.

Il­mas­to­ah­dis­tus­ta voi hel­pot­taa ker­to­mal­la, et­tä asi­oi­den eteen teh­dään töi­tä. Jo­kai­nen voi muut­taa toi­min­ta­ta­po­jaan, mut­ta isot muu­tok­set ei­vät ole las­ten vas­tuul­la, ei­kä sitä pidä heil­le ly­kä­tä­kään. Seu­ra­kun­nat työs­ken­te­le­vät kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen eteen, ja sii­tä hyvä esi­merk­ki on kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi. Mik­si jol­lain seu­ra­kun­nal­la EI oli­si sitä?

Ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi on laa­tu­kä­si­kir­ja. Ih­mi­set voi­vat luot­taa, et­tä eri puo­lil­la Suo­mea näi­tä asi­oi­ta to­teu­te­taan ja seu­ra­taan sa­man­kal­tai­ses­ti.

Ver­rat­tu­na ylei­siin ser­ti­fi­oin­tei­hin kir­kon dip­lo­min han­kin­ta on edul­lis­ta. Ei se toki il­mais­ta ole: seu­ra­kun­nas­ta täy­tyy löy­tyä ym­pä­ris­tö­vas­taa­va ja luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä ja työ­a­loil­ta asi­as­ta kiin­nos­tu­nei­ta ih­mi­siä. Hen­ki­lös­tön täy­tyy an­taa käyt­tää työ­ai­kaa ym­pä­ris­tö­työ­hön. Oh­jel­man te­ki­jäl­le pi­tää mak­saa vä­hin­tään sti­pen­di ja au­di­toin­ti­kin mak­saa.

Mut­ta ener­gi­an­ku­lu­tuk­sen ja jä­te­mää­rien seu­ran­ta ja ym­pä­ris­tö­kas­va­tus kaik­kia työ­a­lo­ja lä­pi­leik­kaa­va­na toi­min­ta­na tuo­vat sääs­tö­jä ja yh­te­näi­syyt­tä toi­min­taan.

Kirk­ko Suo­mes­sa ha­lu­aa ol­la hii­li­neut­raa­li vuon­na 2030, ja ai­noa reit­ti tä­hän läh­tee il­mas­to­pääs­tö­jen ja hii­li­nie­lu­jen seu­ran­nas­ta. Täs­sä on vie­lä pal­jon te­ke­mis­tä mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa. Hei­no­las­sa seu­ra­kun­nan hii­li­ta­se on las­ket­tu ja hii­li­neut­raa­lius­ta­voi­te on re­a­lis­ti­nen suun­ni­tel­luil­la toi­men­pi­teil­lä.

Ym­pä­ris­tö­kas­va­tus ei tar­koi­ta ai­no­as­taan lap­sien ja nuor­ten kans­sa teh­tä­vää työ­tä, vaan se on lä­pi­leik­kaa­va tee­ma kai­kil­la aloil­la. Lap­sil­le ja nuo­ril­le tu­lee tar­jo­ta tai­to­ja ja tie­to­ja, joi­den avul­la he pär­jää­vät tu­le­vai­suu­den muut­tu­nees­sa maa­il­mas­sa. Kes­tä­vä elä­män­ta­pa on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa, ja ai­kuis­ten teh­tä­vä on val­mis­tel­la tu­le­vat su­ku­pol­vet sen to­teut­ta­mi­seen.

Elä­mä ei tule ole­maan kur­jem­paa kuin nyt, päin­vas­toin – se on täyn­nä toi­voa! Kirk­ko on loh­dul­li­nen paik­ka teh­dä kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen työ­tä: pers­pek­tii­vi on riit­tä­vän pit­kä.

Kir­joit­ta­ja on joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja sekä luot­ta­mus­hen­ki­lö ja ym­pä­ris­tö­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Hei­no­las­ta.

Lue lisää aiheesta

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

Radek Karkulowski

Uutiset
18.10.2021

Ympä­ris­tö­on­gel­mien pohtiminen ja ratkai­se­minen yhdessä vahvistaa toivon näköalaa – "Kirkon tulee käyttää myös omaa ääntään"

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
5.6.2021

Rippi­kou­luissa otetaan käyttöön ympä­ris­tö­tun­teita ja luon­to­ko­ke­musta käsittelevä opin­to­ko­ko­nai­suus

Mielipiteet
5.5.2021

Kohti yhteistä tavoitetta – Kirkonseutu painetaan nyt hiili­neut­raa­listi

Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Menot
15.1.2021

Pyhiin­va­el­lukset kutsuvat lähiym­pä­ris­töön jopa 12 kertaa tänä vuonna – "Voimme liikkua täysin kiireettä ilman suorit­ta­mista"

Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Uutiset
14.1.2021

Näin Heinolan seurakunta aikoo muuttua hiili­neut­raa­liksi – Katso laskelma hiili­pääs­töistä ja hiili­nie­lusta