JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Karis­maat­tinen hupparimies 2000 vuoden takaa – Jeesusta olisi vaikea sivuuttaa

18.3.2021
Markus Luukkonen

Jos olet kuun­nel­lut Ra­dio Voi­man Mi­nun Lah­te­ni -jut­tu­sar­jaa tai seu­ran­nut Lah­den seu­ra­kun­tien säh­köis­tä vies­tin­tää, olet eh­kä kuul­lut ää­nik­li­pin, jos­sa nuo­ret nai­set snäp­pää­vät ja jut­te­le­vat sa­mal­la seu­ra­kun­nan toi­min­nas­ta. "Se pit­kä­tuk­kai­nen jäbä on mun suo­sik­ki", fii­lis­te­lee toi­nen.

Pää­si­äi­nen eli kirk­ko­vuo­den hui­pen­nus lä­hes­tyy. Sil­loin seu­ra­taan Jee­suk­sen vii­mei­siä vai­hei­ta ja ylös­nou­se­mus­ta.

Kuka Jee­sus Na­sa­re­ti­lai­nen, tuo "pit­kä­tuk­kai­nen jäbä" oi­ke­as­taan oli? Jee­sus on muut­tu­nut län­si­mai­sil­le ih­mi­sil­le pik­ku­hil­jaa vie­raak­si ja hiu­kan kiil­to­ku­va­mai­sek­si hah­mok­si. Ai­ka­lais­kir­joi­tus­ten va­los­sa, mer­kit­tä­vim­pi­nä Mat­teuk­sen, Mar­kuk­sen ja Luuk­kaan evan­ke­liu­mit, oli kui­ten­kin kyse san­gen mie­len­kiin­toi­ses­ta hen­ki­lös­tä.

Jois­sa­kin mark­ki­noin­ti­tem­pauk­sis­sa hä­net on pu­et­tu hup­pa­riin ja si­joi­tet­tu hips­te­rik­si mo­der­niin kau­pun­ki­ku­vaan. En­tä jos hän il­mes­tyi­si Lah­teen – mil­lai­se­na me hä­net nä­ki­sim­me ja mitä hän meis­tä ajat­te­li­si?

Jee­sus Na­sa­re­ti­lai­nen aloit­ti jul­ki­sen toi­min­nan noin kol­mi­kymp­pi­se­nä työs­ken­nel­ty­ään ai­em­min ta­lon­ra­ken­ta­ja­na. Ole­te­taan siis, et­tä Jee­sus saa­pui­si pää­kau­pun­ki­seu­dun työ­mail­ta ke­säk­si Lah­den seu­dul­le. Hän ma­joit­tui­si lei­rin­tä­a­lu­eel­le, sa­no­taan nyt Mes­si­lään.

Ran­ta­te­ras­sil­la ja kir­kon­ky­län ki­os­kil­la hä­nen pu­heen­sa he­rät­täi­si­vät mie­len­kiin­toa, ja pian hän al­kai­si pi­tää jul­ki­sia pu­hei­ta. Jee­suk­sel­la oli­si oma tu­be­ka­na­va ja hä­nen po­lee­mi­set aja­tuk­sen­sa poi­ki­si­vat Lah­ti-pals­tal­la pit­kiä kes­kus­te­lui­ta.

Mai­ne kas­vai­si ih­me­te­ko­jen jäl­keen. Muk­ku­lan kar­ta­nol­la hän häm­mäs­tyt­täi­si mui­ta hää­vie­rai­ta muut­ta­mal­la ve­den vii­nik­si. Juh­lien jäl­keen Vääk­syn ka­na­va­ris­tei­lyn asi­ak­kaat seu­rai­si­vat äi­män kä­ke­nä, kun hup­pa­ri­mies harp­poi­si Ve­si­jär­ven pin­taa pit­kin Lah­den mat­kus­ta­ja­sa­ta­maan.

Myö­hem­min kuu­kau­si­mark­ki­noil­la nou­si­si kohu, kun Jee­sus pa­ran­tai­si vyö­tä­rös­tään alas hal­vaan­tu­nen paa­pan. Mies nou­si­si ylös pyö­rä­tuo­lis­taan, pe­rui­si tak­sin ja pa­lai­si omin ja­loin pal­ve­lu­ta­loon.

Jee­sus oli ka­ris­maat­ti­nen ja vas­ta­kult­tuu­ri­nen hah­mo, joka naut­ti ol­les­saan kes­kel­lä ih­mi­siä ja opet­ta­es­saan hei­tä. Niin­pä hän kier­täi­si ke­sä­ta­pah­tu­mas­ta toi­seen: Hei­no­lan ke­sä­te­at­te­riin, Kymi Rin­gil­le, Ani­an­pel­lon ja Har­to­lan mark­ki­noil­le.

Kaik­ki­al­la hä­net huo­mat­tai­siin, mut­ta ver­taus­ku­val­li­set pu­heet jät­täi­si­vät mo­net häm­men­ty­neik­si. Jee­sus kaih­tai­si kau­pal­li­suut­ta ja pin­nal­li­suut­ta, eläi­si eko­lo­gi­ses­ti, nos­tai­si pää­hän pot­kit­tu­ja ja ko­ros­tai­si lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta sekä ih­mis­ten ta­sa­ver­tai­suut­ta.

Mitä enem­män Jee­suk­seen tu­tus­tuu his­to­ri­al­li­se­na hen­ki­lö­nä sekä kris­ti­no­pin mu­kai­se­na Ju­ma­lan Poi­ka­na, sitä vai­ke­am­paa hän­tä on si­vuut­taa.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover