JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Joulun lahjat kantavat uuteen vuoteen

Jani Mahkonen

13.1.2023
Lotta Jensen

”Nyt köy­hän niin kuin rik­kaan luo, su­loi­nen jou­lus tuo!” Sa­ka­ri To­pe­liuk­sen ru­non aja­tus on kau­nis, mut­ta tie­däm­me, et­tä kun ra­hat ovat tiu­koil­la, ei jou­lun odo­tus ole ko­vin su­lois­ta. Ti­las­to­kes­kuk­sen jou­lu­kuus­sa jul­kai­se­man tu­lon­ja­ko­ti­las­ton mu­kaan tu­lo­e­rot ovat kas­va­neet Suo­mes­sa poik­keuk­sel­li­sien suu­rik­si.

Vuon­na 2021 suu­ri­tu­loi­sim­man kym­me­nyk­sen tu­lo­ta­so oli lä­hes seit­sen­ker­tai­nen pie­ni­tu­loi­sim­paan kym­me­nyk­seen näh­den. Vuo­si­tu­loi­na tämä tar­koit­ti sitä, et­tä pie­ni­tu­loi­sim­man kym­me­nyk­sen tu­lo­jen kes­ki­ar­vo oli noin 11 450 eu­roa hen­keä koh­den vuo­des­sa. No­pe­al­la las­ku­toi­mi­tuk­sel­la pie­ni­tu­loi­sim­pien piti pär­jä­tä al­le tu­han­nen eu­ron kuu­kau­si­tu­loil­la. Ja vaik­ka kan­sain­vä­li­ses­ti ver­tail­tu­na tu­lo­e­rot ovat Suo­mes­sa edel­leen var­sin pie­niä, niin tu­han­nen eu­ron kuu­kau­si­tu­loil­la on vai­kea sel­vi­tä päi­vit­täi­sis­tä me­nois­ta, saa­ti jär­jes­tää se To­pe­liuk­sen ru­non su­loi­nen jou­lu.

On­nek­si jou­lu he­rät­tää ih­mi­sis­sä ha­lua aut­taa. Hy­vän­tah­toi­suus ei ole ka­don­nut maa­il­mas­ta, ja kris­til­li­ses­sä jou­lun tul­kin­nas­sa ko­ros­tuu ih­mi­siä ra­kas­ta­van Ju­ma­lan hy­vän­tah­toi­suus luo­maan­sa maa­il­maa koh­taan.

Meil­lä Suo­mes­sa on pit­kät aut­ta­mi­sen pe­rin­teet. Mo­net jär­jes­töt, yri­tyk­set ja yk­si­tyi­set ih­mi­set ha­lu­a­vat teh­dä lah­joi­tuk­sia vä­hä­va­rais­ten aut­ta­mi­sek­si juu­ri jou­lu­na.

Kai­kil­le ovat var­mas­ti tut­tu­ja esi­mer­kik­si jou­lun al­la ka­tu­ku­vaan il­mes­ty­vät Pe­las­tu­sar­mei­jan jou­lu­pa­dat. Mo­nil­le meis­tä tut­tu­ja ovat myös Kir­kon ul­ko­maa­na­vun Toi­sen­lai­set Lah­jat ja vuo­sit­tain jou­lun ai­kaan jär­jes­tet­tä­vä Jou­lu­puu-hy­vän­te­ke­väi­syys­ke­räys, jon­ka avul­la ke­rä­tään lah­jo­ja eri­ar­voi­ses­sa ase­mas­sa ole­vil­le lap­sil­le.

Kir­kol­li­sen di­a­ko­ni­an teh­tä­vä­nä on jat­ku­vas­ti aut­taa ja tu­kea eri­tyi­ses­ti hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­via ja nii­tä, jot­ka jää­vät kai­ken muun avun ulot­tu­mat­to­miin tai ovat muu­toin kes­tä­mät­tö­mäs­sä ti­lan­tees­sa elä­mäs­sään.

Eri­tyi­ses­ti jou­lu­na kir­kon di­a­ko­ni­al­la on tär­keä teh­tä­vä, kun se saat­taa yh­teen sekä mo­net lah­jan an­ta­jat et­tä jou­lu­na ta­lou­del­lis­ta tu­kea tar­vit­se­vat. Di­a­ko­ni­as­sa teem­me ko­vas­ti töi­tä jou­lun al­la, jot­ta nämä kak­si ryh­mää ta­voit­tai­si­vat toi­sen­sa.

Py­rim­me di­a­ko­ni­as­sa ke­hit­tä­mään toi­min­taa saa­vu­tet­ta­vam­mak­si ja yri­täm­me par­haam­me mu­kaan huo­mi­oi­da kaik­kien yk­si­löl­li­set toi­veet, jot­ta jo­kai­nen ai­kui­nen ja lap­si voi­si saa­da To­pe­liuk­sen ru­non su­loi­sen jou­lun. Kii­tos juu­ri si­nul­le, joka otit yh­teyt­tä seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­aan jou­lu­na. Täs­tä on hyvä jat­kaa uut­ta vuot­ta 2023.

Kir­joit­ta­ja on Lau­neen seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover