JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Inhot­ta­vuu­desta kohti hyviä aikoja – kunpa vielä ehtoollisen vietto onnistuisi etänä

14.1.2021
Markus Luukkonen

On­nea Lah­ti.

Raf­fin ja ro­soi­sen työ­läis­kau­pun­gin pin­taa on kiil­lo­tet­tu mo­nes­ta suun­nas­ta, ja syys­tä­kin. Vuo­den 2021 ai­ka­na Lah­ti saa poik­keuk­sel­lis­ta nä­ky­vyyt­tä eu­roop­pa­lai­se­na ym­pä­ris­tö­kau­pun­ki­na. Kau­pun­gil­le, joka tun­net­tiin vuo­si­kym­me­niä tal­viur­hei­lus­taan, sit­ten sin­fo­ni­aor­kes­te­ris­taan, on tänä vuon­na tar­jol­la uu­den­lais­ta nos­tet­ta. Kau­pun­gis­ta kuo­riu­tuu uu­sia ker­rok­sia, ja par­haas­sa ta­pauk­ses­sa tuo­rei­ta ta­po­ja ja tek­no­lo­gi­aa jää py­sy­väs­ti su­ju­voit­ta­maan kau­pun­ki­lais­ten ar­kea.

Vaik­ka hoh­toa on li­sät­ty, toi­vot­ta­vas­ti nii­tä ro­so­ja­kaan ei unoh­de­ta, ovat­han ne osa nuo­ren Lah­den ta­ri­naa.

Niin in­hot­ta­va kuin ko­ro­na­pan­de­mia on­kin ol­lut, se mer­kit­see sa­mal­la ni­vel­koh­taa, jos­ta voi al­kaa pal­jon hy­viä asi­oi­ta.

Di­gi­taa­li­set kon­tak­tit ei­vät voi­ta ai­to­ja, mut­ta on niis­sä hy­vi­ä­kin puo­lia, ku­ten help­po saa­vu­tet­ta­vuus. Lah­den seu­ra­kun­nis­sa tämä huo­mat­tiin jou­lu­kuus­sa, jol­loin Kau­neim­piin Jou­lu­lau­lui­hin pa­nos­tet­tiin ver­kos­sa en­nen nä­ke­mät­tö­mäl­lä ta­val­la. Strii­ma­tuil­la ti­lai­suuk­sil­la oli kes­ki­mää­rin yli tu­hat kat­se­li­jaa.

Jos ker­ty­mää ver­taa ta­val­li­ses­ti kir­kon ovis­ta si­sään as­tu­viin kä­vi­jöi­hin, näyt­tää sil­tä, et­tä ta­voit­ta­vuu­tem­me oli nyt suu­rem­paa kuin nor­maa­li­o­lois­sa. On jo sel­vää, et­tä di­gi­taa­li­set toi­min­ta­muo­dot jää­vät kir­kon toi­min­taan py­sy­väs­ti. Kun­pa vie­lä eh­tool­li­sen viet­to on­nis­tui­si etä­nä.

Uu­den alus­sa ol­laan myös kiin­teis­tö­rat­kai­su­jen ta­kia. Lah­den kirk­ko­val­tuus­to pun­ner­si jou­lu­kuus­sa ko­vat pää­tök­set nä­en­näi­sen ki­vut­to­mas­ti, eh­kä sik­si, et­tä val­mis­te­lu oli pe­rus­teel­lis­ta ja avoin­ta. Ti­lo­jen tun­tu­va tii­vis­tä­mi­nen on pait­si ta­lou­del­li­nen myös stra­te­gi­nen lii­ke. Kirk­ko ei ole enää mo­no­liit­ti­nen py­hät­tö mä­el­lä, vaan mu­ka­na elä­män­me­nos­sa siel­lä mis­sä sitä tar­vi­taan. Ta­pah­tu­mat, ver­kos­tot, verk­ko ja some ovat yh­tä lail­la tär­kei­tä kuin pe­rin­tei­set py­hät ti­lat.

Myös ym­pä­ris­tön­suo­je­lu ja kes­tä­vä ke­hi­tys ovat kir­kol­le tär­kei­tä tee­mo­ja. Niil­le löy­ty­vät tu­ke­vat te­o­lo­gi­set pe­rus­te­lut luo­mis­ker­to­muk­ses­ta ja sii­tä nou­se­vas­ta luo­ma­kun­nan kun­ni­oit­ta­mi­ses­ta. Kir­kol­la on ym­pä­ris­tö­a­si­ois­sa yh­teis­kun­nal­lis­ta vas­tuu­ta jo sen­kin ta­kia, et­tä sil­lä on ta­lou­del­li­ses­ti yhä suh­teel­li­sen le­ve­ät har­ti­at. Vih­re­än kir­kon ta­pah­tu­mia on Lah­des­sa lu­vas­sa pit­kin al­ka­nut­ta vuot­ta.

Ei tämä vie­lä hel­pol­ta näy­tä – edel­li­sen vuo­den viil­tä­miä haa­vo­ja pa­ran­nel­laan vie­lä pit­kään. Ha­lu­an kui­ten­kin aja­tel­la, ja mer­kit­kin sii­hen viit­taa­vat, et­tä vuo­des­ta 2021 tu­lee huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­pi kuin vuo­des­ta 2020. Fik­su­jen ja uu­dis­ta­vien rat­kai­sui­den eteen teh­dään töi­tä niin Green Lah­den kuin seu­ra­kun­tien­kin or­ga­ni­saa­ti­ois­sa. Kris­til­li­ses­ti sum­mat­tu­na: toi­voa on.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover