JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ihmisarvo on jakamaton – radikaalia periaatetta ei voi noudattaa 90-prosent­ti­sesti

15.8.2023
Markus Luukkonen

Uu­si hal­li­tus on ajau­tu­nut kum­mal­li­seen ti­lan­tee­seen. Lo­ma­kau­del­la, en­nen kuin työ on eh­ti­nyt al­kaa­kaan, se on jou­tu­nut se­lit­te­le­mään val­lan­käyt­tä­jien ra­sis­ti­sik­si epäil­ty­jä kir­joi­tuk­sia ja asen­tei­ta.

Ke­sän mit­taan on vi­rin­nyt vil­kas ja tar­peel­li­nen kes­kus­te­lu ih­mi­sen ar­vos­ta ja yh­den­ver­tai­suu­des­ta. Ih­mi­sar­vol­la tar­koi­te­taan jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä ole­vaa ar­voa, joka on yh­tä­läi­nen ja luo­vut­ta­ma­ton. Kris­til­li­sen kä­si­tyk­sen mu­kaan ih­mi­nen on luo­tu­na ar­vo­kas riip­pu­mat­ta hä­nen omi­nai­suuk­sis­taan tai saa­vu­tuk­sis­taan.

Olet­pa siis tum­ma tai vaa­lea, bur­kaa käyt­tä­vä mus­li­mi­nai­nen, kon­na tai hy­vän­te­ki­jä, ri­kas tai ker­jä­läi­nen, ih­mi­sar­von mää­rä on täy­det 100 pro­sent­tia. Pe­ri­aa­te löy­tyy esi­mer­kik­si kir­kon aut­ta­mis­työn ja muun yh­teis­kun­nal­li­sen, syr­jäy­tet­ty­jen ase­man hy­väk­si teh­dyn työn taus­tal­ta.

Pe­ri­aa­te on vai­kut­ta­nut mo­nien mai­den, muun mu­as­sa Suo­men, pe­rus­tus­la­kiin. Se on myös tär­ke­äs­sä osas­sa esi­mer­kik­si Im­ma­nu­el Kan­tin fi­lo­so­fi­as­sa.

Ku­ten po­lii­tik­ko­jen en­ti­sis­tä pu­heis­ta ja kir­joi­tuk­sis­ta voi pää­tel­lä, kaik­ki ei­vät kui­ten­kaan ole täs­tä yh­tä miel­tä. Ri­veil­tä ja ri­vien vä­lis­tä on voi­nut lu­kea, et­tä joi­den­kin oi­keu­det ovat toi­sia suu­rem­pia ja viha muu­ka­lai­sia koh­taan on tois­ten mie­les­tä oo­koo.

Vie­ras­maa­lai­siin liit­ty­vät epä­luu­lot ei­vät tie­ten­kään ole uu­si asia. Nurk­ka­kun­tai­suut­ta on ai­na ko­et­tu, ja sitä il­me­nee yhä jopa eri paik­ka­kun­tien kes­ken.

Ajan­las­kun alun ai­koi­hin va­paat roo­ma­lai­set mie­het muo­dos­ti­vat etuo­i­keu­tet­tu­jen jou­kon suh­tees­sa esi­mer­kik­si nai­siin sekä eri et­ni­sis­tä ryh­mis­tä koos­tu­vaan or­ja­vä­es­töön.

Joi­hin­kin ih­mis­kun­nan pi­meim­piin il­mi­öi­hin, ku­ten juu­ta­lais­vi­haan tai Ete­lä-Af­ri­kan apart­heid-hal­lin­toon, on löy­det­ty jopa raa­ma­tul­li­sia pe­rus­tei­ta. Raa­mat­tu ja ra­sis­mi -ni­mi­sen kir­jan kir­joit­ta­nut te­o­lo­gi­an toh­to­ri Min­na Hei­mo­la to­te­aa­kin Ko­ti­maa-leh­den haas­tat­te­lus­sa, et­tä myös kris­tit­ty­jen py­hää kir­jaa on lu­et­ta­va eet­ti­sil­lä pe­ri­aat­teil­la.

Kirk­koi­sis­tä jo esi­mer­kik­si Au­gus­ti­nus har­joit­ti eet­tis­tä raa­mat­tuk­ri­tiik­kiä. Hän suh­tau­tui kiel­tei­ses­ti Van­han tes­ta­men­tin ky­see­na­lai­si­na pi­tä­miin­sä koh­tiin, ku­ten mo­ni­a­vi­oi­suu­teen.

Ih­mi­sar­vo on ja­ka­ma­ton. Jot­ta tämä ra­di­kaa­li ja hy­väk­si ha­vait­tu pe­ri­aa­te py­syy to­te­na, em­me voi nouk­kia ru­si­noi­ta pul­las­ta ja nou­dat­taa sitä esi­mer­kik­si 90-pro­sent­ti­ses­ti.

So­vel­ta­mis­ta ny­ky­päi­vään voi hah­mo­tel­la Uu­des­ta tes­ta­men­tis­ta löy­ty­vien rak­kau­den kak­sois­käs­kyn ja kul­tai­sen sään­nön va­los­sa. En­sim­mäi­nen ke­hot­taa ra­kas­ta­maan Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä niin kuin it­seä. Kul­tai­sen sään­nön no­jal­la puo­les­taan "kaik­ki, min­kä tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, teh­kää te heil­le".

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover