JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taan hiipi mörkö, ja siksi vanhat palve­lu­ra­ken­teet pitäisi räjäyttää

13.3.2024
Markus Luukkonen

Mie­len­ter­vey­den ja elä­män­hal­lin­nan tu­ke­mi­nen on osoit­tau­tu­nut tär­ke­äk­si ja kas­va­vak­si yh­teis­kun­nal­li­sek­si teh­tä­väk­si. Pal­ve­luis­ta on pu­laa, var­sin­kin sel­lai­sis­ta, jot­ka ovat hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­via ja joi­hin eri tar­vit­se jo­not­taa kuu­kau­sia.

Hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­taan on hii­pi­nyt mör­kö. Se on oi­ke­as­taan ha­vait­tu jo kot­van ai­kaa sit­ten, mut­ta sen nu­jer­ta­mi­seen ei pe­rin­tei­nen pal­ve­lu­tar­jon­ta ole enää riit­tä­nyt.

Ky­sy­mys on nuor­ten ai­kuis­ten koh­dal­la mo­ni­ta­hoi­nen. Taus­tal­la on tie­ten­kin on ym­mär­ret­tä­viä te­ki­jöi­tä, ku­ten op­pi­mis­vai­keu­det, päih­de­on­gel­mat ja ri­sai­set per­he­suh­teet. Elä­män eväät ovat jo­kai­sel­la eri­lai­set.

Voi­daan pu­hua myös iden­ti­teet­tien krii­sis­tä, joka on nyt voi­mak­kaam­pi kuin ken­ties kos­kaan ai­em­min.

So­si­aa­lip­sy­ko­lo­gi Ras­mus Man­nerst­rö­min mu­kaan krii­si pe­rus­tuu har­ha­ku­vi­tel­maan, jos­sa kuka ta­han­sa voi ol­la mitä ta­han­sa. Man­nerst­rö­min väi­tös­tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­si, et­tä vain va­jaal­la kol­ma­so­sal­la nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta on kir­kas kä­si­tys it­ses­tään ja tu­le­vai­suu­des­taan.

Iden­ti­teet­tiä tar­vi­taan mää­rit­te­le­mään, kuka olen, mis­tä tu­len ja mi­hin olen me­nos­sa. Kui­ten­kin nuo­ret ker­to­vat eri tut­ki­muk­sis­sa ja me­di­ois­sa ko­ke­van­sa suur­ta epä­var­muut­ta sen suh­teen, mitä he elä­mäl­tään ha­lu­a­vat. Riit­toi­sa ta­va­ra­ta­lo, jos­ta ku­kin poi­mii elä­mys­ko­riin ha­lu­a­man­sa ai­nek­set, ei toi­mi­kaan niin kuin piti.

Myös ko­ro­na­pan­de­mia, so­dat ja ylei­nen epä­var­muus ovat is­ke­neet lo­ven mo­nen nuo­ren so­si­aa­li­siin suh­tei­siin ja aja­tus­maa­il­maan.

Vie­lä 1990-lu­vul­la nuo­ruu­ten­sa viet­tä­neet pää­si­vät naut­ti­maan laa­je­ne­van glo­ba­li­saa­ti­on hyö­dyis­tä. Tänä päi­vä­nä maa­il­ma ei enää näyt­täy­dy­kään mah­dol­li­suuk­sien kaut­ta, vaan jouk­ko­na en­nak­ko­e­del­ly­tyk­siä, joi­den jäl­keen täy­si­pai­noi­nen elä­mä voi­daan saa­vut­taa.

Suo­ri­tus­pai­nei­ta on help­poa ke­rä­tä so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­sa ku­kois­ta­vas­ta kiil­to­ku­va­e­lä­mäs­tä. Li­säk­si some on hei­ken­tä­nyt kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria ja li­sän­nyt po­la­ri­saa­ti­o­ta.

Kun em­me vie­lä var­mas­ti tie­dä, kuin­ka mie­len­ter­vey­den krii­si voi­te­taan, on ai­na­kin vält­tä­mä­tön­tä ky­see­na­lais­taa van­hat pal­ve­lu­ra­ken­teet ja ko­keil­la uu­sia.

Lah­des­sa käyn­nis­tyi Wal­kers-kah­vi­lan ti­lois­sa va­paa­muo­toi­nen kah­vi­la­toi­min­ta, jo­hon toi­vo­taan mu­kaan eri­tyi­ses­ti nuo­ria ai­kui­sia. Mak­su­ton­ta ly­hyt­te­ra­pi­aa on tar­jol­la ka­dun toi­sel­la puo­lel­la Trion pal­ve­lu­to­ril­la. Al­le 30-vuo­ti­ai­den vas­taa­no­tot ovat maa­nan­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin. Tiis­tai­sin Walk in -ly­hyt­te­ra­pia laa­je­nee pal­ve­le­maan myös ai­kui­sia.

Kir­kon vies­ti kuu­luu, et­tä toi­voa on, ja et­tä toi­vo syn­tyy te­ke­mäl­lä. Vie­lä tar­vi­taan laa­jaa koor­di­naa­ti­o­ta, jot­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eet, jär­jes­töt ja seu­ra­kun­nat toi­mi­vat te­hok­kaas­ti ja toi­si­aan täy­den­tä­en.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover