JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Huippumuoti kohtaa diakonian

Emilia Malin

31.5.2024
Liisa Malin

Kaik­ki al­koi om­pe­lu­ko­neen ja sau­mu­rin huol­los­ta. Lä­hes käyt­tä­mä­tön sau­mu­ri­ni le­pä­si 20 vuot­ta kaa­pis­sa ja mi­ten olin­kaan sääs­tä­nyt sii­hen ra­haa las­ten ol­les­sa pie­niä. Aloi­tet­tua työ­ni di­a­ko­ni­as­sa ruuh­ka­vuo­sien kes­kel­lä om­pe­lut unoh­tui­vat. Ko­ke­nut kor­jaa­ja sai on­nek­si mo­lem­mat ko­neet taas sur­raa­maan.

Ke­vään ai­ka­na seu­ra­sin te­le­vi­si­os­ta Muo­din hui­pul­le 2024 -sar­jaa, lem­pi­oh­jel­maa­ni. Uran­sa alus­sa ole­vat muo­ti­suun­nit­te­li­jat ki­sa­si­vat hy­pys­tä alan­sa hui­pul­le. En niin­kään ol­lut kiin­nos­tu­nut huip­pu­muo­dis­ta, vaan pro­ses­sis­ta, jos­sa luo­daan uut­ta ja käyt­tä­jäl­le yk­si­löl­li­ses­ti so­vel­tu­vaa vaa­tet­ta.

Pik­ku­hil­jaa mie­les­sä­ni al­koi pyö­riä aja­tus, mi­ten lä­hel­lä toi­si­aan ovat­kaan ih­mi­sen ul­koi­nen ja si­säi­nen va­rus­ta­mi­nen. Vaik­ka­kin vaa­te­tus nä­kyy kai­kil­le ja si­säi­nen maa­il­ma on yk­si­tyi­nen. Ja mi­ten sa­mat tee­mat ovat aut­ta­mi­sen ja vaa­te­suun­nit­te­lun yti­mes­sä, yh­teys ke­hoon ja tun­tei­siin sekä pyr­ki­mys täyt­tää it­sem­me ko­koi­nen kolo täs­sä elä­mäs­sä.

Mie­li­ku­vis­sa­ni apua ha­ke­van tak­ki voi ol­la lii­an pie­ni, jol­loin omat lah­jat ja roh­keus elää omaa elä­mää ovat tu­kah­tu­neet. Lii­an pie­nen ta­kin nä­ke­vät muut­kin ja huo­maa­vat ti­lai­suu­ten­sa tul­len kä­vel­lä röyh­ke­äs­ti yli. Tai tak­ki voi ol­la lii­an suu­ri, lii­kaa odo­tuk­sia, lii­kaa haas­tei­ta, ja ih­mi­nen vä­syy. So­pi­vaan tak­kiin tar­vi­taan uu­det kaa­vat ja asi­aan pa­neu­tu­nut om­pe­li­ja. Sel­lai­nen, joka ky­se­lee, mil­lais­ta mal­lia asi­a­kas on miet­ti­nyt. Ja vä­riä, eh­kä sitä pi­tää en­sin miet­tiä yh­des­sä. Eh­kei ai­na mus­taa, tai rus­ke­aa, vaan vä­hän se­kaan pu­nais­ta, kel­tais­ta tai roh­ke­aa orans­sia. Mi­hin vaat­teen kan­ta­ja oli­si val­mis, mil­lai­nen on hä­nen unel­man­sa elä­mäs­tä?

Eri­tyi­sen tar­kas­ti val­mis­te­taan su­rua koh­dan­neen hen­ki­lön vaa­te. Su­re­va eh­dot­taa viit­taa, läm­pöis­tä, peh­me­ää, jo­hon voi­si kää­riy­tyä ja ko­kea ole­van­sa tur­vas­sa. Om­pe­li­ja kuun­te­lee tark­kaan asi­ak­kaan­sa toi­veet, te­kee nii­den mu­kaan ja ym­mär­tää, et­tä tak­ki­a­si­oi­hin pääs­tään vas­ta, kun su­re­van viit­ta on las­kos­tet­tu si­vuun ja nos­tet­tu hyl­lyl­le.

Jos­kus, va­hin­gos­sa, vaat­teen so­vi­tus­vai­hees­sa neu­la saat­taa pis­tää ki­vu­li­aas­ti asi­a­kas­ta. Om­pe­li­ja pa­hoit­te­lee va­hin­koa ja yrit­tää ol­la vie­lä tar­kem­pi jat­kos­sa. Vii­sas aut­ta­ja tar­kas­taa ai­na vä­lil­lä, on­ko ym­mär­tä­nyt oi­kein kuu­le­man­sa asi­at. Jos suh­de on tur­val­li­nen, asi­a­kas kyl­lä ker­too re­hel­li­sen vas­tauk­sen. Jos vää­rin­kä­si­tyk­siä on sat­tu­nut, ne sel­vi­te­tään ja ki­pua ai­heut­ta­neet sa­nat me­net­tä­vät mer­ki­tyk­sen­sä.

Muo­din hui­pul­le -oh­jel­mas­sa suun­nit­te­li­jat kuu­le­vat ole­van­sa niin hy­viä, kuin hei­dän vii­mei­sin suun­nit­te­le­man­sa vaa­te on. So­pii­kin poh­tia näin eläk­keel­le siir­ty­mi­sen kyn­nyk­sel­lä, mis­sä eni­ten ha­lu­ai­sin aut­ta­ja­na on­nis­tua? Vas­taus on: Minä näen Si­nut.

Kir­joit­ta­ja on Jout­jär­ven di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover