JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Himalaja näkyy taas – koronan jälkeen tärkeät asiat voivat erottua ylimää­räi­sestä

16.5.2020
Reetta Kalteenmäki

Hi­ma­la­jan vuo­ris­to nä­kyy nyt en­sim­mäis­tä ker­taa 30 vuo­teen Poh­jois-In­ti­as­sa. Siis en­sim­mäis­tä ker­taa niin pit­kään ai­kaan! Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia on vä­hen­tä­nyt il­man­saas­tei­ta, kun lii­ken­teen ja te­ol­li­suus­tuo­tan­non mää­rät ovat vä­hen­ty­neet. Tun­tuu ai­van kä­sit­tä­mät­tö­mäl­tä, et­tä me ih­mi­set olem­me pääs­tä­neet maa­il­man sel­lai­seen kun­toon, et­tä vuo­ret­kaan ei­vät näy. Täl­lä ra­joi­tus­ten ke­vääl­lä on mo­nen­lai­sia vai­ku­tuk­sia, jois­ta suu­rin osa ei ole po­si­tii­vi­sia. Hi­ma­la­jan esi­merk­ki on kui­ten­kin lait­ta­nut mi­nut miet­ti­mään, on­ko tämä elä­män pel­kis­ty­mi­sen kau­si kir­kas­ta­nut mi­nul­le jo­tain tär­ke­ää, joka on ol­lut pit­kään nä­ky­mät­tö­mis­sä. Poik­keus­ti­la, oli­pa se kan­sal­li­nen tai hen­ki­lö­koh­tai­sen elä­män kau­si, on mah­dol­li­suus näh­dä asi­oi­ta uu­del­la ta­val­la.

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa kir­jees­sään: ”Vaik­ka ul­ko­nai­nen ih­mi­sem­me mur­tuu­kin, niin si­säi­nen ih­mi­sem­me uu­dis­tuu päi­vä päi­väl­tä. Tämä het­kel­li­nen ja vä­häi­nen ah­din­kom­me tuot­taa meil­le mää­rät­tö­män suu­ren, ikui­sen kirk­kau­den. Em­me­kä me kiin­ni­tä kat­set­tam­me nä­ky­vään vaan nä­ky­mät­tö­mään, sil­lä nä­ky­vä kes­tää vain ai­kan­sa mut­ta nä­ky­mä­tön kes­tää ikui­ses­ti.” (2. Kor. 4:16–18). Paa­va­li jou­tui elä­män­sä ai­ka­na kär­si­mään pal­jon niin fyy­si­ses­ti kuin hen­ki­ses­ti­kin. Kui­ten­kin hän koki, et­tä Ju­ma­la oli hä­nen kans­saan. Paa­va­li pyr­ki pi­tä­mään kat­seen­sa sii­nä, mikä elä­mäs­sä on tär­kein­tä.

Ihan ta­val­li­sen ar­jen kii­reet tai mur­heet, ko­ro­naa tai ei, tu­le­vat usein peit­tä­mään asi­oi­ta, jot­ka ovat pit­käs­sä juok­sus­sa tär­kei­tä. Sik­si kirk­kaan nä­ke­mi­sen het­kiä tar­vi­taan. Sel­lai­sia het­kiä, jois­sa tär­ke­ät ja to­del­li­set asi­at erot­tu­vat yli­mää­räi­ses­tä. Poik­ke­a­mia ja py­säh­ty­mi­siä, jot­ta voi pa­rem­min ais­tia Ju­ma­lan läs­nä­o­lon ja kan­nat­te­lun. Mo­nel­le näi­tä kirk­kaam­pia het­kiä ovat het­ket luon­nos­sa. Olen­nais­ta on, et­tä löy­tää kei­no­ja kiin­nit­tää vä­lil­lä kat­se sii­hen mikä py­syy. Kun ko­ro­na­ke­vään poik­keus­jär­jes­te­ly­jä ale­taan pur­kaa, kaik­ki ei pa­laa täy­sin en­nal­leen. Var­sin­kin Hi­ma­la­jan vuo­ris­tol­le toi­von sitä, et­tä ar­ki ei pa­lai­si sa­man­lai­se­na kuin en­nen. En­tä si­nun ar­ke­si? Mitä si­nul­le on tä­män ke­vään ai­ka­na kir­kas­tu­nut niin, et­tä et enää ha­lua pääs­tää sitä nä­ky­vis­tä­si?

Kir­joit­ta­ja on yh­tei­sö- ja ta­pah­tu­ma­pap­pi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover