JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ekopaastoa harjoitettu jo kokonainen vuosi – mistä vielä pitäisi luopua?

26.2.2021
Markus Luukkonen

Tal­vi on nyt par­haim­mil­laan, ja mo­nis­sa päi­jät­hä­mä­läi­sis­sä per­heis­sä siir­ry­tään tal­vi­lo­man viet­toon.

Ku­lu­va tal­vi­kau­si on ol­lut poik­keuk­sel­li­sen kau­nis. Lun­ta ja pak­kas­ta on riit­tä­nyt hy­vin joi­den­kin vä­hä­lu­mis­ten tal­vien jäl­keen.

Kos­ka si­sä­lii­kun­ta ja eri­lai­set ryh­mä­lii­kun­ta­muo­dot ovat täl­lä het­kel­lä vä­hem­män suo­si­tel­ta­via, hiih­tä­mi­sen ja muun ul­ko­lii­kun­nan ar­vo on kas­va­nut suu­rek­si. Myös esi­mer­kik­si maas­to­pyö­räi­li­jät ovat Sal­paus­se­läl­lä rai­van­neet omia pol­ku­ja pit­kin tal­vea.

Lah­den seu­ra­kun­nat käyn­nis­ti vii­me vii­kol­la Yh­teis­vas­tuu­hiih­to-tem­pauk­sen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on ke­rä­tä ra­haa vuo­den 2021 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­le. Haas­tam­me mu­kaan ih­mi­siä Lah­des­ta ja lä­hi­seu­dul­ta, mik­sei kau­em­paa­kin.

Vuo­den 2021 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tee­ma tu­lee kaik­kia lä­hel­le, sil­lä täl­lä ker­taa ke­rä­tään va­ro­ja kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ikäih­mis­ten aut­ta­mi­sek­si Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Osa ke­räys­tuo­tois­ta oh­ja­taan ikäih­mis­ten di­gi­tai­to­ja edis­tä­viin kou­lu­tuk­siin.

Yh­teis­vas­tuu­hiih­don idea on yk­sin­ker­tai­ses­ti "lii­ku ja lah­joi­ta". Voit hiih­tää tai kä­vel­lä it­sel­le­si so­pi­va­na ajan­koh­ta­na ha­lu­a­ma­si mat­kan. Ul­koi­lun jäl­keen lah­joi­te­taan oma­va­lin­tai­nen sum­ma. Jos hiih­dät 10 ki­lo­met­rin len­kin, voi lah­joit­taa esi­mer­kik­si 10 eu­roa.

Hyvä kan­nat­taa lait­taa kier­tä­mään, jo­ten omas­ta osal­lis­tu­mi­ses­taan voi ker­toa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ai­he­tun­nis­teel­la #yh­teis­vas­tuu­hiih­to. Lii­kun­ta­muo­dol­la ei ole suu­rem­paa mer­ki­tys­tä – hiih­to, kä­ve­ly, luis­te­lu tai pyö­räi­ly käy­vät ai­van yh­tä hy­vin. Myös pulk­ka­mä­ki hy­väk­sy­tään. Tar­kem­pia tie­to­ja ja mak­su­po­lut ko­ti­seu­ra­kun­nan lah­joi­tus­ti­leil­le löy­ty­vät Lah­den seu­ra­kun­tien verk­ko­si­vuil­ta.

Näi­nä viik­koi­na on käyn­nis­sä toi­nen­kin kam­pan­ja, eli evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon Eko­paas­to. Sil­lä on tart­tu­ma­pin­taa Lah­den seu­dul­la, sil­lä tänä vuon­na kam­pan­jas­sa ha­lu­taan kiin­nit­tää huo­mi­o­ta ve­teen ja ve­sis­töi­hin sekä ar­jen va­lin­toi­hin, joil­la voi­daan vai­kut­taa ve­sis­tö­jen puh­tau­teen.

Lah­des­sa, Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­gis­sa, asu­taan mer­kit­tä­vän poh­ja­ve­si­a­lu­een pääl­lä, ja tääl­lä on teh­ty jo vuo­si­kym­me­niä töi­tä Ve­si­jär­ven hy­väk­si. Asik­ka­las­ta Pa­das­jo­el­le ja Sys­mään ulot­tu­va Päi­jän­teen kan­sal­lis­puis­to puo­les­taan kuu­luu koko Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa suo­jel­ta­viin kruu­nun­ja­lo­ki­viin.

Tänä vuon­na moni on ky­sy­nyt, et­tä mis­tä vie­lä pi­täi­si luo­pua, kun eko­paas­toa on har­joi­tet­tu jo ko­ko­nai­nen vuo­si. Vas­taus voi­si löy­tyä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta kil­voit­te­lus­ta, jon­ka ta­son voi sää­tää it­sel­leen so­pi­vak­si. Esi­mer­kik­si: jos jät­tää muu­ta­man olu­en, suk­laan tai juus­tot os­ta­mat­ta, sääs­ty­neet va­rat voi käyt­tää Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover