JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Välitetään lapsista leimaamisen sijaan

Lahden seurakunnat

27.9.2022
Riikkaliisa Joentausta

Lap­suu­te­ni per­hees­sä las­ten ka­ve­rit oli­vat ai­na ter­ve­tul­lei­ta ky­läi­le­mään. Eten­kin han­ka­lis­sa per­he­o­lois­sa elä­viä lap­sia äi­ti ke­hot­ti kut­su­maan ky­lään kou­lun jäl­keen. Meil­lä oli rau­hal­lis­ta viet­tää il­ta­päi­vää ja jo­ta­kin vä­li­pa­laa­kin oli tar­jol­la ka­ve­reil­le.

Myö­hem­min jäim­me juu­ri täy­si-ikäi­sen vel­je­ni kans­sa kak­sin ko­tia pi­tä­mään. Naa­pu­rus­ton ai­kui­set ky­se­li­vät usein­kin: Mitä kuu­luu? On­ko kaik­ki hy­vin? Osa luok­ka­to­ve­rie­ni van­hem­mis­ta toi­vot­ti­vat mi­nut kos­ka vain ter­ve­tul­leek­si yö­ky­lään tai ruo­ka­pöy­tään. Sain ko­kea huo­len­pi­toa mui­den ai­kuis­ten ta­hol­ta, kun omat van­hem­pa­ni oli­vat tu­han­sien ki­lo­met­rien pääs­sä.

Omas­sa ko­dis­sa­ni ovet ovat ol­leet avoin­na las­ten ka­ve­rien vie­rai­luil­le. Olem­me oh­jan­neet lap­sia mie­luum­min kut­su­maan ka­ve­rei­ta meil­le, kuin viet­tä­mään ai­kaa ky­lil­lä pyö­rien. Ko­to­na on ol­lut hyvä tu­tus­tua las­ten ka­ve­rei­hin ja hei­dän van­hem­piin­sa. Tar­vit­ta­es­sa on ol­lut help­po ot­taa yh­teyt­tä ka­ve­rien van­hem­piin. Olem­me kaik­ki ai­kui­set tien­neet mitä näil­le lap­sil­le kuu­luu ja mis­sä he pää­sään­töi­ses­ti liik­ku­vat.

Si­joi­tet­tu­jen las­ten myö­tä mui­den ai­kuis­ten käyt­täy­ty­mi­nen on tul­lut esil­le niin hy­väs­sä kuin pa­has­sa­kin.

Mei­dän si­joi­te­tut lap­sem­me ovat in­nok­kaas­ti pu­hu­neet ohi­kul­ki­joil­le kou­lu­mat­kal­la tai ko­ti­ka­dul­la. Ala­kou­lun ai­ka­na sain usein kuul­la ky­lil­lä, kuin­ka se tei­dän poi­ka on niin au­rin­koi­nen tai tei­dän ty­tön kans­sa on niin kiva kes­kus­tel­la muu­ta­ma sana aa­mui­sin koi­raa ul­koi­lut­ta­es­sa. Lap­sia koh­dat­tiin mu­ka­vas­ti ja kes­kus­tel­tiin kuu­lu­mi­set.

Ikä­viin ko­ke­muk­siin kuu­luu se, jol­loin yk­si lap­si oli ter­ve­tul­lut ka­ve­rin ko­tiin, mut­ta hän oli mie­lui­sa leik­ki­ka­ve­ri sii­hen as­ti, kun­nes ka­ve­rin ko­to­na kuul­tiin, et­tä ky­sees­sä on si­joi­tet­tu lap­si. Sii­hen lop­pui ka­ve­ruus.

Häm­mäs­tyt­tä­vän usein kuu­len ar­vi­oin­tia sii­tä, mi­ten jon­kun lap­sen van­hem­mat ovat esi­mer­kik­si al­ko­ho­lis­te­ja, ja lap­si lei­ma­taan van­hem­pien­sa käy­tök­sen ta­kia. Ei­kö sii­nä ti­lan­tees­sa tu­li­si pa­rem­min­kin nous­ta vä­lit­tä­mi­nen esil­le?

Kut­su­taan sel­lais­ta las­ta ko­tiin yö­ky­lään. Ol­laan tur­val­li­sia ai­kui­sia hä­nel­le ja an­ne­taan hä­nel­le ko­ke­mus, et­tä lä­hel­lä on mui­ta ai­kui­sia, jot­ka vä­lit­tä­vät hä­nes­tä ja jot­ka huo­leh­ti­vat hä­nes­tä sil­loin, kun omat ai­kui­set ei­vät jak­sa tai ky­ke­ne sii­hen.

Huo­len­pi­toa on myös teh­dä huo­li-il­moi­tus lap­ses­ta sil­loin, kun sel­lai­sel­le on tar­ve.

Muu­ta­ma sana tai muu osoi­tus sii­tä, et­tä huo­maan si­nut ja ha­lu­an tie­tää mitä si­nul­le kuu­luu ja et­tä olen täs­sä, jos tar­vit­set mi­nua, ovat tär­kei­tä lap­sil­le ja nuo­ril­le – ja niin vä­hän ai­kaa ja voi­mia vie­viä meil­le sa­no­jil­le.

Kir­joit­ta­ja on di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä, joka on työs­ken­nel­lyt Nas­to­lan seu­ra­kun­nas­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover