JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Suku­ni­men­kor­jausp­ro­sessi

2.5.2023
Sirkku Kuivasensaari

Vuo­den 2019 alus­ta uu­dis­su­ku­ni­men ot­ta­mi­nen hel­pot­tui. Ni­mis­tön­huol­ta­ja Pet­ra Saar­nis­to kir­joit­ti al­ku­vuon­na ha­vain­to­ja uu­dis­su­ku­ni­mis­tä (Kie­li­kel­lo 1/2023).

Tie­däm­me nyt, et­tä suo­ma­lai­nen ma­kus­te­lee uu­dis­su­ku­ni­meä it­sel­leen mer­ki­tyk­sel­li­sis­sä pai­kois­sa, ym­pä­röi­väs­sä luon­nos­sa ja nel­jän vuo­de­na­jan vaih­te­lus­sa.

Uu­dis­ni­mis­sä on run­saas­ti ole­mas­sa ole­via pai­kan­ni­miä sekä luon­to­ai­hei­ta: pui­ta, kas­ve­ja, luon­no­nil­mi­öi­tä ja eläi­miä. Use­at ni­met ovat yh­dys­sa­no­ja, jois­sa nämä liit­ty­vät toi­siin­sa.

Uu­dis­ni­mis­sä tu­lee jat­ku­maan myös iki­ai­kai­nen suo­ma­lais-ug­ri­lai­nen my­to­lo­gia sekä sä­vy­käs äi­din­kie­lem­me. Uu­dis­ni­mis­sä kar­hu on ni­mit­täin usein kon­tio, susi huk­ka ja korp­pi kaar­ne.

Nimi on osa ta­ri­naam­me, ker­rot­tua iden­ti­teet­ti­äm­me. Jos­kus elä­män­muu­tos tuo ta­ri­naam­me tait­teen, jos­sa tu­lee ar­vi­oi­ta­vak­si, tun­nis­tam­me­ko sii­hen saak­ka käyt­tä­mäm­me suku- tai etu­ni­men edel­leen omak­sem­me.

Ni­mem­me on poh­dit­tu puo­les­tam­me, kun syn­nyim­me. Kun elä­mäs­säm­me myö­hem­min ko­em­me an­ne­tun ni­men vie­raak­si, kor­jaam­me su­ku­puol­ta, sol­mim­me suh­teen, ero­am­me tai jääm­me les­kek­si, poh­dim­me ni­meä it­se.

Nimi on jul­ki­nen, mut­ta ta­ri­nat ja rat­kai­sut muu­tos­ten ta­ka­na voi­vat ol­la hy­vin­kin in­tii­me­jä. Uu­den vau­van ni­meen tai ai­kui­sen ys­tä­vän etu- tai su­ku­ni­men muu­tok­seen kan­nat­taa­kin suh­tau­tua en­nem­min ute­li­aan läm­pi­mäs­ti ja kiin­nos­tu­nees­ti kuin ih­me­tel­len. Se avaa mah­dol­li­suuk­sia kuul­la myös ta­ri­noi­ta ni­men mer­ki­tyk­ses­tä sen an­ta­jal­le tai kan­ta­jal­le.

Oma uu­dis­su­ku­ni­me­ni on mum­mo­la­saa­re­ni. Olen op­pi­nut siel­lä kä­ve­le­mään, ui­maan ja hiih­tä­mään, sou­ta­maan ja ka­las­ta­maan, te­ke­mään sau­naan tu­let, nos­ta­maan pe­ru­nat maas­ta ja hei­nät sei­päil­le, käyt­tä­mään puuk­koa, te­roit­ta­maan kir­ves­tä, juo­maan kah­via sekä ku­pis­ta et­tä tas­sil­ta, kuo­ri­maan ome­nan ja ke­rää­mään met­sä­man­si­koi­ta hei­nään, erot­ta­maan toi­sis­taan vas­kit­san, ran­ta­käär­meen ja kyyn sekä kär­päs­sie­nen, leh­män­ta­tin ja kan­ta­rel­lin.

Kun sul­jen sil­mä­ni, voin het­ke­nä minä ta­han­sa pa­laut­taa mie­lee­ni tu­van ruo­ka­ko­me­ron, maa­kel­la­rin, pi­ha­sau­nan tai na­ve­tan tuok­sut sekä ai­tan rap­pu­sil­la tau­koa pi­tä­vien pai­dat­to­mien eno­jen hah­mot kuu­ma­na ke­sä­päi­vä­nä. Ne tuok­su­vat se­kai­sin juu­ril­ta, voi­mal­ta, hai­ke­al­ta ja rak­kaal­ta.

Kaik­ki van­ha ja uu­si, men­nyt ja tu­le­va, on meis­sä kai­kis­sa en­nem­min ker­ros­tu­nee­na kuin pe­rä­jäl­keen. Niin kuin Oh­to on ta­ri­noi­den mu­kaan syn­ty­nyt sekä met­säs­sä et­tä tai­vaas­sa, niin olem­me me­kin.

Kir­joit­ta­ja on per­he­neu­vo­ja ja työ­noh­jaa­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover