JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Lapsen kuolemasta voi selvitä

18.3.2022
Sinikka Virolainen

Po­lii­sien tuo­des­sa tie­don lap­sem­me kuo­le­mas­ta pa­hin pai­na­jai­se­ni oli käy­nyt to­teen.  Tie­to rak­kaan nuo­ren kuo­le­mas­ta oli jär­kyt­tä­vä, ja se py­säyt­ti elä­mä­ni ker­ta­hei­tol­la. Mie­les­sä­ni oli vain kak­si asi­aa: en ky­ke­ne töi­hin ja ha­lu­an näh­dä kuol­leen lap­se­ni. Koin elä­mä­ni siir­ty­vän kup­laan, mi­hin ei mah­tu­nut muu­ta kuin kuo­le­ma. Kaik­ki muu tun­tui etäi­sel­tä ja jol­le­kin muul­le kuu­lu­val­ta.

Sain on­nek­si tu­kea pal­jon. Lä­hei­siä ih­mi­siä tuli käy­mään, ja he oli­vat yh­tey­des­sä mo­nin ta­voin. He oli­vat mi­nul­le toi­sen maa­il­man lä­het­ti­läi­tä, elä­män jat­ku­vuu­den edus­ta­jia. Tä­män koin eri­tyi­sen tär­ke­ä­nä, vaik­ka voi­ma­ni oli­vat­kin ra­jal­li­set koh­da­ta ih­mi­siä. Ti­puin su­run suo­hon, jo­hon oli vaan suos­tut­ta­va. Koin, et­tei ol­lut vaih­to­eh­to­ja. Suru oli raas­ta­vaa, tus­kais­ta ja ah­dis­ta­vaa.

Aloin kir­joit­taa kir­jaa kai­kes­ta, mikä liit­tyi nuo­rem­me kuo­le­maan: tun­teis­ta, aja­tuk­sis­ta, ai­van kai­kes­ta. Syn­tyi mo­nia ru­no­ja ja aja­tel­mia. Koin kir­joit­ta­mi­sen mi­nul­le luon­te­va­na ja hel­pot­ta­va­na. Kir­joit­ta­mi­seen mah­tui loh­du­ton­ta it­kua, mut­ta kii­tol­li­suut­ta ajas­ta, jon­ka olim­me saa­neet yh­des­sä elää. Kii­tol­li­suut­ta, et­tä olin saa­nut ra­kas­taa ja ol­la hä­nel­le äi­ti.

Koin su­run vuo­ris­to­ra­dak­si, jos­sa suru on koko ajan kans­sa­ni, ja vä­lil­lä vau­nu kul­jet­taa niin lu­jaa vauh­tia, et­tä se on vain pe­lot­ta­vaa, ja vaa­tii voi­mia py­syä kyy­dis­sä. Sain ko­kea myös sen, et­tä su­re­mi­nen aut­toi. Sain it­keä, elää su­rus­sa­ni ja myös ko­kea hel­po­tus­ta. Tu­ke­na oli mie­he­ni, ja saim­me kä­si­tel­lä pal­jon asi­oi­ta yh­des­sä.

Lä­heis­ten lä­hel­lä oloa ei kor­vaa mi­kään. Vaik­ka su­re­van lä­hel­lä jou­tuu ko­ke­maan avut­to­muut­ta ja osaa­mat­to­muut­ta, niin ha­lu­an roh­kais­ta kaik­kia, joi­den lä­hei­siä suru on koh­dan­nut. Ole lä­hel­lä, se riit­tää, sinä rii­tät! Ha­lu­an myös roh­kais­ta su­re­via: suos­tu su­ruun, ja jo­nain päi­vä­nä voit ko­kea elä­män jat­ku­van.

Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti myös ha­ke­maan am­mat­ti­a­pua kes­kus­te­lu­a­pua tar­jo­a­vil­ta ta­hoil­ta. It­se pää­sin ly­hytp­sy­ko­te­ra­pi­aan, jol­la oli iso mer­ki­tys su­run kä­sit­te­lys­sä. Seu­ra­kun­tien su­ru­ryh­mis­sä saa ver­tais­tu­kea, mikä aut­taa osal­taan su­run kä­sit­te­lys­sä. Elä­män voi­ma kan­taa mei­tä, vaik­ka it­se em­me ai­na saa täs­tä voi­mas­ta kiin­ni. In­hi­mil­li­ses­sä ih­mi­syy­des­säm­me on niin pal­jon asi­oi­ta mie­len pääl­lä, et­tei mie­li jak­sa kes­kit­tyä.

Suru tar­vit­see ti­laa. Su­run kes­kel­lä hen­git­tä­mi­nen ja ole­mi­nen voi­vat ol­la ai­noi­ta, mitä jak­saa. Ju­ma­lan rak­kaus ja lä­him­mäis­ten lä­hel­lä olo kan­taa. Rak­kaus ei kos­kaan kuo­le, ei­vät­kä rak­kaan ih­mi­sen muis­tot. Saat ra­kas­taa kuo­le­man jäl­keen­kin.

Kir­joit­ta­ja on Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover