JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Kyllähän me tiedämme, mikä saa elämän kukois­ta­maan

Lahden seurakunnat

18.10.2022
Riku Suokas

Vii­meis­ten kuu­kau­sien ai­ka­na olen ajel­lut ta­val­lis­ta use­am­min Päi­jät-Hä­meen ja Ky­men­laak­son vä­liä. Au­toa aja­es­sa on ol­lut ai­kaa aja­tel­la ja jä­sen­nel­lä pääs­sä pyö­ri­viä asi­oi­ta. Mu­siik­ki on tu­ke­nut aja­tuk­si­a­ni, mut­ta vä­lil­lä on ol­lut hyvä ajel­la hil­jai­suu­des­sa eteen­päin.

Nämä päi­vät ovat au­toi­li­jan pa­ras­ta ai­kaa, ai­na­kin mai­se­mien puo­les­ta. Luon­to on ih­meel­li­nen ja vä­ri­heh­ku on my­kis­tä­vä.

Muis­tam­me var­maan kaik­ki sen syyn, mik­si kas­vit ja puut nyt vä­rit­ty­vät. Ky­se­hän on en­nen kaik­kea ih­meel­li­ses­tä suo­jau­tu­misp­ro­ses­sis­ta, jo­hon kas­vit ryh­ty­vät il­mo­jen kyl­me­tes­sä. Gee­nit an­ta­vat suo­jau­tu­mis­käs­kyn, ja sit­ten al­kaa voi­mien ke­rää­mi­nen tal­ven va­ral­le. Kas­vit­han ei­vät si­nän­sä kuo­le, vaan elin­voi­ma ja ener­gia siir­tyy pois nä­ky­vis­tä, po­ten­ti­aa­lik­si seu­raa­vaa kas­vu­kaut­ta var­ten.

Tätä luo­pu­mi­ses­ta syn­ty­vää kau­neut­ta olen vii­me viik­koi­na kat­sel­lut au­to­ni ik­ku­nois­ta. Aja­tuk­se­ni ovat kul­keu­tu­neet vä­rien muo­dos­tu­mi­sen tek­ni­sis­tä yk­si­tyis­koh­dis­ta sy­vem­piin ve­siin: elä­män ja elin­voi­mien poh­dis­ke­luun.

Sitä olen miet­ti­nyt, et­tä olem­me­ko me ih­mi­set usein kuin nuo syk­syi­set tai tal­vi­set puut ja kas­vit. Et­tä meis­sä asuu jos­sain sy­vä­juu­ris­tos­sa vah­vaa elin­voi­maa, mut­ta sitä ei saa­da käyt­töön, se jää pii­loon. Eh­kä tämä epä­var­muu­den ai­ka es­tää yhä vah­vem­min elä­män leh­tiä kas­va­mas­ta ja elä­män­voi­mien va­paas­ti vir­taa­mas­ta.

Mut­ta ei­kö mei­tä ole kut­sut­tu elä­mään niin täy­des­ti kuin mah­dol­lis­ta? Elä­mään koko voi­mal­lam­me. Mut­ta jo­kin es­tää. Elä­män voi­ma jää sin­ne juu­ris­toon. Mitä pi­täi­si teh­dä?

Vai­kea ky­sy­mys vas­tat­ta­vak­si, kos­ka usein on niin, et­tä omien voi­ma­va­ro­jen tun­nis­ta­mi­nen on vai­ke­aa. Vä­lil­lä toki tie­däm­me ta­san tark­kaan oman ti­lam­me ja elä­män voi­mam­me.

Maa­il­man mie­len­ter­veys­päi­vä nos­taa elä­män yh­dek­si kes­kei­sek­si tee­mak­si ja­ka­mi­sen. En­nen kaik­kea huol­ten ja­ka­mi­sen, mut­ta myös ylei­sem­min mei­dän tu­li­si yhä enem­män koh­da­ta toi­si­am­me, pu­hua toi­sen kans­sa ja kuun­nel­la toi­si­am­me.

Kyl­lä­hän me tä­män tie­däm­me. Kyl­lä­hän me tie­däm­me, et­tä toi­mi­vaan ja tyy­dyt­tä­vään elä­mään kuu­luu se, et­tä olem­me val­miit ja­ka­maan omia asi­oi­tam­me ja olem­me val­miit py­säh­ty­mään, kun joku toi­nen ja­kaa omi­aan. Mik­si sii­tä pi­tää muis­tut­taa? Eh­kä se on vain sa­maan ai­kaan niin help­po ja niin vai­kea asia. Sii­tä vain pi­tää ai­na muis­tut­taa uu­des­taan ja uu­des­taan. Koh­taa­mi­nen, pu­hu­mi­nen ja kuun­te­le­mi­nen kuu­lu­vat elä­mi­sen yti­meen. Ne saa­vat elä­män ku­kois­ta­maan.

Kir­joit­ta­ja on di­a­ko­ni­an ja sai­raa­la­sie­lun­hoi­don vt. joh­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover