JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Jumalan kuva – ikkuna Jumalan rakkauteen

Lahden seurakunnat

9.11.2021
Tuija Karvonen

Vii­mei­set vuo­det ovat tuo­neet mo­nen elä­mään synk­kyyt­tä, epä­var­muut­ta ja le­vot­to­muut­ta. On niin vai­kea py­säyt­tää omaa miel­tään, kun ul­ko­puo­lel­ta tu­le­va voi­ma­kas pai­ne he­rät­tää mo­nen­lai­sia tun­tei­ta. Et­sim­me hy­vää oloa lä­hei­sis­tä, luon­nos­ta, eläi­mis­tä tai har­ras­tuk­sis­ta.

Myös it­se olen ha­lun­nut et­siä si­säis­tä rau­haa ja hil­jai­suut­ta. Tä­män et­sin­nän kaut­ta olen löy­tä­nyt uu­den har­ras­tuk­sen, iko­ni­maa­lauk­sen. Iko­nit ovat jo pi­dem­män ai­kaa pu­hu­tel­let mi­nua.

Iko­ni on us­kon­non har­joi­tuk­seen käy­tet­tä­vä esi­ne, ja sen tar­koi­tuk­se­na on joh­dat­taa ru­kouk­seen. Iko­ni maa­la­taan Ju­ma­lan kun­ni­ak­si ja Hä­nen vai­ku­tuk­sel­laan maa­la­rin kä­den kaut­ta. Iko­nia ei kos­kaan sig­nee­ra­ta eli maa­la­ri ei ole iko­nin maa­lauk­ses­sa tär­kein­tä.

Mik­si iko­nit ovat mi­nua pu­hu­tel­leet? Iko­ni kut­suu mei­tä et­si­mään yh­teyt­tä Luo­jaam­me. Jos yh­teyt­tä ei ole, se voi nä­kyä si­säi­se­nä le­vot­to­muu­te­na. Me saa­tam­me teh­dä vää­riä va­lin­to­ja. Meil­lä saat­taa ol­la huo­no oma­tun­to, vää­rän­lai­nen elä­män­ta­pa tai tyh­jä elä­mä. Me tah­dom­me op­pia tun­te­maan Luo­jam­me ja et­sim­me yh­teyt­tä hä­neen. Jo­kai­nen meis­tä on Ju­ma­lan kuva.

Tämä ai­ka ko­ros­taa ih­mi­sen ar­von mit­taa­mis­ta suo­ri­tuk­si­na, saa­vu­tuk­si­na, ky­vyk­kyy­te­nä ja hyö­ty­nä. Vaa­ti­muk­set me­nes­tyä täs­sä elä­mäs­sä val­taa­vat mie­lem­me. Olem­me hi­tai­ta kä­sit­tä­mään, mil­lai­nen va­paut­ta­va to­tuus kät­key­tyy omaan al­ku­pe­rääm­me. Ih­mi­sen ar­vo ei rii­pu sii­tä, mil­lai­nen hän on. Hä­nen ar­von­sa on sii­nä, et­tä hän on Ju­ma­lan te­ke­mä, ai­nut­laa­tui­nen ja sik­si ar­vo­kas. Ju­ma­lan kuva meis­sä on py­sy­vä asia, kos­ka Ju­ma­lan luo­mis­te­ko ja elä­män ar­vo on py­sy­vää.

Iko­ni kut­suu mei­tä mie­tis­ke­le­vään ru­kouk­seen, joka on yh­tey­den har­joit­ta­mis­ta. Ru­kouk­ses­sa muo­dos­tam­me ku­van Ju­ma­lan po­jas­ta, Jee­suk­ses­ta. Pääs­tä­es­säm­me Hä­net si­sim­pääm­me Hä­nes­tä tu­lee iko­ni. Hän on ai­na esil­lä sy­dä­mem­me si­sim­mäs­sä huo­nees­sa. Sitä kaut­ta olem­me it­se ku­kin ik­ku­noi­ta Ju­ma­lan rak­kau­teen, siel­lä mis­sä eläm­me ja työs­ken­te­lem­me.

Kirk­koi­sä Au­gus­ti­nus sa­noi vii­saat sa­nat ”ih­mi­sen sy­dän on le­vo­ton, kun­nes se löy­tää le­von Ju­ma­las­sa”. Kun­pa jo­kai­nen ih­mi­nen nä­ki­si it­sen­sä Ju­ma­lan ku­va­na. Sil­loin hän löy­täi­si le­von, pys­tyi­si te­ke­mään oi­ke­an­lai­sia va­lin­to­ja ja sai­si ko­kea mie­lek­kään ja yl­tä­kyl­läi­sen elä­män.

Ha­lu­an ol­la val­mii­na pal­ve­le­maan nii­tä, jot­ka et­si­vät toi­von­sä­det­tä oman synk­kyy­ten­sä kes­kel­lä.

Kir­joit­ta­ja on per­he­neu­vo­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover