JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: "Jouduin elämäni vaikeim­malle ajat­te­lu­vyö­hyk­keelle"

Lahden seurakunnat

29.8.2022
Anne Taipale

Muu­ta­man vii­me vuo­den ai­ka­na olen use­as­ti miet­ti­nyt kä­si­tet­tä ajat­te­lu­vyö­hyk­keet. It­se ja­kai­sin sen vie­lä kah­teen osaan, kol­lek­tii­vi­nen taso ja hen­ki­lö­koh­tai­nen taso.

Alun pe­rin kä­si­te on pe­räi­sin itä­val­ta­lai­sel­ta kir­jai­li­jal­ta Tho­mas Bern­har­dil­ta. Hän kir­joit­taa sii­tä, et­tä jo­kai­sen kir­jai­li­jan tai tai­tei­li­jan tu­li­si viet­tää ai­kaa ajat­te­lu­vyö­hyk­keis­sä sään­nöl­li­ses­ti.

Hän ja­kaa ajat­te­lu­vyö­hyk­keen kol­meen osaan, luos­ta­ri-, sai­raa­la- ja van­ki­la­vyö­hy­ke. Hä­nen mie­les­tään ajan viet­tä­mi­nen noil­la vyö­hyk­keil­lä on elä­mäl­le vält­tä­mä­tön­tä. Kir­jai­li­jal­le tai tai­tei­li­jal­le ne eh­kä ovat vält­tä­mät­tö­miä luo­vuu­den kas­vu­paik­ko­ja.

It­se ajat­te­len niin, et­tä ajat­te­lu­vyö­hyk­keet ovat tar­peel­li­sia meil­le jo­kai­sel­le. Yleen­sä ne ovat ta­val­la tai toi­sel­la sel­lai­sia py­säh­dyk­sen paik­ko­ja, et­tä sen jäl­keen jou­dum­me ot­ta­maan ihan uut­ta suun­taa elä­mään. Usein tämä ta­pah­tuu ki­vun kaut­ta, joko ke­hol­li­sen ki­vun ja sai­rau­den vä­li­tyk­sel­lä tai si­säi­sen pro­ses­sin kaut­ta.

Ajat­te­len niin, et­tä ajat­te­lu­vyö­hyk­kei­tä on mo­nel­la ta­sol­la. Ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se jou­tua tai men­nä fyy­si­ses­ti van­ki­laan, luos­ta­riin tai sai­raa­laan ko­ke­ak­seen si­säi­ses­ti noi­den vyö­hyk­kei­den ko­ke­muk­sia.

Pa­rin vii­me vuo­den ai­ka­na olem­me it­se ku­kin jou­tu­neet miet­ti­mään tätä maa­il­man me­noa mo­neen ker­taan. En­sin tuli ko­ro­na, joka muut­ti mei­dän jo­kai­sen elä­mää mo­nel­la ta­val­la. Kai­kes­ta pää­tel­len ko­ro­na on tul­lut jää­däk­seen, ja näin ol­len myös mo­net asi­at elä­mäs­säm­me ovat muut­tu­neet py­sy­väs­ti.

Em­me ol­leet edes sel­vin­neet ko­ro­nas­ta, kun al­koi sota Uk­rai­nas­sa. Se­kin on muut­ta­nut elä­määm­me mo­nel­la ta­val­la, ja eh­kä suu­rim­mat muu­tok­set ovat vie­lä edes­sä­päin.

Nämä mo­lem­mat asi­at ovat vai­kut­ta­neet mie­leem­me, mut­ta ne ovat myös muut­ta­neet ar­jen käy­tän­tö­jä.

Olen miet­ti­nyt esi­mer­kik­si sitä, mil­tä maa­il­ma näyt­tää, kun lap­sen­lap­se­ni ovat kaik­ki ai­kui­sia. Re­a­lis­ti­na mie­tin, on­ko täs­tä maa­pal­los­ta mi­tään jäl­jel­lä muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen pääs­tä. Ku­vat Uk­rai­nas­ta ovat su­rul­lis­ta kat­sot­ta­vaa, sa­moin ku­vat il­mas­tok­rii­sin ai­heut­ta­mis­ta luon­to­tu­hois­ta. Ko­ro­naan kuol­lei­den mää­rä on häm­mäs­tyt­tä­vän suu­ri.

Mil­loin sinä olet vii­mek­si ol­lut luos­ta­ri-, sai­raa­la- tai van­ki­la­vyö­hyk­keel­lä? Mi­ten tuo ko­ke­mus muut­ti si­nun elä­mää­si? Mil­lai­sen uu­den suun­nan elä­mä­si sai tuon ko­ke­muk­sen jäl­keen?

It­se jou­duin oman elä­mä­ni vai­keim­mal­le ajat­te­lu­vyö­hyk­keel­le 12 vuot­ta sit­ten, kun puo­li­so­ni sai­ras­tui va­ka­vas­ti. Yk­si yö muut­ti myös mi­nun koko elä­mä­ni.

Vii­mei­sen vuo­den olen ol­lut jol­lain epä­mää­räi­sel­lä vyö­hyk­keel­lä, kun olen lu­ke­nut edes­men­neen isä­ni päi­vä­kir­jo­ja. Ja tuo pro­ses­si on vie­lä vai­hees­sa.

Kir­joit­ta­ja on joh­ta­va per­he­neu­vo­ja ja työ­noh­jaa­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover