JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kirkon uudistunut ympä­ris­tö­dip­lomi näyttää seura­kun­nille tien ilmas­to­ta­voit­tee­seen – Riittääkö uudistus sen saavut­ta­mi­seen?

16.10.2020
Teemu Leppänen

Kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­min kä­si­kir­jan nel­jäs, uu­dis­tet­tu lai­tos tuli voi­maan syys­kuun lo­pul­la. Täs­tä läh­tien dip­lo­mi oh­jaa seu­ra­kun­tia koh­ti Hii­li­neut­raa­li kirk­ko 2030 -stra­te­gi­an mu­kais­ta il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan pää­ta­voi­tet­ta.

– Se on tä­män uu­dis­tuk­sen suu­rin asia. Dip­lo­mi on nyt tie seu­ra­kun­nil­le muut­tua hii­li­neut­raa­lik­si vuo­teen 2030 men­nes­sä. Se on ra­ken­net­tu sii­hen mu­kaan, sa­noo Kirk­ko­hal­li­tuk­sen joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Ilk­ka Si­pi­läi­nen.

Au­di­toin­te­ja Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa te­ke­vä di­a­ko­nis­sa Mari Ylö­nen ar­vi­oi, et­tä uu­si dip­lo­mi on en­tis­tä­kin vaa­ti­vam­pi.

– Il­mas­ton­muu­tos ja hii­li­ja­lan­jäl­jen las­ken­ta oli­vat mu­ka­na jo vuon­na 2012, mut­ta ei meil­lä ole ol­lut tä­hän men­nes­sä mi­tään näin suur­ta ta­voi­tet­ta, Ylö­nen sa­noo.

Pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien si­tou­tu­mis­ta ja uu­dis­tuk­sen kun­ni­an­hi­moa nos­taa kir­kon ener­gia- ja il­mas­tost­ra­te­gi­an ta­voi­te, jon­ka mu­kaan kaik­kien seu­ra­kun­tien ja seu­ra­kun­ta­yh­ty­mien Suo­mes­sa tu­lee suo­rit­taa ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi vii­meis­tään vuon­na 2025. Enää ei myös­kään rii­tä, et­tä seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä suo­rit­taa dip­lo­min, vaan mu­ka­na pi­tää ol­la vä­hin­tään puo­let yh­ty­män seu­ra­kun­nis­ta.

Päi­jät-Hä­mees­sä dip­lo­mi on voi­mas­sa ai­no­as­taan Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­lä, joka oli alun pe­rin maan toi­nen dip­lo­min saa­nut seu­ra­kun­ta. Sen jäl­keen yh­ty­mä on uu­si­nut suo­ri­tuk­sen kak­si ker­taa ja vii­mei­sin on voi­mas­sa vuo­teen 2023 as­ti.

Hei­no­lan seu­ra­kun­nan van­hen­tu­nut dip­lo­mi on juu­ri au­di­toi­tu. Hol­lo­las­sa työ aloi­te­taan en­si vuon­na, kun vuo­den 2017 seu­ra­kun­ta­lii­tok­sien työ­te­li­äim­mäs­tä vai­hees­ta on sel­vit­ty. Asik­ka­las­sa pää­tös­tä ei ole teh­ty. Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nas­sa asi­aa har­ki­taan.

– Ai­om­me osal­lis­tua en­si ke­vää­nä hiip­pa­kun­nan jär­jes­tä­mään kou­lu­tuk­seen, ja sen jäl­keen kat­som­me, kuin­ka pal­jon se vaa­tii ja on­ko meil­lä re­surs­se­ja sen ha­ke­mi­seen. Alus­ta­vas­ti olem­me jo ky­sy­neet hen­ki­löä sitä te­ke­mään, sa­noo Tai­ni­on­vir­ran kirk­ko­her­ra Je­re­mi­as San­ka­ri.

Uu­dis­tuk­ses­sa dip­lo­min tek­nis­tä suo­rit­ta­mis­ta on hel­po­tet­tu ver­kos­sa ole­van käyt­tö­liit­ty­män avul­la, mil­lä on vä­hen­net­ty kir­joit­ta­mi­sen mää­rää.

– Ei saa ol­la lii­an help­poa, mut­ta ei kiu­sa­ta­kaan seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­tä, kos­ka heil­lä on muu­ta­kin te­ke­mis­tä. Har­vas­sa seu­ra­kun­nas­sa on ym­pä­ris­tö­a­lan am­mat­ti­lais­ta pal­kat­tu tä­hän teh­tä­vään, Si­pi­läi­nen pe­rus­te­lee.

Hei­no­lan seu­ra­kun­nan ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi au­di­toi­tiin syys­kuun lo­pul­la vie­lä van­han, vuon­na 2012 jul­kis­te­tun, kä­si­kir­jan mu­kai­ses­ti. Seu­ra­kun­ta odot­ti uu­den kä­si­kir­jan val­mis­tu­mis­ta, mut­ta kun sen jul­kis­tus siir­tyi, pää­tet­tiin dip­lo­min suo­rit­ta­mi­nen aloit­taa vii­me vuon­na. Pro­ses­sin tu­lok­se­na syn­ty­nees­sä, seu­ra­kun­nan toi­min­taa oh­jaa­vas­sa ym­pä­ris­tö­oh­jel­mas­sa sekä ym­pä­ris­tö­kat­sel­muk­ses­sa on yh­teen­sä 94 si­vua. Dip­lo­mia oli työs­tä­mäs­sä ym­pä­ris­tö­a­lan opis­ke­li­ja Ma­ria Lau­ri­la.

– Opis­ke­li­ja­työn hyö­dyn­tä­mi­nen on hyvä vaih­to­eh­to, jos osaa­mis­ta kat­sel­muk­siin ja oh­jel­man te­koon ei ole seu­ra­kun­nas­sa. Ym­pä­ris­tö­työ­ryh­män ve­tä­jän tai jä­sen­ten ei tar­vit­se ol­la ym­pä­ris­tö­a­si­an­tun­ti­joi­ta, sa­noo Hei­no­lan seu­ra­kun­nan ym­pä­ris­tö­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ei­ra Ros­berg.

Hän to­sin it­se on si­vii­li­am­ma­til­taan il­mas­to- ja kier­to­ta­lou­sa­si­oi­den joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Hä­meen ELY-kes­kuk­ses­sa.

– Haas­tee­na seu­ra­kun­nal­le täs­sä on ko­ko­nai­suu­den hal­lin­ta. Tar­koi­tan, et­tä han­kin­nat, toi­min­ta, ym­pä­ris­tö­kas­va­tus, met­sän­hak­kuut ja niin edel­leen oli­si­vat lin­jas­sa ja ym­pä­ris­tö­oh­jel­man mu­kai­sia. Sii­hen tar­vi­taan jat­ku­vaa vies­tin­tää ja näis­tä asi­ois­ta muis­tut­ta­mis­ta, et­tei ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma jää vain pa­pe­rik­si.

Si­pi­läi­nen myön­tää, et­tä kah­dek­san vuot­ta oli eh­do­ton mak­si­mi kä­si­kir­jan uu­dis­tuk­sel­le.

– Meil­lä meni vä­hän pi­tem­pään tä­män ke­hit­tä­mi­ses­sä. Ha­lu­sim­me en­si saa­da val­miik­si kir­kon ener­gia- ja il­mas­tost­ra­te­gi­an.

Kah­dek­sas­sa vuo­des­sa on eh­ti­nyt tul­la uu­sia sään­tö­jä ja mää­räyk­siä ja maa­il­ma muut­tua ym­pä­ril­lä.

– Täs­sä pi­tää juos­ta, et­tä py­syy pai­kal­laan. Se, mitä odo­te­taan hy­väl­tä ym­pä­ris­tön huo­mi­oo­not­ta­mi­sel­ta, muut­tuu koko ajan.

Sik­si Si­pi­äi­nen pi­tää to­den­nä­köi­se­nä, et­tä kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­min kä­si­kir­ja uu­si­taan var­sin no­pe­as­ti.

– En yl­lät­tyi­si, jos uu­si dip­lo­mi tar­vi­taan 4–5 vuo­den pääs­tä.

Tä­män päi­vän tie­tä­myk­sen va­los­sa Si­pi­läi­nen ku­vaa dip­lo­mia va­kuut­ta­vak­si.

– Kun kirk­ko te­kee omaa ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mää tai pyr­kii hii­li­neut­raa­lik­si, niin se on oman ym­mär­ryk­sen­sä mu­kaan pe­rus­teh­tä­vän­sä ää­rel­lä. Se ei ole vain jo­tain lil­lu­kan var­sia. Olem­me ke­hit­tä­neet tä­män laa­tu­jär­jes­tel­mä­a­si­an­tun­ti­joi­den kans­sa, mut­ta se on rää­tä­löi­ty osak­si seu­ra­kun­tien toi­min­taa.

Toi­saal­ta asi­aa ei ole vie­ty ää­rim­mäi­syyk­siin mil­lään ta­val­la.

– Seu­ra­kun­nan pää­tar­koi­tus ei ole il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­nen, mut­ta se on osa sen työ­tä. Uu­sim­mas­sa koko kir­kon stra­te­gi­as­sa 2026 to­de­taan, et­tä kir­kon teh­tä­vä on kut­sua ih­mi­siä Ju­ma­lan yh­tey­teen ja aut­taa hei­tä pi­tä­mään lä­him­mäi­sis­tä ja luo­ma­kun­nas­ta huol­ta.

Uu­dis­tuk­sen lä­pi­nä­ky­vyyt­tä pa­ran­net­tiin Fa­ce­book-ryh­mäs­sä, jos­sa dip­lo­mia ja sen ke­hi­tys­tä on voi­nut kom­men­toi­da jo 1,5 vuo­den ajan.

– Jo­kai­nen, joka ha­lu­aa ar­vi­oi­da, on­ko tämä vi­her­pe­sua tai lii­an help­poa seu­ra­kun­nil­le, voi sen ar­vi­on käy­dä te­ke­mäs­sä, Si­pi­läi­nen sa­noo.

Ros­berg nä­kee, et­tä dip­lo­min suo­rit­ta­mi­ses­ta on seu­ra­kun­nal­le enem­män hyö­tyä kuin hait­taa.

– Se pi­tää näh­dä laa­tu­kä­si­kir­ja­na, joka tuo muit­ten hyö­ty­jen li­säk­si yh­teis­työ­tä yli työ­a­lo­jen.

Si­pi­läi­nen sa­noo, et­tä jos­kus seu­ra­kun­nis­sa on jopa huo­mat­tu, et­tä osa toi­min­nois­ta on ol­lut lain­vas­tai­sia, kun jo­kin asia on voi­nut jää­dä lait­ta­mat­ta kun­toon esi­mer­kik­si jä­te­huol­los­sa.

Ym­pä­ris­tö­a­si­at ovat ai­em­paa sel­ke­äm­min osa kaik­kien ar­kea, mikä osal­taan hel­pot­taa asi­oi­ta.

– Kah­dek­san vuot­ta sit­ten au­di­toin­neis­sa piti pu­hua la­jit­te­lus­ta ja yli­pää­tään se­lit­tää, mitä mei­dän pi­tää teh­dä, et­tä tämä pal­lo pe­las­tuu. Enää ei tar­vit­se se­lit­tää, vaan nyt pi­tää mo­ti­voi­da, et­tä ih­mi­set te­ke­vät niin, au­di­toi­ja Ylö­nen sa­noo.

– Se mikä oli 2012 ta­voi­te, on nyt to­del­la mo­nen suo­ma­lai­sen ar­ki­päi­vää. Esi­mer­kik­si kas­vis­ruo­ka on it­ses­tään­sel­vyys mo­nes­sa pai­kas­sa. Meil­lä on 12-vuo­ti­ai­ta lap­sia, jot­ka ovat koko ikän­sä la­ji­tel­leet ja tie­tä­vät, et­tä on eko­lo­gi­sem­paa kul­kea pol­ku­pyö­räl­lä kuin len­tä­en tai au­tol­la.

Dip­lo­mia suo­rit­ta­es­sa seu­ra­kun­nan tu­lee mie­tit­tyä toi­min­nan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set ”hau­dois­ta pui­den lat­voi­hin”, ku­ten Si­pi­läi­nen sa­noo. Mer­kit­tä­viä ko­ko­nai­suuk­sia ovat hii­li­nie­lu­na toi­mi­vat met­sät, kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä ai­heut­ta­vat kiin­teis­töt sekä kir­kon roo­li ym­pä­ris­tö­kas­vat­ta­ja­na.

– Met­sien koh­dal­la ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­ta yri­tet­tiin ke­hit­tää ko­vas­ti. Us­kot­ta­vuus tu­lee sii­tä, et­tä kirk­ko te­kee osan­sa sii­nä, et­tä sen met­sä­ti­lat ovat riit­tä­vän ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti hoi­det­tu­ja, Si­pi­läi­nen sa­noo.

Seu­ra­kun­nil­la on met­sää yh­teen­sä noin 167 000 heh­taa­ria, ja ne myös kiin­nos­ta­vat pal­jon ih­mi­siä.

– Niis­tä tu­lee meil­le toi­vo­muk­sia ja yh­tey­de­not­to­ja.

Ra­ken­nuk­sia seu­ra­kun­nil­la on 8 000.

Vai­ku­tuk­sel­taan suu­rim­pa­na Si­pi­läi­nen pi­tää kui­ten­kin sitä, et­tä kirk­ko aut­taa ih­mi­siä ot­ta­maan ym­pä­ris­tön huo­mi­oon.

Kirk­ko si­tou­tuu il­mas­to­työ­hön

1 Kirk­ko hy­väk­syi hel­mi­kuus­sa 2019 ener­gia- ja il­mas­tost­ra­te­gi­an Hii­li­neut­raa­li kirk­ko 2030, jon­ka ta­voit­teet kos­ke­vat koko kirk­koa ja kaik­kia seu­ra­kun­tia.

2 Kirk­ko si­tou­tuu kan­sal­li­seen ja kan­sain­vä­li­seen työ­hön il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si ta­voi­tel­len läm­pe­ne­mi­sen ra­joit­ta­mis­ta 1,5 as­tee­seen esi­te­ol­li­ses­ta ajas­ta.

3 Kir­kol­la on vuo­des­ta 2001 ol­lut käy­tös­sä oma, seu­ra­kun­tien tar­pei­siin rää­tä­löi­ty ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mä Kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi, jon­ka kä­si­kir­ja päi­vi­tet­tiin syys­kuus­sa 2020. Pai­net­tu­na se jul­kais­taan tam­mi­kuus­sa 2021.

4 Dip­lo­mi on vä­li­ne, jon­ka avul­la jo­kai­nen seu­ra­kun­ta voi teh­dä oman osan­sa luo­ma­kun­nan – ym­pä­ris­tön – ja sen mo­ni­muo­toi­suu­den var­je­le­mi­sek­si. Sa­mal­la seu­ra­kun­ta kan­taa kor­ten­sa ke­koon kir­kon yh­teis­ten il­mas­to­ta­voit­tei­den eteen.

5 Stra­te­gi­aan si­säl­ty­vän suo­si­tuk­sen mu­kaan kai­kil­la seu­ra­kun­nil­la sekä tuo­mi­o­ka­pi­tu­leil­la ja Kirk­ko­hal­li­tuk­sel­la on Kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi vuon­na 2025.

Läh­de: evl.fi

Lue lisää aiheesta

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

"Toivo kasvaa aidossa kohtaamisessa ja yhteisöllisyydessä, joka on seurakunnan perusulottuvuus", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi. Kuva: Radek Karkulowski

Radek Karkulowski

Uutiset
18.10.2021

Ympä­ris­tö­on­gel­mien pohtiminen ja ratkai­se­minen yhdessä vahvistaa toivon näköalaa – "Kirkon tulee käyttää myös omaa ääntään"

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
5.6.2021

Rippi­kou­luissa otetaan käyttöön ympä­ris­tö­tun­teita ja luon­to­ko­ke­musta käsittelevä opin­to­ko­ko­nai­suus

Mielipiteet
5.5.2021

Kohti yhteistä tavoitetta – Kirkonseutu painetaan nyt hiili­neut­raa­listi

Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Luontopastori Anna-Mari Kopo Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Menot
15.1.2021

Pyhiin­va­el­lukset kutsuvat lähiym­pä­ris­töön jopa 12 kertaa tänä vuonna – "Voimme liikkua täysin kiireettä ilman suorit­ta­mista"

Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Heinolan seurakunnan ympäristövastaava, seurakuntapuutarhuri Kati Metso esitteli viime kesänä Heinolan Uuden hautausmaan laajennusta, jossa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja energiatehokasta valaistusta. Kuva: Janne Urpunen

Uutiset
14.1.2021

Näin Heinolan seurakunta aikoo muuttua hiili­neut­raa­liksi – Katso laskelma hiili­pääs­töistä ja hiili­nie­lusta